Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

§ 1. Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення

§ 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання у простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

§ 4. Складне речення. Розділові знаки у складному реченні

§ 5. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

§ 6-7. Текст. Структура тексту. Типи висловлювання. Офіційно-діловий стиль тексту

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 8. Групи слів за походженням

§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова

§ 12. Діалектні слова

§ 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова

§ 14. Офіційно-ділова лексика

§ 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів

§ 16. Джерела українських фразеологізмів

§ 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

СЛОВОТВІР

§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чн-, -шн-

§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)

§ 22. Сполучні о, е, є в складних словах

§ 23. Правопис складних слів разом і через дефіс

§ 24. Написання слів з пів-

§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

§ 26. Загальна характеристика частин мови

§ 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 28. Іменники - назви істот і неістот

§ 29. Іменники - загальні та власні, конкретні абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

§ 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

§ 31. Число іменників

§ 32. Відмінки іменників

§ 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

§ 34. Відмінювання іменників І відміни

§ 35. Відмінювання іменників II відміни

§ 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в Р. в. одн.

§ 37. Відмінювання іменників III та IV відміни

§ 38. Особливості написаний іменників у кличному відмінку

§ 39. Вимінювання іменників, що вживаються тільки в множині

§ 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

§ 41. Не з іменниками

§ 42. Букви є, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

§ 43. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

ПРИКМЕТНИК

§ 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні і короткі форми прикметника

§ 45. Групи прикметників за значенням: якісні, виносні, присвійні

§ 46. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 47. Відмінювання прикметників

§ 48. Творений прикметників. Перехід прикметників в іменники

§ 49. Написання прикметникових суфіксів

§ 50. Написання не з прикметниками

§ 51. Написання -н- і -нн- у прикметниках

§ 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс

§ 53. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§ 54. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

§ 56. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників

§ 57. Відмінювання порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 58. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 59. Розряди займенників за значенням

§ 60. Відмінювання займенників

§ 61. Правопис займенників

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

§ 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

§ 63. Складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації

§ 64. Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення

§ 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§ 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§ 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

§ 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§ 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§ 71. Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням

§ 72. Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання

§ 73. Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень

§ 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

§ 75. Усний твір-оповідання за жанровою картиною

§ 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

§ 77. Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень

§ 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

§ 79. Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень

§ 80. Письмовий твір-оповідання на основі побаченого

§ 81. Замітка в газету - роздум про вчинки людей

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити