Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ВСТУП. БАГАТСТВО І КРАСА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Повторення вивченого про мову і мовлення. Ситуація спілкування

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення

§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

§ 3. Пряма мова. Діалог

§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення

§ 5. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни

§ 8. Просторічні слова

§ 9. Офіційно-ділова лексика

§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів

§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово

§ 14. Перехід з однієї частини мови в іншу

§ 15. Чергування приголосних при творенні слів

§ 16. Складні слова. Сполучні о, е у складних словах

§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Загальна характеристика частин мови

§ 19. Іменник як частина мови

§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду

§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

§ 23. Написання не з іменниками

§ 24. Особливості творення іменників

§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

§ 26. Прикметник як частина мови

§ 27. Якісні, виносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

§ 28. Ступені порівняння прикметників

§ 29. Повні і короткі форми прикметників

§ 30. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників

§ 31. Творення прикметників

§ 32. Написання НЕ з прикметниками

§ 33. Написання -нн- і -н- у прикметниках

§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом

§ 35. Перехід прикметників в іменники

§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

§ 38. Відмінювання кількісних числівників

§ 39. Відмінювання порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе

§ 42. Питальні і відносні займенники

§ 43. Заперечні і неозначені займенники. НІ в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках

§ 44. Присвійні займенники

§ 45. Вказівні й означальні займенники

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Лексикологія і фразеологія

Словотвір і орфографія

Морфологія і орфографія


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити