Відповіді до підручника Українська мова 8 клас - С. Я. Єрмоленко 2016-2020Вступ

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

§ 2. Лексикологія. Фразеологія

§ 3. Основні правила правопису складних слів

§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови

§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням

§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення

§ 8. Способи вираження підмета. Простий і складений підмет

§ 9.Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка

§ 10.Складений дієслівний присудок

§ 11.Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

§ 12.Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

§ 13.Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

§ 14.Додаток — другорядний член речення

§ 15.Обставина —другорядний член речення. Вид обставин

§ 16.Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 18. Головний член односкладного простого речення

§ 19. Односкладне означено-особове речення

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення

§ 22. Односкладне безособове речення

§ 23. Односкладне називне речення

§ 24. Односкладне речення як частина складного речення

§ 25. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні. Незакінчене речення, його стилістичні функції

§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 30. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени й уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах

§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

§ 33. Відокремлені прикладки

§ 34. Відокремлені обставини

§ 35. Відокремлені додатки

§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення

§ 37. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи висловлювання; засоби міжфразового зв’язку в тексті

§ 38. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне (практично), критичне. Читання: розуміння та засвоювання тексту. Передмова в книжці

§ 39.Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі

§ 40.Усний стислий переказ текстів публіцистичного стилю (на основі переглянутих телепередач)

§ 41. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

§ 42. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі

§ 43. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 44. Усний твір-опис у публіцистичному стилі пам’яток історії й культури

§ 45. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу

§ 47. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів

§ 49. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити