Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» B. Г. Бар’яхтар 7 клас - 2015 рік

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

«Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»

У завданнях 1-6, 8-11 виберіть одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Хто з перелічених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? (а)

а) Ернест Резерфорд;

б) Фернан Маґеллан;

в) Джеймс Кук;

г) Жак-ІвКусто.

2. (1 бал) Прикладом фізичного тіла може бути: (в)

а) мідь;

в) метеорит;

б) маса;

г) хвилина.

3. (1 бал) Яке з поданих тверджень є істинним? (в)

а) Важки для терезів — це фізичний прилад.

б) Мензурка — це міра.

в) Лінійка — це фізичний прилад.

г) Годинник — це міра.

4. (1 бал) Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем? (б)

а) швидкість руху;

б) нагрівання;

в) час;

г) міркування.

5. (2 бали) Яке твердження є істинним? (б)

а) Під час спостережень завжди виконують вимірювання.

б) Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого.

в) Під час експериментів не виконують вимірювань.

г) Результати спостереження є критерієм істинності гіпотези.

6. (2 бали) Унаслідок явища дифузії: (а)

а) кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми;

б) зменшується довжина рейки під час її охолодження;

в) тане лід;

г) рідина збирається в краплі.

7. (2 бали) Виберіть усі правильні відповіді. Молекули речовини: (б, д)

а) перебувають у стані спокою;

б) безперервно та хаотично рухаються;

в) тільки притягуються одна до одної;

г) тільки відштовхуються одна від одної;

д) притягуються одна до одної та відштовхуються одна від одної;

е) розташовані так, що між ними немає проміжків.

8. (3 бали) Яка нерівність є істинною? (в)

а) 520 см > 52 дм;

б) 2000 мкм > 20 мм;

в) 3300 г < 33 кг;

г) 3 с < 300 мс.

9. (3 бали) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого становить 0,50 м, ширина — 300 мм, висота — 42 см. Якою є місткість акваріуму? (а)

а) 6,3 х 10-2 м3;

б) 6,3 х 105 см3;

в) 6,3 х 103 см3;

г) 6,3 х 108 мм3.

10. (3 бали) Уважно розгляньте рис. 1 і заповніть таблицю.

Назва приладу

Фізична величина,

вимірювана приладом

Одиниця

фізичної величини

Межі вимірювання

Ціна поділки

шкали приладу

Показ приладу

верхня

нижня

Мензурка

Об’єм

мл

70 мл

0 мл

2 мл

40 мл

Термометр

Температура

°С

+52 °С

-32 °С

1 с

+22 °С

11. (3 бали) Установіть відповідність між кожним словом (1-6) речення і фізичним поняттям (А-Є).

Алюмінієвий (1)

дріт (2)

масою (3)

двадцять (4)

грамів (5)

зігнули (6)

А Одиниця фізичної величини

Б Речовина

В Фізична величина

Г Фізичне тіло

Д Фізичне явище

Е Фізичний закон

Є Числове значення фізичної величини


А

Б

В

Г

Д

Е

Є

1


+


2
+
3+

4+

5

+6

+12. (4 бали) Визначте діаметр дроту, зображеного на рис. 2.

n = 30 витків, l = 6 см.

13. (4 бали) Виміряйте довжину бруска, зображеного на рис. 3. Оцініть абсолютну та відносну похибки вимірювання.

а = 1 см, b = 3,5 см, h = 1 см.

Ціна поділки лінійки — 0,5 см.

Абсолютна похибка — 0,5 см

Відносна похибка а: εa,

Відносна похибка а:

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, та полічіть суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Ми сподіваємося, що ви отримали від 7 до 10 балів. Це добрий результат. Але щоб отримати ще вищий бал, необхідно виконати завдання 14.

14. Підтвердите або спростуйте наведені твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.

✵ Фізика не закінчується за дверима шкільного кабінету. (Так, не закінчується, бо фізика застосовується майже повсюди: техніка, медицина тощо.)

✵ Відомо, що 1 дм3 = 1 л. Якби шкали бензоколонок на автозаправках були проградуйовані в кубічних метрах, то похибка у вимірюванні об’єму пального зменшилась би. (Ні, збільшилась би, бо збільшилась би ціна поділки)

✵ Альфред Нобель повинен був не розповідати світу про свій винахід — динаміт. (Ні, бо відкриття все одно було б зроблено, а застосування динаміту в побуті дуже спрощує деякі технологічні процеси, о призводить до полегшення праці та прискорює прогрес.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити