ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ IIІ. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Контрольні запитання

1. Велика перевага ядерного палива перед традиційними (газ, нафта, вугілля) полягає в тому, що його енергетична ефективність вища в мільйони разів (у 2 млн разів вища за нафту, у 3 млн разів — за вугілля). До того ж спалювання ядерного палива не потребує кисню, а запаси ядерного палива в десятки разів більші, ніж вуглеводневих видів палива. До недоліків можна віднести радіоактивні відходи атомних електростанцій, також, можливий вибух на атомній електростанції та, як наслідок, радіаційне забруднення довкілля.

2. Послідовність операцій видобування ядерного палива з руди, виготовлення ТВЕЛів, використання ТВЕЛів на атомних електростанціях і подальшого перероблення радіоактивних відходів називають ядерним циклом.

3. На сьогодні в Україні працюють чотири атомні електростанції загальною потужністю 13 580 МВт: Запорізька, Рівненська, Південно-Українська, Хмельницька.

4. 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа — вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Вибух спричинив найбільше у світі радіаційне зараження місцевості, зокрема великих територій у Росії, Україні та Білорусі. Наслідки цього зараження відчутні дотепер.

Вправа 27

1 . Дано:

Розв’язання:

Формула коефіцієнта корисної дії:

Тоді або

Відповідь: ККД = 32 %.

2. Дано:

Розв’язання:

За формулою потужності дe A = E = P ∙ t.

Тоді

Відповідь: Е = 69,12 ∙ 106 кВт ∙ год.

3. Дано:

Розв’язання:

Формула коефіцієнта корисної дії: де

Враховуючи, що N = 5 (Запорізька АЕС має 6 атомних енергоблоків, 1 енергоблок на плановому ремонті), маємо:

Відповідь: Екор = 432 ТДж.

4. Дано:

Розв’язання:

За умовою задачі Екор = Еповна, де Екор = Р1 ∙ t ∙ N (N = 3 — кількість енергоблоків Південно-Української АЕС), a

Тоді

Відповідь: m = 9,5 кг.

Завдання для самоперевірки до розділу IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

1. У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів у атомі Берилію?

б) 4 електрони;

2. У ядрі хімічного елемента 33 протони та 43 нейтрони. Що це за елемент?

б) Арсен;

3. На підставі дослідів з α-частинками Е. Резерфорд:

г) запропонував ядерну модель будови атома.

4. При α-розпаді ядра атома деякого елемента утворюється ядро атома елемента, який у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва розташований від вихідного елемента:

а) на дві клітинки ліворуч;

5. Заряд ядра атома деякого хімічного елемента становить 3,2 ∙ 10-19 Кл. Який це елемент?

б) Гелій;

6. Пучок радіоактивного випромінювання розділяється, проходячи між зарядженими пластинами. Яким є знак заряду кожної пластини? б) пластина 1 «—», пластина 2 «+»;

7. Визначте активність радіонуклідного зразка, якщо щогодини в ньому розпадається 7,2 ∙ 1010 ядер. Активність зразка вважайте незмінною.

Активність радіонуклідного зразка — фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, тому

г) 2 ∙ 107 Бк.

8. Термоядерна реакція синтезу відбувається за умови:

б) високої температури;

9. Установіть відповідність між кількістю складників нейтрального атома хімічного елемента та власне елементом.

1 70 електронів — Д Ітербій 70173Yb

2 57 протонів — Г Лантан 50140La

3 57 нейтронів — В Рутеній 44101Ru

4 70 нуклонів — Б Галій 3170Ga

10. Яка з наведених нижче ядерних реакцій є реакцією β-розпаду?

Відповідь: 84214Ро.

12. Дано:

Розв’язання:

За законом радіоактивного розпаду тоді

Відповідь: N = 2 ∙ 109.

13. Дано:

Розв’язання:

Активність радіонуклідного зразка А = λ ∙ N, де N = v ∙ NA, тоді А = λ ∙ v ∙ NA.

Відповідь: за наступну секунду розпадеться 1649 ядер Радію.

14. Дано:

Розв'язання:

Доза випромінювання, поглинута робітником, що працює з рентгенівською установкою D2 = D1 ∙ t, D2 = 7 мкГр ∙ 200 ∙ 6 год = 8,4 мГр.

Враховуючи, що природний радіаційний фон становить 2 мГр, то робітник за рік отримує дозу опромінювання D = D2 + Dпр = 8,4 мГр + 2 мГр = 10,4 мГр, що є безпечно, так як гранічно допустима доза опромінювання 50 мГр на рік.

Відповідь: 10,4 мГр, безпечно.

Відповідь: 88225Ra.

16. Дано:

Розв’язання:

За формулою

маємо тоді

Відповідь: m = 8,43 кг.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити