ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес

Контрольні запитання

1. Завдяки дослідженням Сонячної системи, проведеним за допомогою радіотелескопів, які працюють в багатьох діапазонах електромагнітних хвиль, значно розширились можливості отримання інформації про космічний простір.

2. За допомогою новітніх надчутливих мікроскопів, які було створено наприкінці минулого століття (тонельний, автоелектронний, автойонний, електронний), удалося сфотографувати окремі атоми.

3. У сучасній фізиці квантові уявлення про природу світла не суперечать хвильовим, а поєднуються на основах квантової механіки й квантової електродинаміки.

4. Двоїста природа світла (світло — це потік частинок (корпускул), що випускаються світними тілами, світло — це електромагнітні хвилі) отримала назву корпускулярно-хвильовий дуалізм.

5. Закон Ома - один з основоположних законів фізики. Відкриття його дозволило зробити величезний стрибок у науці. В даний час неможливо собі уявити будь-який найелементарніший розрахунок основних електричних величин для будь-якого кола без використання закону Ома. Уявлення про цей закон — це не доля виключно інженерів-електронників, а необхідна частина базових знань будь-якої освіченої людини. Недарма є приказка; «Не знаєш закон Ома — сиди вдома».

6. Відмінною рисою періоду науково-технічної революції є створення за короткий термін матеріальних продуктів, сфера впливу яких охоплює увесь світ. Першим подібним прикладом став «Урановий проект»; уряди ряду країн (Радянського Союзу, Франції, Китаю, Великої Британії) зосередили гігантські ресурси для його здійснення в лічені роки. Поставлене завдання було вчасно вирішене, разом з тим у процесі його виконання провідні вчені, такі як Р. Оппенгеймер і О. Д. Сахаров, а згодом і все людство задумалися про наслідки створення смертоносної зброї. У результаті було підписано міжнародні угоди про обмеження подібних досліджень і створено міжнародну організацію МАГАТЕ, одним із завдань якої є контроль за поширенням ядерних технологій.

Завдання для самоперевірки до розділу V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

1. Тіло рухається вздовж осі ОХ. Яка ділянка графіка відповідає рівномірному руху тіла?

б) ділянка ВС;

2. Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

г) енергія;

3. З яким тілом слід пов’язати систему відліку, щоб вона була інерціальною?

в) хлопчик рухається дорогою прямолінійно з незмінною швидкістю;

4. Тіло, кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

б) однакове в будь-який момент руху;

5. 3 яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 2 с швидкість його руху збільшується від 3 до 6 м/с?

а) 1,5 м/с2;

6. Автомобіль починає рух і протягом 5 с рухається з незмінним прискоренням 4 м/с2. Визначте переміщення автомобіля за цей час.

тому

в) 50 м;

7. На рис. 2 зображено чотири ситуації взаємодії двох тіл. У якому випадку систему тіл не можна вважати замкненою?

а) рис. а

8. Дано:

Розв’язання:

За другим законом Ньютона де F — рівнодійна сил F1 та F2. так як сили F1 та F2 взаємно перпендикулярні, то

Відповідь: а = 100 м/c2.

9. Ділянка АВ: рух рівноприскорений, тому де

Ділянка ВС: рух рівномірний, тому

Ділянка CD: рух рівноуповільнений, тому де

Тоді s = s1 + s2 + s3, s = 12 м + 12 м + 6 м = 30 м.

Відповідь: s = 30 м.

10. Дано:

Розв’язання:

Рівняння залежності переміщення від часу: тоді

5t2 — 30t + 25 = 0 або t2 — 6t + 5 = 0.

Розв’яжемо квадратне рівняння.

тобто тіло опиниться на відстані 25 м від точки кидання двічі — через 1 с при русі вгору і через 5 с при русі вниз, досягнувши максимальної точки підйому.

Відповідь:

1 1 . Дано:

Розв’язання:

1 варіант. Ліфт рухається вертикально вгору з прискоренням а = 2 м/c2.

Запишемо другий закон Ньютона

Проекція на вісь Оу:

2 варіант. Ліфт рухається вертикально вниз з прискоренням а = 2 м/c2.

Запишемо другий закон Ньютона

Проекція на вісь Оу:

Відповідь: Р1 = 240 Н, Р2 = 160 Н.

12. Тіло масою 2,5 кг рухається вздовж осі ОХ. Рівняння руху тіла має вигляд: х = 15 + 3t - t2. Установіть для цього випадку відповідність між фізичною величиною та її значенням в СІ.

За рівнянням руху —

1 Сила, яка діє на тіло — Г 5

2 Імпульс тіла на початок спостереження — Д 7,5

3 Кінетична енергія тіла через 1,5 с після початку спостереження — А 0

4 Час руху тіла до зупинки — Б 1,5

Відповідь: 1 - Г, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б.

13. Дано:

Розв’язання:

Перше тіло:

Запишемо другий закон Ньютона: де Т = Т1 = Т2 — сила натягу нитки. Проекція на осі Ох та Оy:

тоді

Друге тіло:

Запишемо другий закон Ньютона:

Проекція на вісь Оу:

Розв’яжемо рівняння (1) та (2), враховуючи що

Відповідь: μ = 0,25

14. Дано:

Розв’язання:

Перше тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю тому найвища точка підняття тіла 1:

В цей момент з поверхні Землі кинули вертикально вгору зі швидкістю тіло 2.

У момент зустрічі координати тіл будуть однакові: у1 = у2.

10t = 10; t = 1 c — час зустрічі тіл.

y = y1 = y2 = 10 - 5 ∙ (1 с)2 = 5 м — точка зустрічі тіл.

Відповідь: h = 5 м, t = 1 с.

15. Дано:

Розв'язання:

1) Швидкість тіла 1 до зіткнення з тілом 2:

За законом збереження енергії: враховуючи, що маємо:

2) Швидкість руху тіл 1 і 2 після зіткнення:

За законом збереження імпульсу: або

3) Висота, на яку піднімуться тіла після зіткнення:

За законом збереження енергії: враховуючи, що маємо: або

Відповідь:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити