Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.

 

ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА.

 

Що вивчає географія. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

Слово «географія» в перекладі з грецької мови означає «землеопис» («гео» земля, «графо» пишу).

Сучасна географія це комплекс наук про Землю. В залежності від особливостей об'єктів дослідження систему географічних наук по­діляють на фізичну та соціально-економічну географію.

Фізична географія вивчає природу Землі, явища та про­цеси, що відбуваються на ній. Фізична географія поєднує науки, безперервно пов'язані між собою: землезнавство, геоморфологію, метеорологію, кліматологію, гідрологію, океанологію, ґрунтознавство та багато інших.

Соціально-економічна географія вивчає населення Землі та його господарську діяльність. До складу соціально-економічної географії також відносяться різні науки, такі, як, наприклад, географія населення, географія про­мисловості, географія сільського господарства та багато інших.

Особливе місце в системі географічних наук займає картографія — наука про карти, методи їх створення та використання.

Географічні знання мають величезне значення для людства, бо географія тісно пов'язана з практичною ді­яльністю людини. Географічні дослідження дозволяють більш раціонально використовувати природне середовище, застосовуючи природоохоронні заходи та прогнозуючи можливі зміни в ньому, краще керувати розміщенням ви­робництва, будівництвом, створенням умов, сприятливих для життя людей.

Географічні знання можна отримати з багатьох дже­рел. Це насамперед географічні карти та друковані ви­дання (навчальні підручники, посібники, довідники, енциклопедії, журнали і навіть художня літе­ратура), мультимедійні джерела (теле- і ра­діопередачі, відеофільми, комп'ютерні засоби інформації), музейні експозиції, власні спо­стереження тощо.

У період накопичення географічних знань основним був метод географічних експедицій і спостережень, під час яких описувалися нові землі або яке-небудь природне явище.

різні способи географічних досліджень об'єктів на відстані (до яких із тих чи інших причин дістатися не­можливо) називаються дистанційними методами. у зві­тах експедицій минулого описи та малюнки робилися зі значної відстані. Істотно підвищилася якість дистанційних методів, коли мандрівники стали використовувати аеро- фотозйомку.

У наш час найціннішу інформацію вчені одержують за допомогою космічних знімків. із їхньою допомогою створюють бази даних географічних інформаційних систем (ГІС), складають електронні карти й атласи.

Комп'ютерні програми дозволяють займатися моде­люванням та прогнозуванням географічних процесів і явищ, а також їх наслідків. Сучасні географи для вивчення природи використовують фізичні, хімічні, біологічні методи дослідження. Так, геофізичні методи використовуються для вивчення земної кори і мантії, геохімічні — для дослідження руху хімічних речовин у природних комплексах, біогеографічними методами визначають райони поширення рослин і тварин та умови їхнього життя.

Одним із найпоширеніших способів пізнання навко­лишнього світу є картографічний метод — зображення природних процесів і явищ за допомогою умовних позна­чень.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити