Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Джерела географічних знань. Географічні карти.

Географічні знання можна отримати з багатьох джерел. Це насамперед географічні карти та друковані видання (навчальні підручники, посібники, довідники, енциклопедії, журнали і навіть художня література), мультимедійні джерела (теле- і радіопередачі, відеофільми, комп'ютерні засоби інформації), музейні експозиції, власні спостереження тощо.

Найважливішим джерелом географічних знань є карта.

Географічні карти дають уявлення про земну поверхню загалом або окремі її частини. За допомогою карт розв'язують наукові й практичні завдання під час геологічних і географічних досліджень, планування і проектування будівництва, в морській і повітряній навігації, космічних польотах, військовій справі та багатьох інших галузях життєдіяльності людини. Різні види карт мають залежно від генералізації певну особливість — неоднаковий ступінь докладності зображення земної кулі. Електронні карти й атласи, що містять дуже великий обсяг різноманітної інформації та дозволяють наочно співставляти її, — це карти, які тепер допомагають розбудовувати географічну науку. На цей час уже створено електронну версію атласу «Погляд на Україну» (Інститут передових технологій), електронну серію карт «Людський розвиток в Україні» (Інститут географії НАНУ), існують комп'ютерні версії підручників з фізичної географії України для середньої школи тощо.

Топографічні карти

Географічні карти, які детально зображують ділянки поверхні, називають топографічними.

топографічні карти є загально-географічними, а використовують їх для вивчення певної місцевості, яку вони відбивають з великою точністю. топографічні карти складають в рівнокутній поперечно-циліндричній проекції Гаусса, що обчислюється за елементами еліпсоїда Красовського, і в Балтійській системі висот.

На топографічних картах відображається територія земної поверхні, яка обмежена на заході і сході меридіанами, на півночі і півдні — паралелями з відомими довготою і широтою. Якщо територія велика, карти мають велику кількість листів (їх називають багатоаркушними); на кожному з них відбито маленьку ділянку цієї території, обмежену меридіанами і паралелями. Наприклад, лист топографічної карти у масштабі 1 : 1 000 000 обмежений меридіанами, відстань між якими становить 6°, та паралелями, відстань між якими дорівнює 4°. Таким чином, поверхня земної кулі ніби розчленовується на трапеції з основою у 6° та боковим ребром 4°. У великомасштабних картах розміри трапецій менші:

✵ масштаб 1 : 100 000 обмежується 30' за довготою та 20' за широтою;

✵ масштаб 1 : 25 000 обмежується 7'30"за довготою та 5' за широтою.

Для визначення за топографічною картою положення об'єкта треба визначити його широту і довготу в системі географічних координат, а також прямокутні координати.

На північній і південній опорних рамках трапеції нанесені мінутні поділки за довготою, а на західній і східній сторонах — за широтою у вигляді чорних і білих відрізків,

які чергуються. Кожна мінута довготи і широти поділена точками на шість частин, відстань між якими відповідає 10 ' '. Географічні координати на листах топографічних карт зазначаються в кутках рамки.

Прямокутна система координат на топографічній карті зображена лініями кілометрової сітки. Горизонтальні лінії сітки паралельні проекції екватора на горизонтальну площину — осі у, а вертикальні лінії паралельні осьовому меридіану — осі х. Виходи ліній координатної сітки написані між внутрішньою і мінутними рамками, що дозволяє визначити прямокутні координати точок.

Для визначення напрямків необхідно згадати поняття азимут. Якщо азимут вимірюється за компасом на місцевості, то він є кутом між напрямком магнітної стрілки на північний магнітний полюс та об'єктом. Такий азимут називають магнітним (Ам). Оскільки магнітна стрілка компаса не показує точно на географічний полюс, між лінією меридіана і напрямком магнітної стрілки утворюється кут, який називають магнітним схиленням (8). На кожному аркуші топографічної карти вказано кут магнітного схилення та його напрям (західний або східний).

Однак за картою не можна безпосередньо вимірювати магнітні азимути, бо на ній не показано, який напрям на зображуваній місцевості матиме магнітна стрілка компаса. Проте за картою можна виміряти кут між географічним меридіаном і напрямом на об'єкт місцевості. Кут, який вимірюють від північного напряму географічного меридіана праворуч до напряму на місцевий об'єкт, називають географічним, або істинним (дійсним), азимутом (А). Щоб виміряти істинний азимут, через початкову точку напряму, що визначається, проводять додатковий меридіан. Далі проводять лінію, спрямовану на об'єкт, і за допомогою транспортира встановлюють його істинний азимут.

Зв'язок між істинним та магнітним азимутом позначається формулою.

Напрямки визначають також за допомогою дирекційних кутів.

Дирекційними (Д) називаються кути, утворені між північним напрямком вертикальної лінії сітки та напрямком на об єкт.

Довжину ліній між двома точками на карті можна визначити з різною точністю, використовуючи числовий, лінійний масштаби та за допомогою курвіметра. Числовий та лінійний масштаби використовують для вимірювання відстаней по прямій або за відрізками прямих. Для вимірювання відстаней за кривими лініями зручніше використовувати курвіметр.

Висотне положення точок на земної поверхні відображається горизонталями, які проведені через відповідну висоту перерізу в залежності від масштабу карти і характеру рельєфу місцевості, та додатково абсолютними позначками точок. Якщо точка, висоту якої потрібно визначити, розташована на горизонталі, її абсолютна висота дорівнюватиме значенню цієї горизонталі. Якщо ж точка знаходиться між горизонталями, то значення її висоти визначають приблизно шляхом складення відповідної проекції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити