Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ. ТВАРИННИЙ СВІТ

Ґрунти і земельні ресурси

Ґрунт — це особливе природне тіло, яке утворилося в приповерхневому шарі земної кори внаслідок взаємодії всіх природних компонентів.

Утворення ґрунтів — це складний процес, що триває сотні і тисячі років. Назву ґрунту часто дають за кольором його верхнього шару, а колір залежить від вмісту гумусу та деяких солей. Чим більший вміст гумусу — тим темніший колір верхнього шару ґрунту. Типів ґрунтів дуже багато, бо різноманітними є чинники їх формування. Сукупність усіх ґрунтів становить ґрунтовий покрив. Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної і культурної рослинності. Сучасні ґрунти України утворилися у післяльодовикову епоху.

Основними типами ґрунтів в Україні є дерново-підзолисті, сірі і темно-сірі лісові, чорноземи, коричневі, буроземи тощо. У розташуванні типів ґрунтів на території України спостерігається широтна зональність на рівнинах та висотна поясність у горах.

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися на супісках і піщано-глинистих четвертинних відкладеннях за високого рівня залягання підземних вод, під сосновими і мішаними лісами, що властиві Українському Поліссю.

Сірі і темно-сірі лісові ґрунти сформувалися переважно на лесах і лесоподібних суглинках за відносно глибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під широколистими лісами Лісостепу.

Чорноземи сформувалися на пухких гірських породах — лесах і лесоподібних суглинках за відносно неглибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під природною рослинністю степів, що була характерна для Лісостепу і Степу. Тепер це найбільш розорані ґрунти, тому порушено умови природного ґрунтоутворення, спостерігається погіршення стану чорноземів.

Буроземи — це щебнисті ґрунти, що сформувалися на схилах гір, в умовах достатнього і надмірного зволоження, м'якої зими і прохолодного літа під деревним покривом. В Україні вони мають невелике поширення.

Коричневі ґрунти характерні для сухих субтропіків Південного берега Криму. Сформувалися в умовах вологої, порівняно теплої зими і сухого жаркого літа під деревинно-чагарниковою рослинністю гірських схилів.

Земельні ресурси — вид природних ресурсів суходолу. Це частина земельного фонду, що використовується або може бути використана для конкретних господарських цілей. На території України переважають землі сільськогосподарського призначення (майже 65%), тобто

сільськогосподарські угіддя. Іншу частину земель займають ліси («17%), водойми («4%), населені пункти («3,8%) та ін.

Оскільки земельні ресурси України є чи не найголовнішим її багатством, постає проблема їх раціонального використання й охорони. Перш за все раціональне користування ресурсами передбачає запобігання несприятливим фізико-географічним явищамерозії, надмірній зволоженості, засоленню, посушливості, солонцюватості. Крім того, використання ґрунтів під сільськогосподарські угіддя призводить до погіршення їх родючості. різні ґрунти мають різну родючість і потребують спеціальних заходів меліорації.

Меліорація — це система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими водними і повітряними явищами (ерозією, вимиванням тощо).

Меліоративні заходи поділяються на такі основні групи: водна меліорація (зрошення та осушення), лісомеліорація (насадження дерев, кореневі системи яких запобігають руйнації ґрунту), хімічна меліорація (вапнування, гипсування та внесення добрив), культурно-технічна меліорація (очищення ґрунтів від непотрібних включень — кам'яних брил, металевих відходів тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити