Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Промисловість

Промисловість — провідна галузь, що виготовляє знаряддя праці, забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних товарах.

У господарстві України нараховується понад 10 тис. промислових підприємств різних форм власності, серед яких переважають акціонерні. З цієї кількості підприємств 64%

належить базовим галузям, а 36 — соціальним. Промисловість поділяють на важку, підприємства якої виробляють машини, обладнання, паливо, електроенергію (група А) і легку та харчову, що виробляють предмети споживання для населення (група Б). У загальному обсязі випуску продукції промисловості у 1990-ті роки, як і за часи існування СРСР, провідне місце в Україні належало виробництву засобів виробництва (понад 70%). Останнім десятиріччям структура промислового виробництва змінюється: значна увага приділяється виробництву предметів споживання. Різні галузі промисловості об'єднуються, утворюючи систему пов'язаних між собою галузей виробничої та невиробничої сфер.

Основні принципи розміщення та форми організації виробництва. Розміщення різних підприємств по території країни залежить від певних умов, які називають чинниками розміщення виробництва.

Виробництва з великими витратами сировини на одиницю готової продукції, як правило, розташовують поблизу сировинної бази (сировинний чинник). Чим вища матеріаломісткість виробництва, тим більша його орієнтація на сировину. Виробництва, що зазнають сильного впливу паливно-енергетичного фактора, називаються енергоємними (паливно-енергетичний чинник). Такі виробництва розміщуються поблизу джерел електроенергії — бажано біля ГЕС, що дають дешеву електроенергію. Водний чинник впливає на розміщення найбільш водомістких видів виробництв. Вплив трудового чинника (трудомісткість) визначається обсягом витрат праці на виробництво одиниці продукції. Він може залежати від чисельності трудових ресурсів, їхньої кваліфікації, статевовікової структури. До чинника «трудомісткості» наближений чинник наукомісткості виробництва. До наукомістких належать усі виробництва, які потребують, по-перше, висококваліфікованих працівників, а по-друге, великих укладень у науково-дослідну базу. Дія споживчого чинника проявляється в наближенні виробництва до місць споживання готової продукції. Одним з найважливіших чинників є транспортний, бо він посилює дію попередніх факторів: його складова у структурі витрат нерідко дуже висока. Частка транспортних витрат на одиницю вантажу залежить від його вартості й способу транспортування.

Зростанню ефективності виробництва сприяють його різні форми організації, основними з яких є спеціалізація, кооперування, комбінування та концентрація.

Спеціалізація — зосередження основної діяльності підприємства на виробництві вузького кола продукції, товарів і послуг.

Кооперування — установлення виробничих зв'язків між підприємствами, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин одного виробу.

Комбінування — об'єднання технологічно пов'язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є матеріалом для іншого.

Концентрація — це зосередження виробництва на великих підприємствах


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити