Географія державна атестація 9 клас

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСІВ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ» ТА «ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

 

1. Фізична географія вивчає:

а) населення та його розміщення;

б) природні компоненти та природні комплекси;

в) господарство та його розміщення.

 

2. Карти, на яких різноманітні географічні об'єкти та явища показані однаково докладно, називають:

а) тематичними;

б) загально-географічними;

в) економіко-географічними.

 

3. Серед перелічених джерел географічних знань найдостовірнішими вважають:

а) художню літературу;

б) рекламу туристичних послуг;

в) географічну карту.

 

4. У період з 1772 р. до Першої світової війни західноукраїнські землі належали:

а) Росії;

б) Австро-Угорщині;

в) Польщі.

 

5. Акт проголошення незалежності України був прийнятий:

а) 28 червня 1986 р.;

б) 24 серпня 1991 р.;

в) 1 січня 2000 р.

 

6. Географічний центр України розташований поблизу:

а) с. Добровеличківка Кіровоградської області;

б) с. Софіївка Дніпропетровської області;

в) с. Володарка Київської області.

 

7. Найвіддаленіша від Північного полюса точка України розташована:

а) поблизу с. Грем'яч;

б) поблизу м. Чоп;

в) на мисі Сарич.

 

8. Картографічна проекція, під час побудови якої використовують площину, називається:

а) азимутальна;

б) циліндрична;

в) конічна.

 

9. На картах, виконаних у рівновеликих проекціях, не спотворюються:

а) форми;

б) площі;

в) довжини ліній.

 

10. Автором перших детальних карт території України був:

а) Гіппократ;

б) Г. Л. де Боплан;

в) В. Вернадський.

 

11. Давньогрецька назва річки Дніпро:

а) Істр;

б) Либідь;

в) Борисфен.

 

12. Фундаментом української географічної науки вважають:

а) С. П. Рудницького;

б) В. В. Докучаєва;

в) П. А. Тутковського.

 

13. Серед рівнин України переважають:

а) височини;

б) низовини;

в) плоскогір'я.

 

14. Найвища відмітка рівнинної території України:

а) г. Роман-Кош;

б) г. Камула;

в) г. Берда.

 

15. Наука, яка вивчає розміщення та походження форм рельєфу, називається:

а) екологія;

б) геоморфологія;

в) гідрогеологія.

 

16. Найдавніша за віком тектонічна структура України:

а) Волино-Подільська плита;

б) Донецька складчаста споруда;

в) Український щит.

 

17. За допомогою радіологічних методів визначають:

а) відносний вік гірських порід;

б) абсолютний вік гірських порід;

в) відносні висоти гірських систем.

 

18. Поклади бурого вугілля зосереджені на території України:

а) у Донбасі;

б) Львівсько-Волинському басейні;

в) Дніпровському басейні.

 

19. Найбільші поклади залізної руди в Україні містить басейн:

а) Криворізький;

б) Керченський;

в) Кременчуцький.

 

20. Промислові запаси ртутних руд на території України зосереджені:

а) у Донбасі;

б) на Волині;

в) у Карпатах.

 

21. Україна посідає одне з перших місць у світі за запасами:

а) золота;

б) манганової руди;

в) алмазів.

 

22. Підприємство чорної металургії використовують таку нерудну сировину, як:

а) граніти;

б) кам'яна сіль;

в) вогнетривкі глини.

 

23. Процес накопичення продуктів руйнування називають:

а) денудація;

б) ерозія;

в) акумуляція.

 

24. Кари, ози, цирки належать до форм рельєфу:

а) карстових;

б) гравітаційних;

в) льодовикових.

 

25. Сонячна радіація, яка безпосередньо досягає земної поверхні, називається:

а) пряма;

б) сумарна;

в) розсіяна.

 

26. У центрі антициклону знаходиться область:

а) зниженого тиску;

б) підвищеного тиску;

в) нормального тиску.

 

27. Для більшості території України характерним є тип клімату:

а) морський;

б) субтропічний;

в) помірно континентальний.

 

28. За характером течії більшість річок України:

а) рівнинні;

б) гірські;

в) бурхливі.

 

29. Улоговина найбільшого озера України Яплуг має походження:

а) тектонічне;

б) лиманне;

в) заплавне.

 

30. Серед ґрунтів України найбільшу родючість мають:

а) чорноземи;

б) сірі лісові;

в) дерново-підзолисті ґрунти.

 

31. Сільськогосподарські угіддя України складають близько:

а) 50 %;

б) 70 %;

в) 90 %.

 

32. Широтний розподіл рослинного покриву є характерним:

а) для рівнин;

б) річкових долин;

в) гірських районів.

 

33. Чорноземи України утворилися під рослинністю:

а) лісів;

б) степів;

в) боліт.

 

34. У Карпатах живуть в основному представники тваринного світу:

а) степів;

б) лісів;

в) водоймищ.

 

35. Стрімкі грязьові або грязьокам'яні потоки, що утворюються у горах внаслідок сильних дощів, швидкого танення снігу тощо, називаються:

а) сель;

б) паводок;

в) повінь.

 

36. У північній частині України значної шкоди господарству завдають:

а) пилові та піщані бурі;

б) селі;

в) процеси заболочування.

 

37. Природні комплекси, які змінені господарською діяльністю людини, називаються:

а) порушеними;

б) антропогенними;

в) ландшафтними.

 

38. На півночі України типи ландшафтів переважно:

а) лісостепові;

б) степові;

в) мішано-лісові та хвойно-широколисті.

 

39. Річкова сітка зони мішаних лісів України характеризується:

а) значною густотою;

б) розгалуженістю;

в) достатньою густотою.

 

40. Типовим природним багатством Полісся є:

а) нафта;

б) вугілля;

в) торф.

 

41. Збільшення континентальності клімату в Лісостепу спостерігається у напрямку:

а) на захід;

б) на схід;

в) на південь.

 

42. Для лісостепової зони характерними є ґрунти:

а) сірі лісові, чорноземи опідзолені й типові;

б) дерново-підзолисті, дернові, болотні;

в) чорноземи звичайні й південні, темно-каштанові.

 

43. Для Степу характерним є таке фізико-географічне явище, як:

а) вітрова ерозія;

б) заболочування;

в) сель.

 

44. Кількість гірських гряд в Українських Карпатах становить:

а) 2;

б) 4;

в) 5.

 

45. Від загальної площі території України площа Кримських гір становить:

а) 6 %;

б) 2 %;

в) 1 %.

 

46. Найвищою грядою Кримських гір є:

а) Головна;

б) Внутрішня;

в) Зовнішня.

 

47. Більша частина Чорного моря розташована:

а) у помірному кліматичному поясі;

б) субтропічному кліматичному поясі;

в) тропічному кліматичному поясі.

 

48. Узимку Азовське море, як правило:

а) не замерзає;

б) частково замерзає;

в) замерзає.

 

49. Основними забруднювачами атмосфери є підприємства:

а) металургії;

б) легкої промисловості;

в) харчової промисловості.

 

50. Території екологічного лиха охоплюють площу:

а) донецького регіону;

б) Північної частини Кримського півострова;

в) 30-кілометрової зони ЧАЕС.

 

51. Катастрофічні паводки в Закарпатті почастішали внаслідок:

а) будівництва водосховищ;

б) вирубування лісів;

в) скидання промислових стоків.

 

52. З метою рекультивації земель:

а) використовують очисні споруди і пристосування;

б) терасують і покривають шаром родючої землі терикони шахт;

в) будують водосховища.

 

53. З метою збереження одного або кількох видів рослин чи інших компонентів природи створюють:

а) заповідники;

б) заказники;

в) національні парки.

 

54. Найбільш забрудненою річкою України є:

а) Сіверський Донець;

б) Дністер;

в) Дніпро.

 

55. Заповідні об'єкти вищої категорії — це:

а) національні парки;

б) природні заповідники;

в) заказники.

 

56. Найбільший за площею біосферний заповідник України:

а) Карпатський;

б) Чорноморський;

в) Асканія-Нова.

 

57. Населення і його господарство є об'єктом вивчення:

а) соціальної географії;

б) соціально-економічної географії;

в) економічної географії.

 

58. За розмірами території Україна посідає в Європі:

а) І місце;

б) ІІ місце;

в) ІІІ місце.

 

59. Із названих країн на півночі Україна межує:

а) з Румунією;

б) Польщею;

в) Білоруссю.

 

60. Сусідами України переважно є країни з економікою:

а) ринковою;

б) перехідною;

в) командно-адміністративною.

 

61. Україна є членом:

а) Європейського Союзу;

б) ООН;

в) НАТО.

 

62. Найбільше значення для міжнародних економічних відносин України має річка:

а) Дунай;

б) Дніпро;

в) Дністер.

 

63. Найдовший сухопутний кордон Україна має:

а) з Польщею;

б) Румунією;

в) Росією.

 

64. Кількість областей, що входять до системи адміністративного поділу України, складає:

а) 23;

б) 24;

в) 25.

 

65. Особливий статус державного підпорядкування мають міста:

а) Київ і Харків;

б) Харків і Севастополь;

в) Київ і Севастополь.

 

66. Найбільшу площу серед областей України має:

а) Київська;

б) Донецька;

в) Одеська область.

 

67. Із названих областей вихід до моря має:

а) Волинська;

б) Харківська;

в) Запорізька.

 

68. Територія Кримського півострова увійшла до складу УРСР:

а) в 1864 р.;

б) 1954 р.;

в) 1974 р.

 

69. За кількістю населення Україна посідає в Європі:

а) І місце;

б) ІІІ місце;

в) V місце.

 

70. Останніми роками природний приріст населення в Україні:

а) від'ємний;

б) позитивний;

в) дорівнює 0.

 

71. Згідно з Конституцією України статус державної мови має:

а) російська;

б) українська;

в) російська і українська.

 

72. За складом населення України є державою:

а) однонаціональною;

б) двонаціональною;

в) багатонаціональною.

 

73. Другою за кількістю представників національністю в Україні є:

а) білоруси;

б) росіяни;

в) євреї.

 

74. Частка українців у населенні країни складає:

а) 50,6 %;

б) 60,3 %;

в) 77,8 %.

 

75. Процес збільшення частки міського населення і зростання ролі міст називається:

а) концентрація;

б) агломерація;

в) урбанізація.

 

76. Серед названих міст мільйонером є:

а) Запоріжжя;

б) Львів;

в) Донецьк.

 

77. Частка міського населення у всьому населенні України складає:

а) 49 %;

б) 59 %;

в) 69 %.

 

78. Найбільш забезпеченими трудовими ресурсами є області:

а) східні;

б) західні;

в) центральні.

 

79. З 2001 р. рівень безробіття в Україні:

а) скорочується;

б) підвищується;

в) не змінюється.

 

80. Більша частина працездатного населення України зайнята у сфері:

а) виробничій;

б) торгівлі;

в) невиробничій.

 

81. Тип національного господарського комплексу України:

а) індустріально-аграрний;

б) аграрно-індустріальний;

в) аграрний.

 

82. Галузі виробничої сфери створюють:

а) матеріальні блага;

б) освітні послуги;

в) медичні послуги.

 

83. Територіальне поєднання кількох взаємопов'язаних галузей називається:

а) промислова агломерація;

б) промисловий район;

в) промисловий центр.

 

84. У структурі промисловості України більша частка належить:

а) легкій промисловості;

б) харчовій промисловості;

в) важкій промисловості.

 

85. У структурі видобутку палива в Україні понад 70 % припадає:

а) на нафту;

б) природний газ;

в) вугілля.

 

86. Головний чинник розміщення підприємств чорної металургії:

а) трудовий;

б) транспортний;

в) паливно-сировинний.

 

87. Провідною галуззю кольорової металургії є виробництво:

а) алюмінію;

б) цинку;

в) ртуті.

 

88. До металомісткого виробництва належить:

а) автомобілебудування;

б) приладобудування;

в) енергетичне машинобудування.

 

89. Підприємства наукоємних галузей машинобудування доцільно будувати:

а) в Умані;

б) Києві;

в) Бердянську.

 

90. Сировину для хімії органічного синтезу виробляє:

а) кольорова металургія;

б) машинобудування;

в) нафтопереробна галузь.

 

91. До галузевого складу хімії полімерів входить виробництво:

а) соди;

б) мінеральних добрив;

в) пластмас.

 

92. Форма тривалих виробничих зв'язків між підприємствами (галузями) називається:

а) спеціалізація;

б) концентрація;

в) кооперація.

 

93. Найменший показник лісистості серед названих країн має:

а) Польща;

б) Україна;

в) Білорусь.

 

94. Головним чинником розміщення підприємств меблевої промисловості є:

а) сировинний;

б) споживчий;

в) водний.

 

95. Найбільш екологічно небезпечною галуззю будівельної промисловості є:

а) цементна;

б) скляна;

в) виробництво будівельних конструкцій.

 

96. Сировинна база для розвитку будівельної промисловості в Україні:

а) недостатня;

б) відсутня;

в) потужна.

 

97. Підприємства легкої промисловості:

а) трудомісткі;

б) водоємні;

в) енергоємні.

 

98. Галузь харчової промисловості, яка орієнтується в першу чергу на сировину:

а) кондитерська;

б) молочна;

в) цукрова.

 

99. Із названих галузей господарства до сфери послуг належить:

а) машинобудування;

б) сільське господарство;

в) освіта.

 

100. Землі, які використовуються в сільськогосподарському виробництві, називаються:

а) земельний фонд;

б) сільськогосподарські території;

в) сільськогосподарські угіддя.

 

101. Провідною галуззю сільського господарства України є:

а) рослинництво;

б) рибальство;

в) тваринництво.

 

102. До технічних культур належать:

а) жито та пшениця;

б) соя та просо;

в) соняшник та льон.

 

103. Найгустіша мережа залізничних магістралей в Україні:

а) на півночі;

б) в центрі;

в) на сході.

 

104. Близько 60 % експорту України здійснюється в країни:

а) СНД;

б) Азії;

в) Західної Європи.

 

105. Кількість економічних районів в Україні становить:

а) 5;

б) 9;

в) 12.

 

106. На паливні ресурси багатий економічний район:

а) Придніпровський;

б) Донецький;

в) Столичний.

 

107. Значними покладами нафти та газу характеризується економічний район:

а) Північно-Східний;

б) Придніпровський;

в) Донецький.

 

108. Залізними й мангановими рудами найкраще забезпечений економічний район:

а) Причорноморський;

б) Карпатський;

в) Придніпровський.

 

109. Високою часткою сільського населення характеризується економічний район:

а) Карпатський;

б) Донецький;

в) Подільський.

 

110. Найбільшу площу має економічний район:

а) Причорноморський;

б) Придніпровський;

в) Столичний.

 

111. Найбільшу кількість населення має економічний район:

а) Столичний;

б) Донецький;

в) Північно-Східний.

 

112. Лісовими ресурсами добре забезпечений економічний район:

а) Придніпровський;

б) Центральний;

в) Північно-Західний.

 

113. Головною економічною проблемою Столичного економічного району є:

а) забруднення атмосфери шкідливими речовинами промислових підприємств;

б) радіаційне забруднення території;

в) збіднення родючості ґрунтів.

 

114. У Причорноморському економічному районі однією з провідних галузей сільського господарства є:

а) картоплярство;

б) льонарство;

в) виноградарство.

 

115. Подільський економічний район має значні родовища:

а) будівельної сировини;

б) залізних руд;

в) нафти та газу.

 

116. Кіровоград, Черкаси, Умань є промисловими центрами економічного району:

а) Столичного;

б) Подільського;

в) Центрального.

 

117. Комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища — це:

а) природокористування;

б) заповідність;

в) моніторинг.

 

118. Серед названих біосферним заповідником є:

а) Кримський;

б) Дунайський;

в) Луганській.

 

119. Унікальні природні комплекси Степу охороняються у біосферному заповіднику:

а) Горгани;

б) Асканія-Нова;

в) Шацькому.

 

120. Глобальна демографічна проблема характеризується:

а) різким зменшенням кількості жителів Землі;

б) різким збільшенням кількості жителів Землі;

в) високим рівнем смертності жителів Землі.

 

121. Один із головних шляхів вирішення глобальної енергетичної проблеми:

а) будівництво АЕС;

б) будівництво ГЕС;

в) використання альтернативних джерел енергії.

 

122. До природно-заповідного фонду країни належать:

а) тільки заповідники й заказники;

б) тільки національні парки та заповідники;

в) заповідники, заказники, національні парки.

 

123. Однією з екологічних проблем України є:

а) «старіння нації»;

б) погіршення родючості чорноземів;

в) від'ємний природний приріст населення.

 

124. Україна бере активну участь у вирішенні проблеми збереження миру на Землі шляхом:

а) участі у збройних конфліктах;

б) участі у миротворчих місіях ООН;

в) надання гуманітарної допомоги країнам, що розвиваються.

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1.б. 2.б. 3.в. 4.б. 5.б. б.а. 7.в. 8.а. 9.б. 10.б. 11.в. 12.а. 13.б. 14.в. 15.б. 16.в. 17.б. 18.в. 19.а. 20.а. 21.б. 22.в. 23.в. 24.в. 25.а. 26.б. 27.в. 28.а. 29.б. 30.а. 31.б. 32.а. 33.б. 34.б. 35.а. 36. в. 37.б. 38.в. 39.а. 40.в. 41.б. 42.а. 43.а. 44.б. 45.в. 46.а. 47.б. 48.б. 49.а. 50.в. 51.б. 52.б. 53.б. 54.в. 55.а. 56.б. 57.б. 58.а. 59.в. 60.б. 61.б. 62.а. 63.в. 64.б. 65.в. бб.в. 67.в. 68.б. 69.в. 70.а. 71.б. 72.в. 73.б. 74.в. 75.в. 76.в. 77.в. 78.а. 79.а. 80.а. 81.а. 82.а. 83.в. 84.в. 85.в. 86.в. 87.а. 88.в. 89.б. 90.в. 91.в. 92.в. 93.б. 94.б. 95.а.

96.в. 97.а. 98.в. 99.в. 100.в. 101.а. 102.в. 103.в. 104.а. 105.б. 106.б. 107.а. 108.в. 109.в. 110.а. 111.б. 112.в. 113.б. 114.в. 115.а. 116.в. 117.в. 118.б. 119.б. 120.б. 121.в. 122.в. 123.б. 124.б.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити