ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

ҐРУНТОВИЙ ПРОФІЛЬ

Взаємодії всередині ґрунтової системи призводять до видимих змін в ґрунтовій масі. У ґрунтових розрізах розкривається вертикальна послі­довність шарів, званих ґрунтовими горизонтами, що розрізнюються за сукупністю певних ознак (наприклад, за кольором, товщиною тощо). Кожен горизонт приблизно повторює нерівності поверхні. Така послідо­вність, яка включає усі ґрунтові горизонти, називається ґрунтовим про­філем. У межах поширення ґрунту певного типу будова профілю має схожі риси. Таким чином, ґрунтовий профіль є головною відмітною озна­кою типу ґрунту. Будова ґрунтового профілю відбиває особливості ево­люції природних процесів регіону, до якого приурочений даний профіль. Як правило, ґрунт поділяється на два основних горизонти: верхній, дія­льний, і нижній, «підґрунтовий». Однак при уважному вивченні ґрунто­вого профілю в багатьох ґрунтах виявляється більша кількість горизон­тів, які позначаються латинськими буквами А, В і С (починаючи від поверхні). Горизонти часто поділяються на підгоризонти. Горизонти А фо­рмуються у верхній частині фунтового профілю, а горизонти В — у «під­ґрунтових» шарах. Горизонт С складається з фрагментів гірської породи, званої материнською породою ґрунту. Іноді виділяють також горизонти О і R. Горизонт О (або А0) — лісова підстилка, що перекриває мінеральні горизонти багатьох лісових грунтів, складається з опалого листя. Гори­зонт R являє собою породу, що підстилає грунти. Горизонти різних ґрун­тів відрізняються за вмістом органічних і глинистих часток, товщиною, кольором та іншими ознаками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити