Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Біосфера
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ

Ґрунт утворюється внаслідок диференціації поверхневого відкладення на горизонти Ґрунтового профілю, тобто відбувається розвиток системи, що все більше ускладнюється. Спочатку характер ґрунту визначають ґрунтоутворюючі породи і мінерали. При відсутності води помітних змін у системі не відбувається, тоді як надходження води зумовлює зміни, що призводять до формування ґрунтового профілю. Вода не тільки взаємодіє з гірськими породами і мінералами, але й впливає на розвиток організмів. Рослини, що мають надземні і підземні органи, є зв’язуючою ланкою між ґрунтом і атмосферою. Ґрунтоутворення передбачає зміну розмірів часток, що складають грунт (механічного складу), збагачення органічною речовиною, міграцію елементів у вигляді розчинів (вилужування), суспензій і накопичення в деяких шарах вимитих речовин.

Зміни механічного складу виражаються в накопиченні більш тонких часток у міру того, як гірські породи і мінерали зазнають руйнування внаслідок фізичних і хімічних процесів. Ці процеси, які називаються вивітрюванням, включають руйнівний вплив текучих вод (ерозія), тієї води, що замерзає і розширюється в тріщинах гірських порід, вітру (дефляція) і льодовиків (екзарація), а також дезінтеграцію породи. Як наслідок, уламки гірських порід перетворюються у пісок, алеврит або глину. Цей процес, хоч і руйнівний для гірських порід, створює пористий субстрат, проникний для води і коріння рослин.

Накопичення органічної речовини відбувається на ранній стадії ґрунтоутворення (перші кілька сотень років), коли від відмерлих частин рослин поступає більше органічної речовини, ніж може бути розкладене мікроорганізмами. Якщо грунт утворюється на виходах скельних порід, спочатку на їхній поверхні поселяються нижчі рослини — лишайники і мохи, а потім трави або дерева. У будь-якому ґрунті, що формується, згодом встановлюється рівновага між надходженням і розкладанням органічної речовини. Ця рівновага може зберігатися, якщо ґрунт не зазнає руйнувань. Органічна речовина, що міститься головним чином у верхній частині ґрунтового профілю, служить показником родючості грунтів. Гумус, що утворився із залишків рослин і тварин, які зазнали часткового розкладання мікроорганізмами, — важливий компонент верхніх горизонтів деяких фунтів. Рослини витягують з нього азот та інші поживні речовини. При культивації фунтів темпи накопичення органічної речовини змінюються, оскільки сільськогосподарські культури витягують з них живильні елементи. Після збору урожаю природний цикл переривається, і вміст гумусу в фунті зменшується.

Видужування також бере участь у процесі ґрунтоутворення. Дощова вода розчиняє деякі тверді речовини, які потім переміщуються разом з водою. Напрям руху може бути латеральним (поверхневий стік) або вертикальним, якщо вода просочується в фунт. Вода, що потрапляє в фунт, може пройти крізь нього, а може проникати тільки до деякої глибини. Там вона тимчасово адсорбується і потім повертається в атмосферу або шляхом транспірації вологи, витягнутої з грунту корінням рослин, або через випаровування з поверхні грунту. Всмоктування води корінням призводить до зниження вмісту у верхньому шарі фунту деяких речовин, які накопичувалися в межах тієї глибини, до якої проникає вода. Таким чином формуються грунтові горизонти. Вода, що фільтрується крізь грунт і поповнює запаси фунтових вод, також сприяє видужуванню, але це не призводить до диференціації на горизонти. Горизонт А — зона максимального видужування.

Елювіїрування (вимивання) і ілювіїрування (насичення водою) — фунтоутворюючі процеси, під дієюяких речовинну водному середовищі переходять у завислий стан, а потім осідають. Завислі частки мігрують разом з водою, але не розчиняються. Найбільш схильні до такого перенесення глинисті частки. Цей процес призводить до зменшення кількості глинистих часток у горизонті А (елювіїрування) і накопиченню їх у горизонті В (ілювіїрування). Елювіальний та ілювіальний процеси характерні для регіонів з гумідним кліматом, де, як правило, алевритові або піщані горизонти А підстеляються глинистими горизонтами В. Формування фунтів переважно зумовлене 5 основними грунтоутворюючими чинниками: кліматом, діяльністю живих організмів, грунтоутворюючими (материнськими) породами, рельєфом і часом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити