ГЕОГРАФІЯ
ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
ОКЕАНИ

ОКЕАНОЛОГІЯ (ОКЕАНОГРАФІЯ)

Океанологія (океанографія) — наука про природні процеси в Сві­товому океані. Розглядає Світовий океан одночасно як частину гідро­сфери і як цілісний планетарний природний об'єкт, який взаємодіє з атмосферою, літосферою, материковим стоком і де в складному взає­мозв'язку протікають фізичні, хімічні, геологічні і біологічні процеси. Океанологія — комплексна наука. Основні проблеми: фізики океану — з'ясування закономірностей взаємодії океану і атмосфери (вклю­чає гідротермодинаміку, акустику і оптику океану, дослідження його радіоактивності і електромагнітного поля); хімії океану — виявлення закономірностей обміну і трансформації хімічних речовин в океані і формування його хімічного балансу; біології океану — з'ясування за­кономірностей формування і оцінка біомаси і річної продуктивності найважливіших видів організмів і управління біологічною продуктив­ністю океану; геології океану — виявлення закономірностей геологі­чних процесів на дні та під дном океану і формування родовищ кори­сних копалин. З 1970-х pp. велика увага приділяється екології океану. Головні практичні цілі океанології: забезпечення безпеки і підвищен­ня ефективності надводного і підводного мореплавства, використан­ня біологічних, мінеральних і енергетичних ресурсів вод і дна океану, удосконалення методів прогнозу погоди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити