ГЕОГРАФІЯ
ЗЕМЛЯ - НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

НООСФЕРА

Ноосфера (від грецьк. noos розум і sphaira — куля) — новий ево­люційний стан біосфери, при якому розумна діяльність людини стає ви­рішальним чинником її розвитку. Поняття ноосфери введене французь­кими вченими Е. Леруа і П. Тейяром де Шарденом (1927), В. І. Вернадський розвинув уявлення про ноосферу як якісно нову форму організо­ваності, що виникає під час взаємодії природи і суспільства, внаслідок перетворюючої світ творчої діяльності людини, яка спирається на науко­ву думку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити