ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Природні ресурси — компоненти природи, що використовуються лю­диною. Головні види природних ресурсів можна класифікувати: на осно­ві їх генезису — мінеральні ресурси, біологічні ресурси (рослинний і тва­ринний світ), земельні, кліматичні, водні ресурси; за способом викори­стання — у матеріальному виробництві (у промисловості, сільському го­сподарстві та інших галузях), у невиробничій сфері; за вичерпаністю — вичерпні, у т. ч. поновлювані (біологічні, земельні, водні) і непоновлювані (мінеральні), практично невичерпні (сонячна енергія, внутрішньоземне тепло, енергія текучої води).

Величезні об'єми природних ресурсів, що залучаються до сучасної людської діяльності, загострили проблеми їх раціонального використан­ня і охорони і набули глобального характеру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити