ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Мінеральні ресурси — корисні копалини в надрах Землі, запаси яких оцінені за геологічними даними. Родовища корисних копалин розподі­лені у земній корі нерівномірно. Більшість видів мінеральної сировини представлена рудами, що складаються з мінералів, тобто неорганічних речовин природного походження. Однак деякі важливі види корисних копалин, зокрема енергетична сировина, мають органічне походження (викопне вугілля, нафта, торф, горючі сланці і природний газ). їх відносять до мінеральної сировини умовно.

В останні роки усе більшого значення набуває гідромінеральна сиро­вина — високомінералізовані підземні води. Цінність окремих видів мі­неральної сировини визначається в залежності від сфери їх застосуван­ня (для отримання енергії, в машино- і приладобудуванні, при виробни­цтві товарів народного споживання), а також від того, наскільки рідко вони зустрічаються.

Мінеральну сировину, необхідну для забезпечення оборонної проми­словості і безперебійного функціонування її сировинної бази, іноді називають стратегічною. У США постійно підтримується певний запас (дер­жавний резерв) стратегічних матеріалів, причому більше половину по­треби у 22 видах мінеральної сировини доводиться задовольняти за раху­нок імпорту. Серед матеріалів, що імпортуються, важливе місце займа­ють хром, олово, цинк, вольфрам, ітрій, марганець, платина і платиноїди, а також боксити (алюмінієві руди).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити