Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Географічним середовищем називається частина природи Землі, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності на даному етапі історичного розвитку. Географічне середовище — необхідна умова життя і діяльності суспільства. Останнім часом, поряд з поняттям географічне середовище, з’явилося також поняття навколишнє природне середовище (або просто навколишнє середовище), яке можна визначити як умови існування людини, що включають як природні, так і соціально-економічні умови. До них відносяться густота населення, зміни природних умов, створені людиною (забудова, зміна повітря, води, знищення або зміна рослинності і т. п.). До поняття «навколишнє середовище» близьке за змістом поняття «екологічні умови». У визначення географічного і навколишнього середовища входить термін «природа», який також вимагає пояснення. Під словом «природа» розуміють весь світ, усе, що існує у всьому різноманітті своїх форм.

Уся історія людства — це історія взаємодії його з природою, з географічним середовищем. У процесі цієї взаємодії між ними відбувається постійний обмін речовин, що має складний характер. У XX ст. у взаємодії природи і суспільства настав якісно новий етап. Вплив суспільства на природу різко зріс. Питання про міру освоєння людством географічного середовища залишається спірним. Одні вчені вважають, що в нашу епоху вже вся або майже вся суша освоєна людиною. Інші вчені дотримуються іншої точки зору. За підрахунками російських вчених, у наш час освоєно понад 60 % земного суходолу, у тому числі приблизно 20 % її території перетворено докорінним чином. Американські вчені дійшли висновку, що третина земного суходолу практично не має слідів людської діяльності. Причому для різних територій ця цифра неоднакова. Так, для Північної Америки вона становить 38 % території, для країн СНД — 34 %, для Азії — 14 %, для Європи — 3 %. Суспільство почало браги від природи усе більше її ресурсів і одночасно повертати у природу усе більше відходів своєї діяльності. Неминуче виникли дві взаємопов’язані проблеми: по-перше, це раціональне використання природних ресурсів; по-друге, це забруднення навколишнього середовища.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити