Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ

Частина ІІ

ГЕОПОЛІТИКА

ТЕМА 11

ІСТОРІОГРАФІЯ ШКІЛ ТА ТЕЧІЙ ГЕОПОЛІТИКИ

Британська школа геополітики

Британська школа геополітики є спорідненою з американською, до того ж вона стала базою для формування американського атлантизму, політики США та НАТО у XX ст. Одним із засновників науки та найвизначнішим геополітиком вважається Гелфорд Маккіндер (1861 — 1947). У доповіді «Географічна вісь історії» (1904) (серед інших праць: «Британія та Британські моря», 1902, «Демократичні ідеали та реальність», 1919, «Завершеність Земної кулі та набуття миру», 1943) він виклав власне бачення історії та географії світу, яке дістало відображення не лише в його наступних працях, а й визначило розвиток геополітики XX ст. загалом.

Згідно з Г. Маккіндером, світова історія є результатом конфронтації континентальних та океанічних держав. Схема Г. Маккіндера базується на ієрархії планетарного простору через систему концентричних кіл. Центральне положення займає «осьовий ареал» («географічна вісь історії»), межі якого автором не уточнювалися і змінювалися з праці до праці, однак переважно ототожнювалися з Російською імперією (СРСР). Берегові простори Євразії, які являють собою зону найінтенсивнішого розвитку цивілізації, формують «внутрішній (окраїнний) півмісяць». Велика Британія, Японія та позаєвразійські простори планети входять до «зовнішнього (острівного) півмісяця». В 1915 р. британський географ Дж. Фейґрів (вважається, що він незалежно від Г. Маккіндера запропонував подібні ідеї) назвав цю теорію теорією Гартленду (Серцевинної землі). Важливим структурним елементом моделі є Світовий острів, який складається з Європи, Азії та Африки. Геополітичну максиму Г. Маккіндера висловлено в праці «Британія та Британські моря»: «Той, хто контролює Східну Європу, керує Гартлендом; хто керує Гартлендом, домінує над Світовим островом; хто домінує над Світовим островом, керує світом».


Головний висновок доповіді полягав у тому, що розпочинається період зльоту континентальних держав та занепаду морських. Цим позиція автора відрізнялася від концепції А. Мегена, який головну світову потугу вбачав у США. Будучи представником морського англосаксонського світу, Г. Маккіндер головним практичним завданням геополітики (своєю професійною діяльністю він намагався всіляко втілити його в життя) вважав максимальне знесилення «осьового ареалу», недопущення його блокування з іншими континентальними державами, особливо Німеччиною або арабським світом, та максимальне поширення впливу «зовнішнього півмісяця» на берегову зону Євразії. В 1943 р. вчений запропонував концепцію північного атлантизму, яка базувалася на недовірі Радянському Союзові.

Важливим внеском Г. Маккіндера у розвиток науки став запропонований ним поділ геополітичної історії світу на доколумбовий (народи «внутрішнього півмісяця» живуть під постійною загрозою завоювання народами «осьового ареалу»), колумбовий (народи «внутрішнього півмісяця» завойовують невідомі їм простори планети, формуючи «зовнішній півмісяць») та постколумбовий (відсутність незайнятих земель спричинює світові війни, а нові транспортні технології зміщують геополітичний вектор у бік континентальних держав) періоди. Загалом уся наукова діяльність ученого була підпорядкована висвітленню взаємозалежності просторових відносин та історичної зумовленості: історія людства є частиною життя світового організму.

Вагомий внесок у становлення геополітики зробили британці:

✵ Д. Паркер — вважав геополітичний процес не стихійною взаємодією багатьох чинників, а еволюційним процесом, зумовленим об'єктивними закономірностями формування геополітичного простору, ускладненим до того ж багатофакторністю історії людства;

✵ П. Тейлор — виділив чотири генералізовані ери колоніальної активності та цикли світової гегемонії Нідерландів, Британії та США. Гегемонія базується на світовій монополії у виробничій, торговельній та фінансовій сферах;

✵ А. Тойнбі — виділив 115 — 120-річні цикли «світових війн».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити