Фізична географія України 8 клас - Матеріали до уроків - Посібник для вчителя й учнів

ҐРУНТИ Й ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ


Ґрунт — це поверхневий шар земної кори, що характеризується родючістю. Ґрунти формуються в результаті вивітрювання рихлих порід, що накопичуються в тріщинах скель, пониженнях рельєфу. Сюди легко проникають повітря і вода, яка розчиняє необхідні рослинам речовини. Відмерлі рештки рослин стають основою для ґрунту. Поступово його шар збільшується, у першу чергу завдяки рослинам. Корені рослин дроблять породу, а відмерлі частини розкладаються і перетворюються на гумус (перегній). Гумус міститься у верхніх горизонтах ґрунту і забезпечує його родючість. Чим більший уміст гумусу, тим вища родючість, здатність ґрунту постачати рослинам необхідними поживні речовини.

Ґрунт складається з трьох частин: твердої, рідкої та газоподібної. Тверда частина включає різні мінерали, наприклад: слюду, каолін, кварц, а також гумус; рідка являє собою ґрунтовий розчин (вода з розчиненими в ній речовинами); газоподібна — це ґрунтове повітря.

Здатність розпадатися на грудочки різної форми й величини визначає структуру ґрунтів, вона може бути горіхуватою, грудкуватою, зернистою. Утворенню грудочок сприяє гумус, що має властивість скріплювати, він «склеює» дрібні часточки ґрунту. Від структури ґрунту значною мірою залежить його родючість.

Залежно від складу, вмісту гумусу, особливостей структури виокремлюють різні типи ґрунтів. Розподіл ґрунтів на території України підпорядковується закону зональності на рівнинах і висотної поясності в горах. Величезний вплив має рельєф місцевості, а також колишній і сучасний характер рослинного покриву. На рівнинній частині території України виділяють три основні ґрунтові зони: з переважанням дерново-підзолистих, сірих лісових і чорноземних ґрунтів. Для гір характерні бурі лісові, гірсько-лучні, червоно-бурі та коричневі ґрунти.

На Поліссі найбільш поширені дерново-підзолисті і болотні ґрунти, серед яких переважають торфоболотні. Тут сприятливі умови для вирощування озимого жита, картоплі.

У лісостепу поширені різні типи чорноземних ґрунтів. Крім них значні площі займають лучно-чорноземні та сірі лісові ґрунти. Тут склалися найкращі умови для вирощування зернових культур, особливо озимої пшениці, цукрових буряків, кукурудзи.

Ґрунтові ресурси степу досить однорідні та головним чином представлені чорноземами. Провідними культурами є озима пшениця, соняшник, баштанні та ефіроолійні культури.

На Закарпатті переважають дерново-опідзолені та дерново-глеєві ґрунти. Тут вирощують озиму пшеницю та жито, картоплю, кукурудзу, овочі, виноград.


Структура ґрунтового покриву України (за Б. О. Черновим)


Ґрунт

Частка від загальної площі орних земель, %

Дерново-підзолисті

6,2

Підзолисто-дернові

0,1

Дернові оглеєні та ін. опідзолені

4,2

Сірі лісові

6,5

Чорноземи

59,2

Темно-сірі опідзолені

4,9

Темно-каштанові солонцюваті

3,0

Каштанові солонцюваті

0,3

Лучно-чорноземні

1,6

Лугові поверхнево-глеєві

0,4

Лучно-каштанові поверхнево-глеєві

0,2

Лучно-каштанові солонцюваті

0,2

Лучні

2,9

Алювіальні лучні

1,3

Лучно-болотні, болотні й торф’яно-болотні

1,2

Алювіальні болотні й болотні

0,6

Торф’яно-болотні і торфовища

1,5

Алювіальні дерново-глеєві

0,5

Солонці

0,4

Солончаки

0,01

Буроземи кислі

0,8

Лучно-буроземні оглеєні кислі

0,3

Буроземно-підзолисті оглеєні кислі

0,02

Коричневі

0,01

Рекультивовані

0,03

Розмиті ґрунти і виходи гірських порід

0,2


Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися під дубово-сосновими лісами з розвинутим трав’яним покривом. Вони містять лише 1—3 % гумусу, мають кислу реакцію.

Сірі лісові ґрунти розвивалися під грабовими, грабово-дубовими, іноді дубовими лісами з незначним трав’янистим покривом.

Близько 60 % сільськогосподарських угідь в Україні займають чорноземи. Розрізняють чорноземи типові (потужні), реградовані, звичайні, південні. Всі вони родючі, насичені азотом і частково калієм.

Чорноземи типові становлять основний земельний фонд лісостепової зони. Вони розвинулись за умов періодичного промивного режиму і глибокого залягання ґрунтових вод під лучно-степовою рослинністю. Гумусовий горизонт цих ґрунтів найбільш потужний, він складає 120—150 см. Вміст гумусу змінюється від 2,0 до 6 % (на сході зони).

Чорноземи реградовані також сформувались в лісостеповій зоні на вододілах під широколистяними лісами. Вміст гумусу в них становить 4,0—4,9 %.

У степовій зоні розповсюджені чорноземи звичайні. Вони формувались під різнотравно-типчаково-ковиловою рослинністю в умовах посушливого клімату. Потужність їх гумусового горизонту становить від 40—50 до 65—85 см. Вміст гумусу 3,8—6,5 %.

Північну частину Причорноморської низовини і південну частину Степового Криму займають чорноземи південні. Вони утворились під ковилово-типчаковими степами в умовах посушливого клімату. Потужність гумусового горизонту відносно невелика — 50—65 см. Вміст гумусу становить 2,5—4,5 %.

На півдні Причорноморської низовини й частини степового Криму сформувалися каштанові ґрунти. Таке відбувається на засолених материнських породах в умовах нестачі опадів і високої температури. Вони містять 1,7—3,5 % гумусу.

За даними Державного земельного кадастру, загальна площа земель України складає 60354,8 тис. га, тобто близько 0,4 % площі земної суші. Особливо цінні землі складають 12 млн га (20 % від загальної площі). За останні 35—40 років уміст гумусу в ґрунтах України зменшився на 0,3—0,4 % і в середньому складає 3,1 %. За розрахунками Української академії аграрних наук, використання недосконалих технологічних схем у сільському господарстві та істотне скорочення внесення органічних добрив, пов’язане із занепадом тваринництва, призводить до щорічних утрат гумусу від 0,6 до 1 т/га.

Близько 20 % території України перебуває в незадовільному стані у зв’язку з перенасиченням ґрунтів різними токсичними сполуками. Основними джерелами забруднення є сільське господарство, промисловість і транспорт.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити