Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

2.2. Типи карт

Географічні карти розрізняються за змістом, призначенням, масштабом, територією. Щодо змісту карти бувають загальногеографічні і тематичні. Найпоширеніші загальногеографічні карти. На них показують форму земної поверхні (рельєф), гідрографію (моря, ріки, озера, болота), населені пункти, шляхи сполучення, державні кордони та адміністративні межі, об'єкти господарського і культурного значення та ін. Тематичні карти з особливою детальністю передають яку-небудь частину змісту загальногеографічних карт (наприклад, густоту населення, рельєф, рослинний покрив) або показують те, чого немає на загальногеографічних картах (наприклад, ґрунтовий покрив, геологічну будову, клімат, тваринний світ). Крім того, на тематичних картах може зовсім не бути деяких елементів змісту загальногеографічних карт (наприклад, лісів на політичних картах). Серед тематичних карт є карти природних явищ (фізико-географічні), до яких належать карти кліматичні, рельєфу земної поверхні, ґрунтові, ботанічні та ін., і карти суспільних явищ (суспільно-географічні) — населення, економічні, політичні, політико — адміністративні.

За призначенням є карти спеціальні (їх використовують для розв'язання певних завдань), навчальні, туристичні, навігаційні, довідкові.

Залежно від масштабу карти поділяються на топографічні (масштаб від 1:1000 до 1:100 000), оглядово-топографічні (масштаб до 1:1 000 000) та оглядові (масштаб дрібніший від 1:1 000 000).

Карти масштабу 1:200 000 і більше (1:10 000, 1:50 000, 1:100 000) — великомасштабні; від 1:200 000 до 1:1 000 000 — середньомасштабні; дрібніше 1:1 000 000 — дрібномасштабні. Вони розрізняються точністю і детальністю зображення місцевості. Найдетальніші і найточніші топографічні карти.

За територією виділяються в першу чергу карти, що зображують земну кулю в цілому (карти півкуль). Карти суші поділяються за материками та їхніми частинами, карти Світового океану — за океанами, морями, затоками, протоками. Серед карт суші виокремлюють карти політико — адміністративного поділу (карти країн та їхніх адміністративно-територіальних одиниць).

Для зображення на картах географічних об'єктів застосовують певні умовні знаки, пояснення до яких наводяться в легендах карт. Легенда поміщається на полях карти або на вільному місці всередині рамок карти. Умовні знаки бувають позамасштабні, лінійні і площинні (контурні). Позамасштабними умовними знаками зображають об'єкти, що не виражаються в масштабі карти. Лінійні знаки застосовуються для позначення об'єктів лінійного характеру (границі, дороги, ріки, трубопроводи). Вони передають довжину і форму об'єктів. Ширина їх дещо збільшена, і тому на карті її не вимірюють. Особливе місце серед лінійних знаків належить ізолініям. Ізолінії — це лінії на географічних картах, які з'єднують точки з однаковим значенням певної величини, наприклад, тиску (ізобори), глибини моря (ізобати), рівних температур (ізотерми) та ін. Площадні (контурні) знаки показують географічні об'єкти, що мають поширення по площі (масив лісу, озеро, населений пункт).

Для зображення різних явищ на тематичних картах використовуються такі способи: якісного тла, точковий спосіб, ареалів, значків, знаків руху, діаграм, картодіаграм, картограм, ізоліній і лінійних знаків.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити