Географія - Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

42. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

42.1. Виникнення глобальних проблем людства

Слово «глобальний» походить від франц. global — загальний, всесвітній. До основних чинників, що сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести: швидке зростання чисельності населення (демографічний вибух), яке до того ж характеризується нерівномірністю по регіонах світу і окремих країнах; постійне нарощування промислового й сільськогосподарського виробництва; збільшення обсягу видобутку корисних копалин; житлове, промислове будівництво та прокладання нових транспортних магістралей і комунікацій; забруднення навколишнього середовища та ін.

Причинами названих явищ є нерегульований приріст населення в багатьох країнах світу, низький рівень упровадження ресурсо- та енергоощадних виробництв, незначне використання екологічно чистих технологій, швидка урбанізація населення зі стрімким зростанням міських агломерацій та створенням гігантських мегаполісів, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією, мілітаризацією економіки окремих країн; неефективна регіональна економічна політика як на макро-, так і на мікрорегіональних рівнях. Отже, глобальні проблеми сучасності є комплексом загальнолюдських проблем, стосовних як до світу в цілому, так і до його окремих регіонів і країн.

У просторовому аспекті глобальні проблеми людства взаємопов'язані; прояв якоїсь із них у будь-якому місці планети обов'язково спричинює «ланцюгову реакцію», наслідки якої можуть через деякий час проявитися за сотні й тисячі кілометрів від місця її виникнення. Через це проблеми Аральського моря, Чорнобиля чи наступ пустелі Сахари на південь не можна розглядати як локальні, регіональні, що не мають негативних наслідків у просторі й часі.

Глобальні проблеми сучасності — сукупність проблем, що постали перед людством у другій половині XX ст. і вимагають негайного вирішення. Частина з них пов'язана з взаємовідносинами всередині самого світового співтовариства (відвернення ядерного конфлікту, подолання відсталості країн, що розвиваються, ліквідація небезпечних хвороб, боротьба проти наркоманії та наркобізнесу, проти злочинності й тероризму), частина є відображенням кризи у взаємовідносинах між суспільством і природою (демографічна, продовольча, ресурсна, енергетична, екологічна). Вирішення глобальних проблем сучасності (приведення до безпечного рівня) вимагає, з одного боку, співробітництва всіх держав та їхніх урядів, а з іншого — особистої участі кожної окремої людини. Глобальні проблеми сучасності визнано світовим співтовариством (в офіційних документах ООН); для їх вирішення створено організаційні структури і наукові центри як національного, так і світового значення (в системі ООН, у формі міжурядових і неурядових утворень); деякі з глобальних проблем сучасності дали імпульс міжнародним громадським рухам (за мир, проти атомної загрози, на захист природи і т. ін.), стали платформою для політичних партій (наприклад, «зелених»).

За винятком глобальної проблеми відвернення ядерної війни, всі інші еволюціонують висхідною траєкторією, тобто загострюються. На думку провідних учених, необхідно домогтися переведення всіх або принаймні найнебезпечніших глобальних проблем сучасності на низхідну ділянку траєкторії (саме в останнє десятиріччя XX ст.). Основна трудність полягає в тому, що глобальні проблеми сучасності належать до класу емерджентних (від англ. emergence — виникнення, поява нового) проблем: на відміну від традиційних, для їх подолання немає вільних матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів. За оцінками, на подолання всіх глобальних проблем сучасності людство вже зараз мало б витрачати більш як 1 трлн доларів США щорічно, що втроє перевищує суму річного приросту ВНП всіх країн світу в цілому. Ця обставина породила тривожні, навіть песимістичні, прогнози. А втім, низка факторів дозволяє стверджувати, що людство здатне витримати екзамен на виживання: перші успіхи науки в розробленні принципово нових технологій; постадійне вирішення глобальних проблем сучасності; диференційоване визначення пріоритетів по країнах і регіонах світу; різке підвищення ефективності акцій міжнародних органів, суспільних рухів; тенденція до зниження військових витрат і вивільнення частини необхідних ресурсів та ін. Крім того, всі глобальні проблеми сучасності взаємопов'язані, і вирішення однієї з них послаблює напруженість в інших. Так, за розрахунками, одиниця засобів, ефективно вкладених у вирішення демографічної проблеми, заощаджує три одиниці в затратах на подолання екологічної кризи.

Отже, до глобальних проблем логічно віднести природні, природно-антропогенні, антропогенні проблеми сучасності, які або створюють реальну загрозу існуванню цивілізації, або перешкоджають її нинішньому економічному, соціальному та духовному розвиткові. Глобальні проблеми є наслідком об'єктивного розвитку суспільства і вимагають для свого вирішення консолідації зусиль світового співтовариства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити