ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

44. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

44.1. Місце економічної та соціальної географії в системі наук

Економічна й соціальна географія — наука про загальні та специфічні закони й закономірності територіальної організації суспільства, механізм дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у просторово-часовому географічному просторі. Це самостійна географічна дисципліна, що входить до системи географічних наук, поєднуючи в собі елементи географії, економіки та соціології. Як географічна наука вона використовує в дослідженнях загально-географічні підходи й методи та працює в тісному контакті з природничими дисциплінами — фізичною географією й картографією. Фізична географія вивчає закономірності розвитку природно-територіальних комплексів, що беруться до уваги за обґрунтування розміщення продуктивних сил. Використовуючи картографічні способи зображення різних об'єктів, економічна й соціальна географія розробляє картографічні моделі розвитку різних галузей господарства. Як гуманітарна наука вона використовує в дослідженнях економічні та соціологічні підходи й методи, діючи в тісному контакті з суспільними науками, що мають із нею спільний об'єкт. Як і економічні науки, економічна й соціальна географія досліджує господарство, ринкові відносини, але в просторовому аспекті; вона оперує категоріями ефективності, продуктивності, оптимальності тощо, пов'язуючи їх із простором, виявляючи їхні регіональні відмінності й причини цих відмінностей, механізми просторових економічних процесів. Як і інші соціологічні науки, економічна й соціальна географія з позицій просторової організації досліджує щонайперше суспільство, людину, різні людські спільноти, в тому числі специфічні для неї спільноти територіальні.

У дослідженнях об'єктів локального, регіонального та національного рівнів економічна й соціальна географія зв'язана з регіональною економікою, демографією, статистикою.

Тісні взаємозв'язки має економічна і соціальна географія з економічною історією, широко використовуючи матеріали історії господарства.

Для економічної та соціальної географії велике значення мають технічні науки. Економічна й соціальна географія у своїх дослідженнях опирається на знання технологічних процесів розвитку й розміщення господарства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити