Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 16. ГОСПОДАРСТВО. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ

ГОСПОДАРСТВО

Загальна характеристика господарства України

Національне господарство країни — це історично сформована економічна система, що забезпечує матеріальні та духовні потреби населення шляхом створення необхідних життєвих благ на основі оптимального використання обмежених ресурсів. Національний господарський комплекс будь-якої країни діє в умовах певної економічної системи. Основні типи економічних систем: натуральне господарство, ринкова економіка та командно-адміністративна (планова) економіка. У складі СРСР в Україні сформувався командно-адміністративний тип економічної системи, побудований на державній власності з централізованим плануванням. Із розпадом соціалістичної системи Україна відмовилася від принципів планової економіки і здійснює перехід до ринкового господарювання, яке базується на приватній власності, конкуренції та обмеженні державного втручання в економічні процеси.Галузева структура господарства — це співвідношення і зв’язки між окремими його галузями (поділ господарства країни на окремі галузі). Галузь виробництва — це сукупність підприємств або установ, що виробляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

Народне господарство охоплює галузі матеріального виробництва — виробничу сферу і галузі невиробничої сфери. Провідною галуззю виробничої сфери є промисловість. Вона поділяється на гірничодобувну, що забезпечує господарство мінеральною сировиною; важку (електроенергетика, машинобудування, хімічна, поліграфічна і лісова галузі); легку і харчову, що виробляють предмети споживання. Важливими ланками виробничої сфери є сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок. Частка зайнятих у виробничій сфері України становить близько 55 %. До галузей невиробничої сфери належать житлове і комунальне господарство, побутове обслуговування, охорона здоров’я, наука, освіта, культура, спорт. Частка зайнятих у невиробничій сфері становить 45 %.

За єдністю продукції, що випускається, галузі господарства поєднуються в міжгалузеві комплекси. Наприклад, паливно-енергетичний, машинобудівний, соціальний, транспортний, будівельний, агропромисловий тощо.

Підприємства кожної галузі господарства мають свою географічну адресу та особливості розташування. Вони розміщуються по території країни нерівномірно, концентруючись в окремих центрах, районах, областях. Таким чином, господарство країни має певну територіальну структуру — склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування в різних частинах країни та зв’язки між ними.

Україна має свої особливості територіальної структури господарства, яке складається з економічних районів, промислових центрів, промислових вузлів.

Промисловий центр — населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підприємств певної спеціалізації або об’єднаних у виробничу структуру сировинними і технологічними зв’язками. Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси, територіально утворює промисловий вузол. Промислові центри та вузли є складовою частиною промислового району, який зазвичай має чітку виробничу спеціалізацію.

Соціально-економічний район — територія держави, що виділяється в економіці країни своєю спеціалізацією та концентрацією населення. Відповідно до сформованих особливостей географічного розташування, природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, історичних факторів в Україні виділяють дев’ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити