Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО

Тест 3


Завдання 1—40 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок — комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!


1. Вперше висловили думку про кулястість Землі:

А єгиптяни

Б стародавні римляни

В стародавні греки

Г вікінги


2. Визначте, якою буде відстань між двома об’єктами на місцевості, якщо на плані масштабу 1:500 відстань між ними 10 см.

А 5 м

Б 20 м

В 50 м

Г 200 м


3. Установіть, яке з тверджень щодо географічної широти є правильним.

А буває західна і східна, змінюється в межах від 0одо 180°

Б це відстань у градусах від початкового меридіана до певної точки

В однакова в усіх точках, що лежать на одному меридіані

Г однакова в усіх точках, що лежать на одній паралелі


4. Визначте, які гірські породи формуються при швидкому захолоданні вулканічної лави на земній поверхні.

А глинистий сланець, фосфорит

Б базальт, вулканічне скло

В граніт, лабрадорит

Г мармур, гнейс


5. Який тип клімату відображає подана на рисунку кліматодіаграма?

А екваторіальний

Б субтропічний середземноморський

В помірно континентальний

Г морський помірного поясу


6. Що називають ґрунтом?

А верхній шар земної поверхні, складений відкладами алювіального та еолового походження

Б вивітрені мінерали і гірські породи на земній поверхні

В накопичені на поверхні землі органічні рештки, які розкладені під впливом життєдіяльності мікроорганізмів

Г верхній пухкий шар земної поверхні, якому властива родючість


7. Як називають найбільші природні комплекси у межах географічної оболонки, що формуються як прояв закономірності широтної зональності?

А висотні пояси

Б географічні пояси

В природні зони

Г природні області


8. Визначте географічну довготу серединного меридіана Х годинного поясу.

А 10° зх. д.

Б 15° сх. д.

В 100° сх. д.

Г 150° сх. д.


9. З’ясуйте, який географічний пояс Євразії не має зони пустель.

А арктичний

Б помірний

В тропічний

Г субекваторіальний


10. Для якої природної зони Африки типовими деревами є баобаб, зонтична акація?

А вологих екваторіальних лісів

Б пустель та напівпустель

В саван і рідколісся

Г твердолистих вічнозелених лісів і чагарників


11. Визначте територію Австралії, де випадає найбільше опадів.

А західні схили Великого Вододільного хребта

Б східні схили Великого Вододільного хребта

В Західноавстралійське плоскогір’я

Г Центральна низовина


12. Укажіть назву найвищої вершини Південної Америки.

А Аконкагуа

Б Котопахі

В Мак-Кінлі

Г Чимборасо


13. Укажіть річку Північної Америки, яка утворює найглибший каньйон у світі.

А Колорадо

Б Колумбія

В Маккензі

Г Міссурі


14. Що є причиною того, що на узбережжі Антарктиди тепліше, ніж у центрі материка?

А переважання протягом року помірних повітряних мас

Б прибережні теплі течії

В циклональна діяльність над прибережними водами

Г незначна віддаленість узбережжя від Південного тропіка


15. Яка область України є прикордонною з Білоруссю?

А Львівська

Б Чернівецька

В Миколаївська

Г Рівненська


16. У межах якої тектонічної структури найдавніші на території України гірські породи виходять на денну поверхню?

А Волино-Подільської плити

Б Кримської складчастої системи

В Донецької складчастої споруди

Г Українського кристалічного щита


17. У якому масиві Українських Карпат знаходиться найвища вершина України?

А Бескиди

Б Горгани

В Свидовець

Г Чорногора


18. Яка з річок України має паводковий режим із найбільшим об’ємом стоку в зимовий період?

А Південний Буг

Б Західний Буг

В Салгир

Г Сіверський Донець


19. Що впливає на зростання континентальності клімату України з північного заходу на південний схід?

А поступове віддалення від Атлантичного океану

Б значна протяжність території в меридіональному напрямку

В поступове наближення до тропічних широт

Г поступове підвищення абсолютної висоти місцевості


20. Визначте, яка з наведених характеристик відповідає дерново-підзолистим ґрунтам у межах території України.

А найбільше поширені в долинах річок рівнинної території країни

Б сформувалися під широколистими лісами на суглинистих породах

В займають понад половину площі ґрунтового покриву в Україні

Г сформувалися в мішаних лісах на супіщаних породах


21. Визначте, який висотний ландшафтний пояс є в Українських Карпатах, але відсутній у Кримських горах.

А лісостеповий

Б дубових лісів

В букових лісів

Г альпійських луків


22. Укажіть біосферний заповідник України.

А «Медобори»

Б Карпатський

В Поліський

Г Опукський


23. Укажіть середню тривалість життя людей в Україні.

А 63 роки

Б 68 років

В 72 роки

Г 74 роки


24. Укажіть народи, представники яких компактно проживають в Одеській області.

А угорці та поляки

Б румуни та білоруси

В болгари та гагаузи

Г татари та караїми


25. З’ясуйте, яке співвідношення чоловіків і жінок у статевій структурі населення України.

А 41 % і 59 %

Б 46 % і 54 %

В 49 % і 51 %

Г 52 % і 48 %


26. Укажіть групу областей України, у яких сільське населення переважає над міським.

А Київська, Полтавська

Б Харківська, Сумська

В Тернопільська, Вінницька

Г Миколаївська, Херсонська


27. Укажіть, яка з нині діючих АЕС в Україні є найпотужнішою.

А Рівненська

Б Хмельницька

В Запорізька

Г Південноукраїнська


28. Визначте, які галузі паливної промисловості характерні для Житомирської області України.

А нафтова і газова

Б кам’яновугільна і сланцева

В буровугільна і торф’яна

Г кам’яновугільна і газова


29. Які два основні чинники обумовили розміщення нікелево-кобальтового виробництва у м. Побузьке в Україні.

А споживчий та паливний

Б сировинний та енергетичний

В паливний та працересурсний

Г науковий та транспортний


30. Укажіть групу сільськогосподарських культур, основні райони вирощування яких збігаються на території України в межах однієї сільськогосподарської зони.

А пшениця, жито, картопля, баштанні

Б хміль, рапс, рис, соняшник

В кукурудза, пшениця, цукрові буряки, гречка

Г ячмінь, просо, соняшник, льон-довгунець


31. Визначте економічні райони України, у яких розміщені підприємства целюлозно-паперової промисловості.

А Столичний, Карпатський, Подільський

Б Північно-Західний, Північно-Східний, Подільський

В Карпатський, Центральний, Придніпровський

Г Придніпровський, Донецький, Центральний


32. Визначте, у якому промисловому центрі розвинуте енергетичне, електротехнічне машинобудування, літако-, верстато-, приладобудування.

А Дніпропетровськ

Б Луганськ

В Краматорськ

Г Харків


33. Укажіть, яка частина земного простору не входить до складу державної території.

А морська економічна зона за 12 миль від берега

Б повітряний простір над територією держави

В суходіл із його надрами та внутрішні води

Г акваторія від берега до межі територіальних вод


34. Які країни нині входять до складу Європейського Союзу?

А економічно розвинуті країни Західної Європи і постсоціалістичні країни Центральної і Східної Європи, крім країн колишнього СРСР

Б усі економічно розвинуті країни Західної Європи і низка постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи, включаючи країни колишнього СРСР

В більшість економічно розвинутих країн Західної Європи, низка постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи та острівні країни Середземномор’я

Г усі європейські країни, крім країн СНД (Співдружності незалежних держав)


35. Укажіть групу унітарних держав.

А Польща, Словаччина, Угорщина

Б Канада, США, Мексика

В Індія, Пакистан, М’янма

Г Німеччина, Австрія, Швейцарія


36. Визначте, для якого макрорегіону світу характерні найвищі темпи урбанізації.

А Австралії й Океанії

Б Західної Європи

В Північної Америки

Г Латинської Америки


37. Укажіть країни, які мають власні промислові запаси залізних і марганцевих руд та коксівного вугілля.

А Китай, Індія

Б Італія, Німеччина

В Велика Британія, Норвегія

Г Франція, Японія


38. Укажіть хибне твердження щодо розвитку галузей машинобудування світу.

А лідером суднобудування стала Південна Корея, а Велика Британія посіла друге місце

Б електротехнічне машинобудування орієнтується на дешеві кваліфіковані трудові ресурси

В виробництво сільськогосподарської техніки зміщується у країни, що розвиваються

Г найбільше цивільних та військових літаків виробляють у США


39. За експортом якої продукції Латинська Америка є світовим лідером?

А кава, банани, тростинний цукор

Б чай, прянощі, рис

В нафта, нафтопродукти, природний газ

Г кам’яне вугілля, золото, алмази


40. Укажіть макрорегіон світу, який має найбільший обсяг міжнародних торгових операцій.

А Англо-Америка

Б Західна Європа

В Східна Європа

Г Східна Азія


У завданнях 41—50 установіть відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворіть логічні пари. Поставте позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків.


41. Установіть відповідність між умовними знаками на картосхемі та географічними об’єктами, які вони відображають.

А межі докембрійських платформ

Б океанічні жолоби

В краї материкового шельфу

Г берегова лінія ділянок суходолу

Д серединні океанічні хребти


42. Установіть відповідність між точками на земній поверхні та діаграмами, які демонструють співвідношення тривалості дня і ночі станом на 22 грудня.43. Установіть відповідність між країнами та розміщеними на їх території туристськими об’єктами.

1 Греція А оз. Балатон

2 Кенія Б нац. парк Серенгеті

3 Непал Г г. Афон

4 Угорщина В г. Джомолунгма

Д г. Фудзіяма


44. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу України, які на них сформувалися.

1 Український щит А Середньоруська височина

2 Середземноморський рухливий пояс Б Північнокримська рівнина

3 Воронезький масив В Придніпровська височина

4 Скіфська плита Г Волинська височина

Д Закарпатська низовина


45. Установіть відповідність між портами — центрами нафтопереробки та країнами, у яких вони розміщені.

1 Генуя А США

2 Х’юстон Б Південна Африка

3 Гданськ В Австралія

4 Дурбан Г Польща

Д Італія46. Установіть відповідність між продукцією підприємств хімічної промисловості та промисловими центрами, позначеними буквами на картосхемі.

1 азотні добрива

2 фосфатні добрива

3 шини

4 хімічні волокна та нитки


47. Установіть відповідність між товарами та країнами, які їх експортують.

1 верстати А Гвінея

2 бавовна Б Німеччина

3 боксити В Греція

4 оливкова олія Г Чилі

Д Єгипет


48. Установіть відповідність між назвою родовища та видом корисних копалин.

1 Слов’янське А титанова руда

2 Мужіївське Б кам’яна сіль

3 Немирівське В сірка

4 Іршанське Г золото

Д залізна руда


49. Установіть відповідність між країнами та галузями паливно-енергетичного комплексу світу, де ці країни є лідерами.

1 США А атомна електроенергетика

2 Росія Б гідроелектроенергетика

3 ФРН В вітрова електроенергетика

4 Канада Г вугільна промисловість

Д газовидобувна


50. Установіть відповідність між сільськогосподарськими культурами та регіонами, які спеціалізуються на їх вирощуванні.

1 льон-довгунець А Автономна республіка Крим

2 соняшник Б Вінницька область

3 цукрові буряки В Запорізька область

4 лаванда Г Житомирська область

Д Закарпатська область


У завданнях 51—60 розташуйте запропоновані факти у правильній послідовності. Поставте позначки у бланку на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати обраний Вами перший факт, цифрі 2 — другий і т. д.


51. Розташуйте столиці в порядку настання в них нової доби

А Астана

Б Лондон

В Київ

Г Токіо


52. Розташуйте послідовно складові структури земельного фонду світу, починаючи від тієї, що займає найменшу частку площі.

А орні землі і сади

Б природні луки і пасовища

В міста, шляхи сполучення, промислові об’єкти

Г ліси


53. Розташуйте моря Світового океану за показником середньої солоності вод, починаючи з найнижчого.

А Балтійське

Б Червоне

В Чорне

Г Середземне


54. Установіть послідовність областей помірного кліматичного поясу Євразії вздовж паралелі 60° пн. ш. за показником ізотерми січня, починаючи з найнижчого.

А континентальна

Б помірно континентальна

В морська

Г мусонна


55. Установіть послідовність розміщення лісових природних зон Європи з півночі на південь.

А мішані ліси

Б твердолисті вічнозелені ліси та чагарники

В тайга

Г широколисті ліси


56. Розташуйте послідовно центри чорної металургії України в порядку зростання віддалення від басейну марганцевих руд.

А Луганськ

Б Нікополь

В Кривий Ріг

Г Макіївка


57. Розташуйте об’єкти України, які впливають на забруднення акваторії Азово-Чорноморського басейну вздовж узбережжя, починаючи від гирла Дунаю.

А бази військово-морських флотів України та Росії у Севастополі

Б Маріупольський металургійний комбінат

В нафтовий термінал у порту Південний

Г рейд Керченського торгового порту


58. Розташуйте центри туризму в порядку збільшення відстані від них до Києва.

А Батурин

Б Переяслав-Хмельницький

В Бахчисарай

Г Одеса


59. Обчисліть рівень економічного розвитку країн (за показником доходів на 1 особу) і розташуйте їх починаючи від найнижчого показника.

А США 12 300 300

Б Франція 1 800 60

В Швейцарія 336 7

Г Швеція 324 9


60. Установіть послідовність розміщення країн світу на трасі нафтопроводу «Дружба», починаючи з країни — експортера нафти.

А Україна

Б Хорватія

В Росія

Г Угорщина

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити