Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть ґрунти, які повністю розміщені відповідно до широтної зональності.

А коричневі гірські щебенюваті

Б лучні та болотні

В каштанові та чорноземні

Г гірсько-лісові

2. Укажіть чинник, який безпосередньо не впливає на умови ґрунтоутворення.

А рельєф

Б материнські гірські породи

В клімат

Г тектонічна будова

3. Від чого в першу чергу залежить зволоження, промочування, висихання, нагрівання, охолодження ґрунтів?

А материнських порід

Б клімату

В тваринного світу

Г геологічного віку території

4. Які ґрунти поширені на півночі рівнинної частини України?

А сірі-лісові

Б каштанові

В дерново-підзолисті

Г лучно-чорноземні

5. В Українських Карпатах в поясі гірських лісів (бук, сосна, смерека) поширені?

А бурі гірсько-лісові ґрунти

Б гірсько-лучні ґрунти

В гірсько-торф’яні ґрунти

Г болотні ґрунти

6. Укажіть основні причини зменшення вмісту гумусу в ґрунтах України.

А використання недосконалих технологічних схем, скорочення обсягів внесення органічних добрив

Б підвищення середніх температур, весняні заморозки

В застосування застарілої техніки, зменшення використання гербіцидів і пестицидів

Г процеси ерозії та заболочування

7. Укажіть район, де на сільськогосподарські угіддя припадає найбільша частка земель.

А Карпати

Б Полісся

В степ

Г лісостеп

8. Укажіть район, де ліси вкривають найбільшу частку земель.

А Кримські гори

Б Полісся

В Карпати

Г лісостеп

9. Укажіть вид степів, які характерні для крайнього півдня України.

А різнотравно-типчаково-ковилові

Б полинно-злакові з розрідженим травостоєм

В типчаково-ковилові

Г різнотравні

10. Укажіть найбагатші за різноманітністю флори луки.

А суходільні

Б гірські

В заплавні

Г низинні

11. Для збереження рідкісних рослинних угруповань створено:

А Червону книгу України

Б Зелену книгу України

В пам’ятки природи

Г перелік рідкісних рослин

12. Укажіть природний район, у якому поширені козулі, лосі, кабани, благородні олені.

А Полісся

Б степ

В Кримські гори

Г лісостеп

13. Укажіть назви типових птахів Карпат.

А чайка і крячка

Б тетерев і глухар

В степовий журавель і боривітер

Г альпійська галка і сніговий в’юрок

14. Укажіть ознаку своєрідності фауни Азово-Чорноморського узбережжя.

А поряд зі степовими видами водяться морські тварини

Б поряд зі степовими видами водяться болотні й водоплавні тварини

В відсутні великі ссавці

Г характерне поєднання лісових і степових видів тварин

15. Який критерій не береться до уваги при занесенні тварин і рослин до Червоної книги України?

А рідкісність видів

Б постійне або тимчасове перебування у природних умовах на території України

В загроза зникнення

Г наявність необхідних природоохоронних об’єктів

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між різновидами чорноземних ґрунтів та їхніми особливостями.

1 типові

2 звичайні

3 південні

4 реградовані

А сформувалися в лісостеповій зоні на вододілах під широколистими лісами, вміст гумусу в них становить 4,0—4,9 %

Б утворилися на водно-льодовикових, льодовикових і давило-алювіальних піщаних і супіщаних відкладеннях під мішаними дубово-сосновими лісами

В формувалися під різнотравно-типчаково-ковиловою рослинністю в умовах посушливого клімату, вміст гумусу в них становить 3,8—6,5 %

Г утворилися в умовах посушливого клімату, розрідженого трав’яного покриву ковилово-типчакових степів

Д розвинулися за умов періодичного промивного режиму й глибокого залягання ґрунтових вод під лучно-степовою рослинністю

17. Установіть відповідність між рослинами і районами їх поширення, що позначені буквами на картосхемі.

1 суничне дерево, ялівець

2 смерека, ялиця

3 береза, сосна

4 полин, типчак

18. Установіть відповідність між видами луків та їхніми особливостями.

1 суходільні

2 низинні

3 гірські

4 заплавні

А на цих луках ростуть мітлиця, пахучий колосок, костриця, кульбаба, волошки

Б формуються на височинах, типова рослинність — ковила і типчак

В формуються у зниженнях, тому вони тривалий час обводнені

Г формуються на полонинах

Д найбагатші за різноманітністю флори

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три основні чинники, які обумовлюють високу родючість чорноземних ґрунтів.

1 порівняно невелика кількість опадів, яких недостатньо для вимивання органічних речовин

2 наявність у ґрунті організмів, які сприяють переміщенню речовин, ретельному перемішуванню органічної та мінеральної частини землі

3 інтенсивна господарська діяльність у районах розповсюдження чорноземних ґрунтів

4 рівнинний рельєф

5 достатня кількість сонячної енергії

6 наявність у ґрунті вологи

7 щорічне відмирання природної рослинності та накопичення органічних речовин

20. Укажіть три правильних твердження щодо господарського використання ґрунтів.

1 овочеві культури характеризуються невибагливістю до якості ґрунтів

2 кращі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування соняшнику — на півдні країни

3 ячмінь характеризується вибагливістю до якості ґрунтів

4 гірські ґрунти придатні для використання під пасовища

5 чим менший уміст гумусу в ґрунтах, тим вища їх продуктивність

6 разом із рівнинним рельєфом і наявними кліматичними ресурсами ґрунти є основою для отримання високоякісної сільськогосподарської продукції

7 кращі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування кукурудзи — на півночі країни


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити