Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть галузь географії, яка займається вивченням екологічних проблем.

А метеорологія

Б геоекологія

В океанографія

Г гідрологія

2. Головним джерелом надходження в навколишнє середовище важких металів є:

А кольорова металургія

Б чорна металургія

В хімічна промисловість

Г машинобудування

3. Сірчаним ангідридом і оксидами азоту навколишнє середовище забруднюють підприємства:

А нафтопереробної промисловості

Б харчової промисловості

В хімічної промисловості

Г машинобудування

4. Укажіть причину зниження сейсмічної стійкості території та несучої здатності гірських порід.

А зниження вимог до сейсмічної стійкості промислових будівель

Б посилення сейсмічної активності на території України

В розвиток гірничодобувної промисловості

Г розвиток обробної промисловості

5. Правові основи організації, охорони та ефективного використання природоохоронних об’єктів визначає Закон України:

А «Про охорону навколишнього природного середовища*

Б «Про охорону атмосферного повітря»

В «Про тваринний світ»

Г «Про природно-заповідний фонд України»

6. Укажіть найхарактерніші види забруднення ґрунту.

А важкі метали

Б мінеральні добрива та отрутохімікати

В бензалірен і оксиди азоту

Г аміак і фенол

7. Укажіть район України, який не належить до тих, де високий рівень розвитку видобувної промисловості обумовив суттєве погіршення екологічної ситуації.

А Донбас

Б Придніпров’я

В Слобожанщина

Г Прикарпаття

8. Укажіть категорію об’єктів природно-заповідного фонду, які мають найбільш суворий режим охорони.

А заказники

Б ботанічні сади

В природні заповідники

Г національні природні парки

9. Укажіть місто з найбільшими викидами шкідливих речовин в атмосферу.

А Суми

Б Київ

В Кривий Ріг

Г Чернівці

10. Укажіть категорію об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються з метою збереження і вивчення в спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій.

А зоологічні парки

Б ботанічні сади

В заповідні урочища

Г дендрологічні парки

11. Укажіть найпівнічніший національний парк.

А Ічнянський

Б «Синевир»

В «Подільські Товтри»

Г Вижницький

12. Укажіть структурні елементи, які не зараховують до екологічної мережі.

А території та об’єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі

Б водні об’єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення

В приміські райони з порівняно невисокою густотою населення

Г ліси та інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам’яні розсипи, піски, солончаки тощо)

13. Укажіть, розвиток якої екомережі опрацьовано в Україні як складову частину Всеєвропейської екомережі.

А Поліської

Б Карпатської

В Південної Бессарабії

Г Дніпровської

14. Основною метою моніторингу стану екологічної мережі є:

А збереження природної рослинності

Б збір, обробка та аналіз інформації про стан природи

В підготовка рекомендацій для створення нових об’єктів природно- заповідного фонду

Г оптимізація відносин людини з природою та екологічна орієнтація господарської діяльності

15. Укажіть, якою цифрою на картосхемі України позначено територію Азово-Сиваського національного природного парку.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між запланованими транскордонними біосферними резерватами (або їх розташуванням) та країнами, які будуть задіяні у цих проектах.

1 Тиса

2 Мармароські Карпати

3 басейн річки Дністер

4 басейнах річок Сіверський Донець і Десна

А Україна—Молдова

Б Україна—Польща

В Україна—Румунія

Г Україна—Росія

Д Україна—Угорщина

17. Установіть відповідність між категоріями територій за ступенем забруднення і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 екологічної катастрофи

2 дуже забруднені

3 забруднені

4 умовно чисті

18. Установіть відповідність між назвами природних заповідників та буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Медобори

2 Розточчя

3 Черемський

4 Канівський

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. З’ясуйте, площа яких об’єктів природно-заповідного фонду зросла в період із 1.09.2000 р. по 1.01.2014 р. найбільшою мірою, і обчисліть, на скільки відсотків.

Категорія територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Площа земельних угідь (тис. га)

на 1.09.2000

на 1.01.2010

на 1.01.2013

на 1.01.2014

Національні природні парки

600,0

1001,8

1215,8

1221,8

Природні заповідники

160,0

198,7

201,5

200,5

Біосферні заповідники

212,0

246,4

252,1

252,1

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три галузі важкої індустрії, що є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря.

1 хімічна промисловість

2 машинобудування

3 харчова промисловість

4 електроенергетика

5 металургія

6 газодобувна

7 вугільна промисловість

21. Укажіть три рівні моніторингу навколишнього природного середовища.

1 державний

2 глобальний

3 обласний

4 регіональний

5 районний

6 локальний

7 місцевий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити