Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Соціальна географія вивчає:

А умови життя та діяльності населення в різних сферах

Б рівень життя населення в різних країнах

В сферу, яка надає послуги населенню

Г природний та механічний рух населення, його склад та структуру

2. Укажіть економічну науку, з якою тісно взаємодіє соціально-економічна географія.

А політологія

Б етнографія

В демографія

Г геополітика

3. Укажіть метод економіко-географічних досліджень, який використовується на всіх етапах.

А історичний

Б описовий

В статистичний

Г картографічний

4. Відтворення населення (у вузькому розумінні) — це:

А процес зміни поколінь у результаті природного руху

Б узагальнена назва сукупності народжень і смертей, що змінюють кількість населення природним шляхом

В кількість народжень на 1000 жителів

Г показник, що характеризує склад населення

5. Різниця між кількістю народжених і померлих на 1000 жителів упродовж року називається:

А людським приростом

Б народжуваністю

В природним приростом

Г смертністю

6. Укажіть регіон світу, який характеризується найбільшим показником природного приросту.

А Африка

Б Латинська Америка та Карибський регіон

В Азія

Г Австралія і Океанія

7. Укажіть основну мету демографічної політики країн із першим типом відтворення.

А зниження смертності

Б підвищення народжуваності

В підвищення рівня життя

Г збільшення тривалості життя

8. Для розрахунку існуючої та прогнозованої кількості трудових ресурсів, пенсіонерів, дошкільнят, школярів у першу чергу необхідні відомості про:

А віковий склад населення

Б етнічний склад населення

В релігійний склад населення

Г статевий склад населення

9. Укажіть, який чинник безпосередньо не впливає на статевий склад населення.

А міграція

Б тривалість і рівень життя населення

В кліматичні умови

Г становище жінки в сім’ї та суспільстві

10. Укажіть характерну рису зовнішньої міграції.

А відбувається в межах однієї країни

Б передбачає рух населення із села в місто

В не змінює кількість та склад населення країни

Г істотно впливає на забезпеченість трудовими ресурсами і склад населення окремих країн світу

11. Укажіть, який чинник не враховується при поділі населених пунктів на міські та сільські.

А переважаюча господарська діяльність

Б наявність природних ресурсів

В ступінь благоустрою

Г кількість жителів

12. За функціями міста поділяють на дві групи:

А поліфункціональні та монофункціональні

Б промислові та курортні

В багатофункціональні та однофункціональні

Г великі та значні

13. Укажіть неправильне твердження щодо причин субурбанізації.

А перенаселеність міст

Б зосередження в центральній частині міст установ і підприємств

В погіршення стану навколишнього середовища в містах

Г висока ціна житла в центральній частині міст

14. Укажіть приклад раціонального природокористування.

А вирубування лісу без його відновлення

Б надмірне випасання худоби

В повторне використання відходів виробництва

Г знищення окремих видів рослин і тварин

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між категоріями малих міст та їх прикладами.

1 історичний та туристичний центр

2 із переважно промисловими функціями

3 санаторно-курортний та рекреаційний центр

4 із переважно транспортними функціями

А Переяслав- Хмельницький

Б Миргород

В Енергодар

Г Рівне

Д Іллічівськ

16. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 економічно неактивне населення

2 трудові ресурси

3 природний рух населення

4 демографічна політика

А населення віком 15—70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг

Б частина населення, що має здібності, загальноосвітні та професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві

В особи, які в наведений період не працюють і не шукають роботу

Г система заходів, які здійснює держава щодо населення країни із метою регулювання природного руху, в першу чергу народжуваності

Д сукупність народжень і смертей, що змінюють кількість населення природним шляхом

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

17. Кількість населення Франції становить 66 млн осіб, із них 12 млн — віком до 15 років, 42 млн — від 15 до 64 років, 12 млн — віком 65 і більше років. Обчисліть частку молодшої вікової групи у складі населення країни.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

18. Укажіть три країни, які входять до десяти найбільших у світі за кількістю населення.

1 Єгипет

2 Бразилія

3 Індонезія

4 Мексика

5 Аргентина

6 Німеччина

7 Нігерія

19. Укажіть три правильні твердження щодо чинників, які безпосередньо впливають на народжуваність.

1 природні умови

2 віковий склад населення

3 права жінки та її становище в суспільстві

4 демографічна політика

5 кількість населення

6 рівень забезпечення природними ресурсами

7 етнічний склад населення


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити