Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, як називається сукупність підприємств і установ, об’єднаних у межах території країни.

А національний господарський комплекс

Б світова економіка

В територіальна структура господарства

Г господарство

2. Укажіть, як називаються групи підприємств, що випускають однорідні види продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

А виробництво

Б комплекс

В галузь

Г комплект

3. Що становить територіальну структуру господарства?

А адміністративні райони

Б міста і села

В транспортні магістралі

Г центри, агломерації, вузли і райони

4. Укажіть основну мету інфраструктури.

А вчасно доставити необхідні вантажі

Б забезпечити роботу підприємств і задовольнити соціально-побутові потреби населення

В забезпечити пасажирські перевезення

Г підготувати професійні кадри для господарства

5. Міжнародний географічний поділ праці передбачає:

А виробництво товарів та надання послуг

Б розвиток транспортної мережі

В нарощування обсягів видобування корисних копалин у різних країнах світу

Г спеціалізацію окремих країн на виробництві певних товарів або послуг та обмін ними

6. Укажіть головну рису науково-технічної революції.

А поява нової техніки

Б стрімкий розвиток науки і перетворення її на безпосередню продуктивну силу

В підвищення продуктивності та, як наслідок, економічне зростання

Г зміни в умовах праці

7. Укажіть, які галузі розрізняють у структурі важкої промисловості.

А видобувні та обробні

Б легкі та харчові

В лише видобувні

Г лише обробні

8. Електроенергія здебільшого виробляється за рахунок:

А енергії Сонця та вітру

Б енергії падаючої води

В невідновних мінеральних ресурсів

Г відновних джерел енергії

9. Укажіть, від яких чинників найбільше залежить територіальна структура чорної металургії.

А споживчий і транспортний

Б сировинний і паливний

В водний і енергетичний

Г комбінування і кооперування

10. Укажіть галузь промисловості, яка визначає рівень науково-технічного прогресу та зростання продуктивності праці в усьому господарстві.

А хімічна промисловість

Б кольорова металургія

В машинобудування

Г електроенергетика

11. Укажіть основну мету загального машинобудування.

А виготовлення і ремонт сухопутних, повітряних і водних транспортних засобів

Б виготовлення електроніки, електротехніки і приладів

В виготовлення і ремонт автомобілів

Г виготовлення машин та обладнання для різних галузей господарства

12. Порівняно з іншими галузями точне машинобудування вирізняється :

А низькою матеріаломісткістю, високою наукоємністю і трудомісткістю

Б низькою матеріаломісткістю, наукоємністю і трудомісткістю

В високою матеріаломісткістю, низькою наукоємністю і трудомісткістю

Г поширенням у різних за рівнем розвитку країнах світу

13. Укажіть, від яких чинників найбільше залежить територіальна структура промисловості будівельних матеріалів.

А водний і транспортний

Б сировинний і споживчий

В енергетичний і трудовий

Г комбінування і кооперування

14. Легка промисловість забезпечує населення:

А молочними, м’ясними, макаронними виробами

Б побутовою технікою

В парфумами та косметикою

Г тканинами, одягом, взуттям

15. Укажіть галузі харчової промисловості, які при розміщенні мають подвійну орієнтацію на сировину і споживача.

А хлібопекарська, кондитерська, макаронна

Б борошномельна, частково молочна і м’ясна

В цукрова, олійно-жирова, виноробна

Г круп’яна, частково консервна і рибна

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між формами територіальної структури промисловості та їх визначеннями.

1 вузол

2 агломерація

3 район

4 центр

А територіально цілісна адміністративна частина країни, яка має місцеві органи управління

Б населений пункт, у якому розміщені підприємства певної спеціалізації

В територіально цілісна частина господарства країни, яка спеціалізується на виробництві певної продукції

Г територіальне утворення з високою концентрацією і густотою підприємств різних галузей економіки, а також із високою густотою населення, що характеризується єдністю економічного і соціально-економічного життя

Д сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру

17. Установіть відповідність між групами кольорових металів і їх прикладами.

1 легкі

2 важкі

3 рідкісні

4 благородні

А мідь, свинець

Б чавун, сталь

В золото, платина

Г алюміній, титан

Д вольфрам, молібден

18. Установіть відповідність між галузями легкої промисловості та прикладами їхньої продукції.

1 текстильна

2 швейна

3 трикотажна

4 хутрова

А шкарпетки, панчохи

Б одяг, білизна

В шуби з натуральної сировини

Г натуральна шкіра, взуття

Д тканини

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. Про ефективність нафтопереробки свідчить вихід світлих нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива і їхніх фракцій). На підприємствах із застарілою технологією з 1 т нафти виготовляють приблизно 150 л бензину, з сучасною — 450 л. Наскільки більше нафти (у тонах) витратить підприємство із застарілою технологією для виробництва 35 тис. л бензину порівняно з підприємством, на якому використовуються сучасні технології?

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо електроенергетики.

1 при розміщенні теплоелектростанцій найбільше значення мають два чинники: наявність кваліфікованих працівників і ліній електропередач

2 гідроелектростанції виробляють електроенергію, що в п’ять разів дешевша, ніж на атомних електростанціях

3 розміщення атомних електростанцій орієнтовано виключно на водні ресурси

4 спільними недоліками вітро- та геліоенергетики є відносна невелика потужність генераторів при їхній дорожнечі

5 залежно від джерела енергії розрізняють теплові, атомні, гідравлічні, сонячні, вітрові електростанції

6 у зв’язку з високою потужністю геотермальні, припливні, вітрові та сонячні електростанції мають державне значення

7 недоліком геотермальних і припливних станцій є географічна обмеженість їх застосування


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити