Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Загальна характеристика господарства, економічний потенціал. Паливна промисловість. Електроенергетика. Металургійна промисловість

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Раціональна територіальна структура господарства передбачає:

А наявність промислових центрів, вузлів і районів

Б науково обґрунтоване розміщення взаємозалежних галузей і виробництв на території держави

В наявність промислових центрів, вузлів і районів, а також шляхів сполучення

Г наявність сукупності взаємозалежних галузей і виробництв на території держави

2. Укажіть, якими з природних ресурсів Україна забезпечена найкраще.

А мінеральними

Б рекреаційними

В водними

Г земельними

3. Проблемою для економіки країни є відсутність або виснаженість великих родовищ:

А залізної і марганцевої руди

Б солей і фосфоритів

В природного газу і нафти

Г бокситів і мідних руд

4. Укажіть чинник, який не вплинув на визнання України світовим співтовариством країною з ринковою економікою.

А відбулися роздержавлення і приватизація багатьох господарських об’єктів

Б обсяги випуску та асортимент продукції визначаються не постановами, а попитом

В сформувалася ринкова інфраструктура

Г відбулися зміни в структурі зайнятості населення по галузях господарства

5. Провідною серед паливних галузей України впродовж багатьох десятиліть залишалася:

А нафтова промисловість

Б газова промисловість

В вугільна промисловість

Г горючесланцева промисловість

6. Укажіть, де зосереджено найбільше шахт із видобутку кам’яного вугілля.

А у центральній частині Донецької області

Б у Львівській області

В у центральній частині Луганської області

Г у Дніпропетровській області

7. Найбільше природного газу видобувається в межах:

А Карпатської нафтогазоносної області

Б Причорноморської нафтогазоносної області

В Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області

Г Прикарпатської нафтогазоносної області

8. Укажіть неправильне твердження щодо електроенергетики.

А електроенергетика не набула в Україні високого рівня

Б основою сучасної теплоенергетики країни є електростанції потужністю понад 1 млн кВт

В у межах Донецького кам’яновугільного басейну працюють Вуглегірська, Старобешівська та Зуївська теплові електростанції

Г в Україні працюють чотири атомні електростанції, які виробляють близько половини енергії

9. Географія підприємств чорної металургії у першу чергу залежить від:

А розташування родовищ залізної та марганцевої руд, коксівного вугілля

Б наявності залізничних магістралей

В розташування промислових центрів і електростанцій

Г наявності кваліфікованих кадрів

10. Укажіть три райони зосередження найбільших підприємств чорної металургії.

А Придніпров’я, Причорномор’я, Поділля

Б Передкарпаття, Донбас, Приазов’я

В Придніпров’я, Донбас, Приазов’я

Г Закарпаття, Полісся, Приазов’я

11. Укажіть місто, в якому розташований найбільший виробник труб.

А Харцизьк

Б Макіївка

В Новомосковськ

Г Нікополь

12. Укажіть неправильне твердження щодо кольорової металургії.

А мінерально-сировинна база галузі недостатня, і частина підприємств працюють на привізній сировині

Б понад половина кольорових металів в Україні виробляється з вторинних ресурсів

В галузь є сильним забруднювачем навколишнього середовища й головним джерелом надходження важких металів

Г найбільші обсяги виробництва характерні для алюмінієвої промисловості

13. Укажіть основного виробника свинцю й цинку.

А Калуський хіміко-металургійний комбінат

Б Побузький феронікелевий комбінат

В Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів

Г Костянтинівське підприємство «Укрцинк»

14. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначена Ташлицька ГАЕС.

А 1

В 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між металургійними підприємствами і назвами міст, на території яких вони розташовані.

1 Інгулецький ГЗК

2 Металургійний комбінат ім. Ілліча

3 Металургійний комбінат ім. Дзержинського

4 Дніпровський алюмінієвий комбінат

А Дніпродзержинськ

Б Запоріжжя

В Кривий Ріг

Г Дніпропетровськ

Д Маріуполь

16. Установіть відповідність між електростанціями і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Зміївська ТЕС

2 Теребле-Ріцька ГЕС

3 Південноукраїнська АЕС

4 Трипільська ТЕС

17. Установіть відповідність між родовищами паливних корисних копалин і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Шебелинське родовище природного газу

2 Качанівське родовище нафти

3 Бовтиське родовище горючих сланців

4 Озерянське родовище торфу

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. У 2013 р. порівняно з 2012 р. виробництво чавуну зросло на 2,1 % — до 29,074 млн т. Обчисліть обсяги виробництва чавуну (у млн т) у 2012 р. порівняно з 2013 р.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три позитивні зміни, що відбуваються останнім часом у розвитку промисловості.

1 зросла частка енергетики в галузевій структурі

2 спостерігається стабільна динаміка зростання виробництва

3 створюються підприємства з участю іноземного капіталу

4 прискорюються темпи розвитку виробництв обробної промисловості

5 знизилася частка легкої промисловості в галузевій структурі

6 на ринок потрапляє дедалі більше продукції, що виробляється з використанням передових технологій

7 зросла частка видобувної промисловості в галузевій структурі

20. Укажіть три недоліки сучасного стану ринкової інфраструктури в Україні.

1 недостатній рівень професійної підготовки трудових ресурсів

2 відсутність надійної та повної інформації про функціонування ринку

3 недостатній обсяг і асортимент товарів та послуг

4 відсутність правової бази

5 недостатній рівень конкуренції

6 відсутність більшості об’єктів ринкової інфраструктури

7 недостатня роль об’єктів інфраструктури в розвитку малого бізнесу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити