Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Економіко-географічні райони України

Характеристика економічних районів

Економіко-географічна характеристика. Географічний поділ праці й економічне районування

Природне середовище України достатньо різноманітне: на її території є рівнини й гори, природні зони лісів, лісостепу і степу, є відмінності в кліматичних умовах і ґрунтах. Між частинами країни існує різниця в географічному положенні, історичному розвитку, розселенні жителів і територіальній організації господарства. Це дає підстави для створення на території України економічних районів.

Під економічним районом розуміють територіально цілісну частину країни, яка має свою виробничу спеціалізацію та пов’язана з іншими районами через територіальний поділ праці та обмін продукцією. Усі економічні райони утворюють єдиний господарський комплекс України. Основною причиною формування економічних районів є їхні внутрішні особливості, на яких ґрунтується територіальний поділ праці.

Ознакою економічного району є його комплексність — просторова й функціональна взаємо- пов’язаність усіх сфер господарської діяльності, які утворюють територіальну систему. У її межах підприємства спільно використовують природні умови та ресурси, транспортні магістралі, кооперуються між собою. Це підвищує економічну ефективність виробництва.

Важливу роль у підходах до економічного районування відіграє єдність економічних районів та адміністративно-територіального устрою.

Це дає підстави включати до економічних районів території адміністративних областей та ЛР Крим. Вони є основними адміністративно- територіальними одиницями, які дають можливість керувати господарством і реалізують найстійкіші соціально-економічні зв’язки в межах області (республіки).

Зважаючи на природні, соціально-економічні, історичні та інші чинники, на території України виділяють дев’ять економічних районів.

Склад, територія та населення економічних районів

Назва

Склад (області, республіка)

Частка території у загальній площі України (%)

Частка в населенні України (%)

Частка міського населення (%)

Донецький

Донецька, Луганська

8,8

14,9

88

Придніпровський

Дніпропетровська, Запорізька

9,8

11,3

81

Північно- Східний

Харківська, Полтавська, Сумська

13,9

11,8

70

Столичний

Житомирська, Київська, Чернігівська, місто Київ

15,1

14,9

73

Центральний

Кіровоградська, Черкаська

7,6

5,1

57

Подільський

Вінницька, Тернопільська, Хмельницька

10,1

8,9

48

Північно-Західний

Волинська, Рівненська

6,6

4,8

49

Карпатський

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька

9,3

13,2

48

Причорноморський

Миколаївська, Одеська, Херсонська, АР Крим

18,8

15,1

61

План вивчення економіко-географічного району

1. Склад території.

2. Економіко-географічне положення та його господарська оцінка.

1) Положення на території країни.

2) Найближче економічне оточення (райони та країни, із якими межує, їхній розвиток та співпраця з ними).

3) Положення щодо найважливіших шляхів сполучення та морів.

3. Природні умови й ресурси.

1) Характер рельєфу.

2) Особливості клімату.

3) Внутрішні води, забезпеченість водними ресурсами.

4) Забезпеченість земельними ресурсами та найпоширеніші ґрунти.

5) Мінеральні, лісові та рекреаційні ресурси.

4. Населення й трудові ресурси.

1) Кількість і густота населення.

2) Демографічні процеси.

3) Національний склад населення.

4) Особливості системи розселення та розвитку поселень.

5) Трудові ресурси й зайнятість населення.

5. Особливості галузевої та регіональної структур господарства.

1) Галузі (виробництва), на яких спеціалізується економічний район.

2) Промисловість та її структура.

3) Характеристика основних галузей сільського господарства.

4) Транспорт, основні його види та географія.

5) Особливості розвитку соціальної сфери.

6) Зовнішньоекономічні зв’язки.

7) Регіональні відмінності.

6. Проблеми й можливі шляхи їх розв’язання.

Перспективи розвитку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити