Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Економіко-географічні райони України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть основну причину формування економічних районів.

А адміністративний поділ України

Б існування єдиного господарського комплексу України

В внутрішні особливості, на яких ґрунтується територіальний поділ праці

Г різноманітність природного середовища

2. Укажіть, за якою ознакою визначають галузі спеціалізації району.

А задовольняють потреби споживачів не тільки свого району, а й інших районів України та інших держав

Б повністю задовольняють потреби споживачів свого району

В значні обсяги виробництва і високий рівень продуктивності праці

Г підприємства рівномірно розподілені по різних містах району

3. Укажіть провідну галузь промисловості Донецького економічного району.

А чорна металургія

Б паливно-енергетична

В агропромислова

Г хімічна промисловість

4. У машинобудівній галузі Придніпровського економічного району найбільше значення має:

А важке машинобудування

Б точне машинобудування

В транспортне машинобудування

Г виробництво легкових автомобілів

5. Характерною рисою промисловості Північно-Східного економічного району є:

А значні обсяги виробництва чорних металів

В спеціалізація на виробництві товарів хімії органічного синтезу

В розвинене машинобудування і значні обсяги видобутку природного газу

Г значні обсяги виробництва кольорових металів

6. Зручність транспортно-географічного положення Столичного економічного району обумовлена:

А розташуванням у центрі країни

Б виходом до моря

В наявністю транспортних магістралей

Г розташуванням у межах району міста Києва

7. Укажіть характерну рису населення Столичного економічного району.

А висока густота сільського населення

Б значні відмінності в основних його характеристиках між містом Києвом та областями

В переважання жінок у статевому складі населення

Г додатний природний приріст

8. У легкій промисловості Столичного економічного району провідне місце належить:

А трикотажній промисловості

Б взуттєвій промисловості

В текстильній промисловості

Г швейній промисловості

9. Укажіть місто Центрального економічного району, де розташований завод чистих металів.

А Світловодськ

Б Кіровоград

В Олександрія

Г Черкаси

10. Провідну роль у промисловості Подільського економічного району посідають:

А хімічна і легка промисловість

Б чорна і кольорова металургія

В харчова і машинобудівна галузі

Г лісова і видобувна галузі

11. Укажіть місто Північно-Західного економічного району, де виробляють обладнання для залізничного транспорту.

А Рівне

Б Ковель

В Луцьк

Г Здолбунів

12. Укажіть відмінну рису економіко-географічного положення Карпатського економічного району.

А не має виходу до моря

Б район перетинають важливі міжнародні залізничні й автомобільні шляхи

В межує з іншими економічними районами України

Г межує з п’ятьма державами

13. Укажіть місто Причорноморського економічного району, де працює припортовий завод.

А Южне

Б Одеса

В Херсон

Г Балта

14. Укажіть район, який має найвищий рівень забезпеченості лісовими ресурсами.

А Придніпровський

Б Карпатський

В Північно-Східний

Г Північно-Західний

15. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначено найменший за кількістю населення район.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між назвами економічних районів і областями, що входять до їхнього складу.

1 Придніпровський

2 Північно-Східний

3 Карпатський

4 Подільський

А Харківська, Полтавська, Сумська області

Б Кіровоградська, Черкаська області

В Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області

Г Дніпропетровська, Запорізька області

Д Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області

17. Установіть відповідність між назвами економічних районів і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Донецький

2 Столичний

3 Північно-Західний

4 Центральний

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Валовий внутрішній продукт України у 2013 р. склав 1454931 млн грн. Обчисліть частку Придніпровського району, якщо валовий внутрішній продукт Дніпропетровської області склав 154020 млн грн, Запорізької області — 53525 млн грн.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо економічного районування.

1 ознакою економічного району є просторова й функціональна взаємо-пов’язаність усіх сфер господарської діяльності

2 чинниками районоутворення є міста-мільйонери, Дніпропетровськ, Донецьк та Львів, які відіграють роль центрів економічного тяжіння

3 на території України виділяють десять економічних районів

4 найбільший економічний район за площею — Карпатський

5 під економічним районом розуміють адміністративну частину країни з єдиним центром і єдиною транспортною системою

6 кожний економічний район утворює окремий господарський комплекс

7 важливу роль у підходах до економічного районування відіграє єдність економічних районів та адміністративно-територіального устрою

20. Укажіть три правильні твердження щодо господарства Північно-Східного економічного району.

1 хімічна промисловість спеціалізується на виготовленні штучного каучуку і пластмас

2 провідна галузь сільського господарства — тваринництво

3 до провідних підприємств гірничодобувної промисловості належить Полтавський гірничозбагачувальний комбінат

4 важливим центром транспортного машинобудування є Кременчук

5 на Харківську і Сумську області припадає третина видобутку газу та нафти України

6 найбільша кількість підприємств машинобудівної галузі зосереджена в Харкові

7 у перевезеннях вантажів основну роль відіграє автомобільний транспорт


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити