Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛАМИ «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ», «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть основну перевагу геоінформаційних систем (ГІС) порівняно з традиційними засобами, які використовуються в економіко- географічних дослідженнях.

А дають наочне уявлення про досліджувані об’єкти

Б дають можливість аналізувати історичні факти

В дають можливість працювати з інформацією значно швидше та якісніше

Г передбачають роботу зі статистичними відомостями

2. Укажіть головну, найбільш комплексну й наукоємну галузь промисловості.

А легка промисловість

Б машинобудування

В хімічна промисловість

Г атомна електроенергетика

3. Укажіть особливість демографічного процесу в розвинутих країнах.

А високий рівень народжуваності і низький рівень смертності, високий природний приріст

Б низький рівень народжуваності і високий рівень смертності, від’ємний природний приріст

В низький рівень народжуваності та смертності, низький природний приріст

Г високий рівень народжуваності та смертності, низький природний приріст

4. Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Польщі та Росії є конкурентами.

А вугільна і чорна металургія

Б нафтодобувна і нафтопереробна промисловість

В хімія органічного синтезу і целюлозо-паперова промисловість

Г газова промисловість і кольорова металургія

5. Укажіть найбільш характерну рису статевого складу населення України.

А переважання частки чоловіків у загальній кількості населення, особливо в молодшій віковій групі

Б частка жінок є більшою у молодшій і середній вікових групах

В переважання частки жінок у загальній кількості населення, особливо в старшій віковій групі

Г частка чоловіків є більшою у всіх вікових групах

6. Укажіть назву підприємства харчової промисловості, у розміщенні якого вирішальне значення мав сировинний чинник.

А Кременчуцький молокозавод

Б Добровеличківський цукровий завод

В Харківський м’ясокомбінат

Г Київський хлібокомбінат № 11

7. Укажіть приклад розвитку сільського господарства інтенсивним шляхом.

А збільшення посівних площ

Б збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин

В використання більш урожайних сортів

Г збільшення кількості фермерських господарств

8. Укажіть формулу, що правильно відображає природний приріст населення України.

А 11-15=-4

Б 12-5=7

В 25-14=11

Г 11-10=1

9. Щоб правильно розташувати в Україні завод із виробництва алюмінію, необхідно скористатися тематичною картою:

А «Електроенергетика»

Б «Кольорова металургія»

В «Корисні копалини»

Г «Тектонічна будова»

10. Укажіть назву процесу, пов’язаного із постійним переміщенням населення з передмість до великих міст і назад.

А зовнішня міграція

Б маятникова міграція

В урбанізація

Г субурбанізація

11. Укажіть галузь точного машинобудування.

А суднобудування

Б приладобудування

В верстатобудування

Г автомобілебудування

12. Укажіть чинники, що мають вирішальне значення для розміщення атомних електростанцій.

А транспортний, трудовий

Б споживчий, екологічний

В сировинний, водний

Г розвиток науки, комбінування

13. Який комплекс галузей господарства займається видобутком паливних корисних копалин і виробництвом електроенергії?

А металургійний

Б транспортний

В паливно-енергетичний

Г агропромисловий

14. Укажіть види транспорту, якими найбільш доцільно перевозити за межі України значні обсяги залізної руди і зерна.

А залізничним і річковим

Б авіаційним і трубопровідним

В морським і залізничним

Г автомобільним і річковим

15. Укажіть правильне твердження щодо сільського господарства.

А у більшості нових індустріальних країн сільське господарство вважається галуззю пріоритетного розвитку

Б поділяється на рослинництво і тваринництво

В найважливішим показником розвитку є валовий внутрішній продукт

Г за загальним обсягом виробництва продукції тваринництво у світі помітно переважає рослинництво

16. Укажіть неправильне твердження щодо основних вимог, які висуваються до сучасних транспортних засобів.

А можливість долати великі відстані

Б підвищення рівня збереження вантажів

В регулярність і ритмічність перевезень

Г збільшення комфортності та безпеки руху

17. Укажіть назви технічних культур.

А жито, овес

Б горох, квасоля

В люцерна, конюшина

Г рапс, кунжут

18. Укажіть правильну структуру населення світу.

А 0—14 років (включно) — 25 %; 15—65 років (включно) — 67 %; старше за 65 років — 8 %

Б 0—14 років (включно) — 20 %; 15—65 років (включно) — 70 %; старше за 65 років — 10 %

В 0—14 років (включно) — 29 %; 15—65 років (включно) — 63 %; старше за 65 років — 8 %

Г 0—14 років (включно) — 16 %; 15—65 років (включно) — 62 %; старше за 65 років — 22 %

19. Укажіть регіон, для якого характерні села з невеликою (200—500) кількістю жителів.

А західна частина лісостепу

Б Полісся

В східна частина лісостепу

Г степ

20. Укажіть неправильну характеристику населення одного з міст України на основі статево-вікової піраміди (відображена ситуація станом на 2012 р.).

А жінок більше в усіх вікових групах

Б більш ніж половина населення належить до середньої вікової групи

В в останні кілька років народжуваність підвищилась

Г серед дітей до 1 року хлопчиків більше, ніж дівчаток

21. Визначте варіант із правильним поєднанням відомостей про підприємства хімічної промисловості України у ланцюжку: місто — назва підприємства — продукція — основний чинник розміщення.


Місто

Назва підприємства

Продукція

Основний чинник розміщення

А

Дніпропетровськ

Шинний завод

Шини

Енергетичний

Б

Одеса

Одеський припортовий завод

Азотні добрива, аміак

Наукова база

В

Суми

ВАТ «Сумихімпром»

Фосфорні добрива, сірчана кислота, пігменти, коагулянти для очищення води

Транспортний

Г

Калуш

ВАТ «Оріана»

Сульфатні форми калійних добрив та каїніт — подвійна сіль калію і магнію

Сировинний

22. Укажіть регіон, для якого особливо актуальним є розширення ринку праці.

А індустріально розвинені області східної частини України

Б місто Київ і Київська область

В сільські та гірські райони західної частини України, де є надлишок трудових ресурсів

Г сільські райони південної частини України

23. Укажіть найбільш матеріаломістку галузь промисловості.

А транспортне машинобудування

Б хімія органічного синтезу

В чорна металургія

Г швейна промисловість

24. Укажіть назву сільськогосподарської культури, площі посівів якої зображені на картосхемі.

А жито

Б рис

В цукровий буряк

Г соняшник

25. Укажіть найбільший центр кольорової металургії.

А Свердловськ

Б Запоріжжя

В Миколаїв

Г Донецьк

26. Укажіть назву нового центру автомобілебудування в Україні.

А Запоріжжя

Б Черкаси

В Луцьк

Г Кременчук

27. Укажіть галузь харчової промисловості, для розміщення підприємств якої найбільше значення має споживчий чинник.

А молочна

Б олійно-жирова

В цукрова

Г хлібопекарська

28. Укажіть галузі паливної промисловості, які найбільше розвинені у Сумській області.

А буровугільна і торф’яна

Б нафтова і газова

В кам’яновугільна і буровугільна

Г кам’яновугільна і сланцева

29. Які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати в Херсонській області, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості?

А жито, картоплю, люпин

Б озиму пшеницю, цукрові буряки, кукурудзу

В томати, соняшник, баштанні

Г ячмінь, сою, овес

30. Укажіть найважливіші види сировини для виробництва цементу.

А кварцовий пісок і глина

Б вапняк і мергель

В граніт і мармур

Г крейда й піщаник

31. Визначення якого терміна наведене? Докорінний якісний переворот рівня продуктивних сил на основі перетворення науки на головний чинник суспільного виробництва.

А науково-технічна революція

Б демографічний перехід

В зелена революція

Г технічний прогрес

32. Укажіть приклад нераціонального природокористування.

А використання оборотних систем водозабезпечення

Б відновлення лісів

В збільшення природоохоронних територій

Г викиди забруднюючих речовин у природне середовище

33. Укажіть назву залізничної магістралі, що має широтну спрямованість.

А Дебальцеве—Валуйки—Єлець—Москва

Б Харків—Дніпропетровськ—Херсон

В Київ—Полтава—Харків

Г Київ—Жмеринка—Одеса

34. Укажіть назву області, що є лідером за обсягами збору соняшнику.

А Донецька

Б Запорізька

В Дніпропетровська

Г Херсонська

35. Укажіть маршрут трубопроводу, яким транспортується аміак.

А Кременчук—Лубни—Київ

Б Шебелинка—Полтава—Київ

В Тольятті—Горлівка—Одеса

Г Самара—Лисичанськ—Кременчук—Херсон—Одеса

36. Укажіть вид транспорту України з найбільшим вантажообігом.

А трубопровідний

Б морський

В залізничний

Г автомобільний

37. Укажіть назви економічних районів, господарство яких має найбільш тісні взаємозв’язки.

А Столичний і Північно-Західний

Б Придніпровський і Північно-Східний

В Придніпровський і Донецький

Г Карпатський і Подільський

38. До якої форми зовнішніх економічних зв’язків належить сприяння країн ЄС інноваційному підприємництву та створення ефективних механізмів комерціалізації технологій в Україні?

А зовнішня (міжнародна) торгівля

Б вивезення капіталу (інвестиції)

В науково-технічне співробітництво

Г створення спільних підприємств

39. Спеціалізація сільського господарства у Запорізькій області обумовила концентрацію на її території зорієнтованих на сировину:

А цукрового і спиртового виробництв

Б борошномельного й олійно-екстракційного виробництв

В молочноконсервного і кондитерського виробництв

Г рибоконсервного і круп’яного виробництв

40. На основі секторної діаграми, яка відображає динаміку структури посівних площ основних сільськогосподарських культур (1990, 2012 рр.), укажіть зміни, які відбуваються в рослинництві України, та їхні причини.

А збільшилися площі, зайняті під картоплею та овоче-баштанними культурами, тому що суттєво зріс експорт

Б зменшилися площі, зайняті під зерновими і зернобобовими культурами, тому що зменшився внутрішній попит

В різко зменшилися площі, зайняті під кормовими культурами, тому що зменшилося поголів’я великої рогатої худоби

Г збільшилися площі, зайняті під технічними культурами, тому що вони мають високу врожайність

41. Укажіть назву економічного району, що не має виходу до моря.

А Подільський

Б Придніпровський

В Причорноморський

Г Донецький

42. Укажіть чинник, який обумовив розташування у Столичному районі підприємств хімічної промисловості.

А високий рівень розвитку рослинництва цього району

Б відходи розташованих у районі металургійних підприємств

В можливості транспортування необхідної сировини

Г наявність споживачів продукції цієї галузі

Завдання на встановлення відповідності

43. Установіть відповідність між найбільшими міськими агломераціями і країнами, в яких воші розташовані.

1 Сан-Паулу

2 Колката

3 Джакарта

4 Дакка

А Індонезія

Б Японія

В Бразилія

Г Бангладеш

Д Індія

44. Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення.

1 Рівненська

2 Харківська

3 Закарпатська

4 Донецька

А система міст області пройшла складну історію формування і відрізняється тим, що є моноцентричною з одним найбільшим містом, значною кількістю малих і лише двома середніми

Б це єдина область України, де сформувалися дві біцентричні агломерації

В переважають великі сільські населені пункти, рівень урбанізації найменший в Україні

Г у містах проживає менш ніж половина населення, сільські поселення розміщені на підвищених ділянках

Д тут розташована єдина в Україні сільська агломерація, де сільські поселення займають велику площу

45. Установіть відповідність між машинобудівними підприємствами й видами продукції, які вони виробляють.

1 машинобудівне НВО ім. Фрунзе

2 ПрАТ «Єврокар»

3 концерн «Лан»

4 ВАТ «Квазар»

А комбайни

Б сонячні зарядні пристрої та системи

В важкі й унікальні преси

Г обладнання для газової, нафтової та хімічної промисловості

Д автомобілі марок «Volkswagen», «Audi», «SEAT» і «Skoda»

46. Установіть відповідність між чинниками розміщення промислових підприємств і галузями промисловості, для яких вони мають вирішальне значення.

1 сировинний

2 водний

3 трудовий

4 споживчий

А чорна металургія

Б гідроенергетика

В швейна промисловість

Г машинобудування

Д хлібопекарська промисловість

47. Установіть відповідність між назвами міст і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Черкаси

2 Чернігів

3 Чернівці

4 Червоноград

48. Установіть відповідність між підприємствами лісової та деревообробної промисловості й буквами, якими на картосхемі позначені міста, де вони розташовані.

1 Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат

2 Оржівський деревообробний комбінат

3 Дніпропетровська меблева фабрика

4 Ужгородський фанерно-меблевий комбінат

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

49. Кількість населення адміністративного району за рік зменшилась із 56 720 до 56650 осіб. Визначте природний приріст населення, якщо сальдо міграції у цьому районі становило 95 осіб за рік.

50. У 2013 р. доходи населення України склали 1529406 млн грн, що на 105,3 % більше, ніж у 2012 р. Обчисліть середній дохід (у тис. грн) на одного жителя у 2012 р. (кількість населення - 45633 тис. осіб).

51. На основі таблиці визначте найбільш дорогу і найбільш дешеву продукцію і обчисліть, на скільки відсотків відрізняються їхні ціни.

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами продукції сільського господарства у 2013 р. (гри/т)

Зернові та зернобобові культури

Олійні культури

Цукрові буряки

Картопля

Овочі

Плоди та ягоди

1299,8

3087,5

397,8

1860,9

2354,0

3010,8

52. За даними Держстату України, практично за всіма позиціями сільськогосподарського виробництва Україна має понад 100 % самозабезпеченості. Виняток становлять плоди, ягоди і виноград — 73,7 %, м’ясо та м’ясопродукти — 86,1 %. Обчисліть, скільки необхідно закупляти плодів, ягід і винограду (у млн т) за рік, якщо у 2013 р. було вироблено 2295 тис. т цієї продукції.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

53. На основі картосхеми вкажіть назви трьох областей, де за досить високої урожайності зернових і зернобобових валовий збір становить менш ніж 2 млн т.

1 Вінницька

2 Івано-Франківська

3 Чернігівська

4 Чернівецька

5 Херсонська

6 Одеська

7 Житомирська

54. Укажіть три найбільш імовірні наслідки зменшення народжуваності в перші 15 років.

1 зменшиться частка населення молодшої вікової групи

2 зменшиться статева диспропорція

3 збільшиться тривалість життя

4 зменшиться природний приріст

5 зменшиться смертність

6 зросте частка міського населення

7 збільшиться частка трудових ресурсів

55. Укажіть назви галузей виробничої сфери.

1 комунальне господарство

2 сільське господарство

3 культура

4 освіта

5 охорона здоров’я

6 промисловість

7 транспорт

56. Укажіть назви трьох областей, де розташовані атомні електростанції.

1 Одеська

2 Херсонська

3 Рівненська

4 Миколаївська

5 Хмельницька

6 Харківська

7 Кіровоградська

57. Укажіть три правильні твердження щодо науково-технічної революції (НТР).

1 характерне швидке впровадження досягнень науки у виробництво, перехід до нової техніки і технологій

2 головною рисою є використання комп’ютерної техніки

3 охоплює тільки розвинуті країни

4 передбачає докорінне реформування змісту освіти та форм навчання

5 характерне зменшення витрат на науково-дослідні й конструкторські роботи

6 створюються і виробляються принципово нові матеріали

7 передбачає повну заміну людей роботами

58. Для сільського господарства України характерні значні коливання у рівні врожайності сільськогосподарських культур. Так, у 2013 р. було зібрано 39,9 ц зернових та зернобобових культур з 1 га, а у 2003 р. — 18,2 ц. Водночас у Франції урожайність цих культур досягає 70 ц/га. Укажіть три основні причини коливань у рівні врожайності сільськогосподарських культур в Україні.

1 низький рівень кваліфікації працівників галузі

2 відсутність сучасних комбайнів

3 значні відмінності у погодних умовах у різні роки

4 використання низьковрожайних сортів

5 недостатня кількість добрив, які вносяться на поля

6 низька родючість ґрунтів

7 недостатній рівень використання засобів захисту рослин


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити