Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ»

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть назву країни з найбільшим рівнем забезпеченості водними ресурсами.

А Саудівська Аравія

Б Бразилія

В Італія

Г Єгипет

2. Укажіть групу країн, до якої належить держава, якщо в її сільському господарстві зайнято від 35 до 59 % працюючих.

А аграрні

Б аграрно-індустріальні

В індустріальні

Г постіндустріальні

3. Укажіть тип країн, до якого належить більшість незалежних держав світу.

А розвинені

Б середньорозвинені

В країни, що розвиваються

Г командної економіки

4. Укажіть регіон, де панівною релігією є католицизм.

А Англо-Америка

Б Північна Африка

В Південна Азія

Г Латинська Америка

5. Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу.


Назва країни

Назва басейну

Вид ресурсу

А

Індія

Дамодарський

Нафта

Б

Китай

Фушуньський

Залізні руди

В

США

Аппалачський

Кам’яне вугілля

Г

Росія

Самотлорський

Марганцеві руди

6. Укажіть назви країн, де працюють припливні електростанції.

А Росія та Японія

Б Ісландія та Фінляндія

В Румунія та Болгарія

Г Італія та Іспанія

7. Укажіть назви країн, машинобудування яких найбільшою мірою працює на внутрішній ринок.

А Японія і Південна Корея

Б Німеччина і Франція

В Бразилія і Індія

Г США і Канада

8. Укажіть спеціалізацію розвинених країн у легкій промисловості.

А масові види одягу

Б повсякденне взуття

В бавовняні й шовкові тканини

Г модний одяг, хутряні вироби

9. Укажіть назву регіону, для якого найбільш характерний процес «старіння» нації.

А Західна Європа

Б Латинська Америка

В Північна Африка

Г Південно-Західна Азія

10. Укажіть причину сусідства низки районів видобутку нафти і природного газу.

А менші витрати на транспортування

Б спеціалізація країни на видобутку цих корисних копалин

В однакові умови утворення цих корисних копалин

Г значні прибутки від продажу цих корисних копалин

11. Укажіть вид ресурсів, які найбільш рівномірно розподілені територією Європи.

А паливні корисні копалини

Б земельні ресурси

В лісові ресурси

Г рудні корисні копалини

12. Укажіть назву країни, у якій велику роль у перевезеннях вантажів продовжує відігравати внутрішній водний (річковий) транспорт.

А Франція

Б Велика Британія

В Німеччина

Г Білорусь

13. Укажіть, виробництво якої продукції хімічної промисловості зосереджено в країнах, що виділені на картосхемі.

А пластичні маси і штучний каучук

Б лаки і фарби

В калійні добрива

Г кислоти і солі

14. Укажіть назву регіону з найвищим показником частки міського населення.

А Східна Європа

Б Східна Азія

В Англо-Америка

Г Центральна Азія

15. Укажіть назви країн Азії, у яких промисловість виробляє більше продукції, ніж сільське господарство.

А Афганістан і Непал

Б Лаос і Камбоджа

В Республіка Корея і Малайзія

Г Шрі-Ланка і М’янма

16. Укажіть причину концентрації точного машинобудування в містах, де є наукові центри або поблизу них.

А ця галузь виробляє наукову апаратуру

Б окремі виробництва цієї галузі можуть використовуватись під час дослідів науковців

В висока наукоємність продукції галузі

Г галузь орієнтується на висококваліфіковані трудові ресурси

17. Укажіть найбільш розвинені країни Латинської Америки.

А Парагвай, Гаїті, Нікарагуа

В Венесуела, Уругвай, Чилі

В Бразилія, Мексика, Аргентина

Г Перу, Колумбія, Сурінам

18. Укажіть назви країн Африки, що мають найбільше поголів’я великої рогатої худоби.

А Алжир, Марокко, Туніс

Б Ефіопія, Судан, Сомалі

В Нігер, Чад, Малі

Г Ліберія, Сьєрра-Леоне, Мавританія

19. Укажіть найхарактернішу рису расового складу населення Австралії й Океанії.

А переважають представники австралоїдної раси, є представники європеоїдної й монголоїдної рас

Б переважають представники негроїдної раси, є представники європеоїдної й монголоїдної рас

В переважають представники європеоїдної раси, є представники австралоїдної й монголоїдної рас

Г переважають представники європеоїдної раси, є представники негроїдної та монголоїдної рас

20. Укажіть корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

А марганцева руда

Б мідна руда

В боксити

Г залізна руда

21. Укажіть назви країн, де зосереджено найбільше міст-мільйонерів.

А Китай і Індія

Б США і Канада

В Бразилія і Аргентина

Г Індонезія і Франція

22. Укажіть назви країн, де набув найбільшого поширення синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

А Єгипет і Алжир

Б Японія і Китай

В Замбія і Зімбабве

Г Аргентина і Чилі

23. Укажіть назву найбільшого міста Англо-Америки.

А Нью-Йорк

Б Торонто

В Лос-Анджелес

Г Чикаго

24. Укажіть тип електростанцій, які виробляють найбільшу частку електроенергії Австралії.

А ГЕС

Б АЕС

В ТЕС

Г ВЕС

25. Укажіть групу чинників, які обумовили значні обсяги експорту добрив у Білорусь і Марокко.

А сировинний, трудових ресурсів, транспортний

Б транспортний, енергетичний, комбінування

В трудових ресурсів, науковий, екологічний

Г водний, споживчий, транспортний

26. Укажіть країну, кордони якої найбільше віддалені від кордонів України.

А Німеччина

Б Білорусь

В Іспанія

Г Туреччина

27. Укажіть назви держав, громадяни яких найбільше мандрують по інших країнах.

А Франція та Італія

Б Іспанія та Греція

В Японія та Німеччина

Г Китай та Велика Британія

28. Укажіть основні причини того, що Китай посідає перше місце за експортом продукції.

А висока продуктивність праці в сільському господарстві і значні площі сільськогосподарських угідь

Б вільні економічні зони і стимулювання експорту

В зростання обсягів виробництва і велика кількість населення

Г висока продуктивність праці в промисловості і велика кількість підприємств

29. Якою цифрою на картосхемі позначений один із районів пшеничного поясу США із розвиненим м’ясним скотарством?

А 1

В 2

В З

Г 4

30. Укажіть країну з найбільшим показником валового внутрішнього продукту на одну особу.

А Німеччина

Б США

В Китай

Г Люксембург

31. Укажіть назву країни, для якої характерна найвища частка зайнятих у сфері послуг.

А Молдова

Б Індія

В Велика Британія

Г Польща

32. У 1990-х рр. у результаті спорудження водосховища «Ататюрк» стік річки Євфрат був закритий Туреччиною на місяць. Укажіть, на водозабезпечення господарства яких країн це вплинуло.

А Грузії та Болгари

Б Сирії та Ірану

В Вірменії та Азербайджану

Г Іраку та Сирії

33. Укажіть правильне твердження щодо диспропорції територіальної структури господарства Італії.

А основні виробничі потужності сконцентровані в центрі, поблизу Риму

Б виділяють більш розвинену промислову Північ і дещо відсталий аграрно-індустріальний Південь

В найбільш економічно розвиненою є західна частина країни, схід відстає в економічному розвитку

Г основну роль у виробництві промислової продукції відіграє Південь

34. Відомо, що в населенні розвинутих країн кількість жінок перевищує кількість чоловіків. Останньою розвиненою країною, де чоловіків було більше, ніж жінок (майже до кінця минулого століття), залишалась Австралія. Укажіть причини цього факту.

А відсутність війн на території країни і наслідки міграційних процесів

Б високий рівень життя і рівність прав обох статей

В високий рівень життя і відсутність війн на території країни

Г наслідки міграційних процесів і рівність прав статей

35. Укажіть, райони видобутку якого виду корисних копалин позначено на картосхемі.

А залізна руда

Б нафта

В вугілля

Г олово

36. У 2014 р. населення Катару становило 2,1 млн осіб, у тому числі 1,61 млн чоловіків і 0,49 млн жінок. Укажіть основну причину явного перевищення кількості чоловіків у складі населення країни. А значне перевищення кількості хлопчиків при народженні

Б масова еміграція жінок

В низька тривалість життя жінок

Г масова трудова імміграція чоловіків

37. Укажіть правильне твердження щодо сільського господарства більшості країн Західної Європи.

А низька урожайність сільськогосподарських культур

Б переважання рослинництва, в якому головну роль відіграє вирощування зернових культур

В високий рівень агротехніки

Г спеціалізація більшості господарств на свинарстві й птахівництві

38. Укажіть галузі господарства, в яких підприємства Білорусі та Росії є конкурентами.

А точне машинобудування і чорна металургія

Б виробництво добрив і нафтопереробна промисловість

В авіабудування і легка промисловість

Г кольорова металургія і загальне машинобудування

39. Демографічний прогноз для країни N можна охарактеризувати у такий спосіб: «Підвищення народжуваності й смертності приведуть до стрімкого вростання населення. Беручи до уваги низький рівень розвитку країни, це може привести до падіння рівня життя і загострення соціальних проблем. Щоб зменшити природний приріст населення, уряду потрібно пропагувати сім’ї з невеликою кількістю дітей, стимулювати зниження народжуваності» .

Яка статево-вікова піраміда характеризує сучасну демографічну ситуацію в цій країні та є підґрунтям для такого прогнозу?

40. Структура експорту Канади і Австралії, на відміну від більшості розвинених країн, характеризується високою часткою продукції видобувної промисловості та сільського господарства. Укажіть причину цього факту.

А недостатній рівень продуктивності праці в обробній промисловості та порівняно низька урожайність сільськогосподарських культур

Б високий рівень забезпеченості окремими видами природних ресурсів і порівняно невелика кількість населення

В низька густота населення і відсутність великих промислових центрів

Г високий рівень розвитку транспортної системи і переважання міжнародної торгівлі серед форм зовнішніх економічних зв’язків

41. У другій половині XX ст. найбільші металургійні підприємства в Західній Європі і Японії було побудовано в портах. Укажіть основну причину цього факту.

А налагоджено видобуток залізомарганцевих конкрецій із дна Світового океану

Б відкрито родовища залізної руди на прилеглому морському шельфі

В вичерпано власні родовища залізної руди, а нові підприємства зорієнтовано на імпортну сировину

Г нові підприємства розраховані на експорт сталі

42. Укажіть основні чинники, які зумовили прийняття Саудівською Аравією рішення про поступове припинення процесу вирощування пшениці та повний перехід на її імпорт.

А низький рівень родючості земель і низька урожайність

Б необхідність використовувати наявні землі для вирощування інших культурі відсутність сортів пшениці, які адаптовані до місцевих умов

В низька урожайність і низький рівень агротехніки

Г необхідність економити воду і достатня кількість валютних надходжень для імпортування пшениці

Завдання на встановлення відповідності

43. Установіть відповідність між типами країн, що визначаються за часткою зайнятих у сільському господарстві, та їх ознаками і прикладами.

1 аграрні

2 індустріально-аграрні

3 постіндустріальні

4 індустріальні

А хоча рівень розвитку таких країн наближений до середнього, але господарство багатьох із них розвивається швидкими темпами: до цієї групи належать, зокрема, Туреччина, Бразилія, Аргентина, Республіка Корея, Україна, Росія, Румунія, Польща

Б прикладами таких країн можуть бути Панама і Домініканська Республіка в Центральній Америці, Колумбія й Перу в Південній Америці, Індія, Монголія і Пакистан в Азії; рівень розвитку цих країн переважно невисокий

В головні зовнішні надходження пов’язані не з промисловістю, а зі сферою послуг, експортом капіталу, туризмом тощо; таких країн у світі ще небагато, серед них — США, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина

Г це найменш розвинені країни світу, в основному африканські Малі, Чад, Мозамбік, Гамбія, Ефіопія Д головні надходження ззовні такі держави отримують від експорту промислових товарів; більшість країн цього типу розташовані у Європі, але є вони і в інших регіонах (Сінгапур в Азії тощо)

44. Установіть відповідність між країнами, які виробляють найбільше електроенергії на одного жителя, і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 США

2 Норвегія

3 Швеція

4 Канада

45. Установіть відповідність між назвами регіонів та особливостями їх сільського господарства.

1 Західна Європа

2 відсталі країни Африки й Азії

3 Центральна й Східна Європа

4 Латинська Америка

А поширені латифундії, що являють собою поміщицькі господарства, які мають великі приватні земельні володіння; переважає традиційне напівтоварне господарство

Б відбувається перехід до ринкових відносин; поступово підвищується роль індивідуальних господарств, що веде до підприємницького товарного господарства

В поширені господарства, які представляють ринкове підприємницьке сільське господарство, ґрунтуються на найманій праці, у структурі переважає тваринництво молочно- м’ясного напряму

Г поширена державна форма власності на землю, переважають радгоспи, які мають великі земельні наділи

Д поширені господарства феодального, родоплемінного й общинного типів; переважає традиційне споживче й напівтоварне сільське господарство, значна частина продукції використовується виробниками на власні потреби

46. Установіть відповідність між країнами Євразії, які виробляють найбільше сталі на одну особу, і буквами, якими воші позначені на картосхемі.

1 Люксембург

2 Бельгія

3 Чехія

4 Республіка Корея

47. Установіть відповідність між періодами формування політичної карти світу та їх ознаками.

1 Новітній час

2 Стародавній світ

3 Середньовіччя

4 Новий час

А перший етап цього періоду пов’язаний із наслідками Першої світової війни і Жовтневої революції в Росії; він характеризується розпадом Австро-Угорщини, Османської та Російської імперій, появою на карті Австрії, Угорщини, Чехословаччини, Фінляндії, Югославії, СРСР

Б на початку періоду — виникнення нових держав, які швидко розпадаються; наприкінці — утворення перших колоніальних імперій (Османської, Португальської, Іспанської)

В поява нових колоніальних імперій, їх розширення і зміцнення; колоніальний поділ усього світу між невеликою кількістю най- сильніших країн; початок нового переділу світу

Г утворення перших держав у кількох відокремлених центрах цивілізації (Близький Схід, Індостан, Східна Азія); розширення держав і поява нових; злиття окремих цивілізаційних центрів

Д на початку періоду — зникнення держав, що розвиваються; наприкінці — утворення перших постіндустріальних країн

48. Установіть відповідність між країнами, які виробляють найбільше пшениці на одну особу, і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Данія

2 Австралія

3 Нідерланди

4 Нова Зеландія

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

49. Виберіть необхідні показники з таблиці та визначте забезпеченість населення країни N сільськогосподарськими угіддями (у га).

Земельні ресурси (млн га)

114,6

Сільськогосподарські угіддя (млн га)

45,7

Населення (млн осіб)

59,7

Трудові ресурси (млн осіб)

28,2

50. На 1 січня в країні N проживало 65,2 млн осіб. Обчисліть кількість населення наприкінці року, якщо показники його природного і механічного руху становили: народжуваність — 21 ‰, смертність — 12 ‰, еміграція — 1 ‰, імміграція — 2 ‰.

51. Виберіть необхідні показники із таблиці й обчисліть приріст населення африканської країни Малі в 2013 р. (у тис. осіб).

Населення (млн осіб)

16,5

Народжуваність (%)

45,5

Смертність (% )

13,2

Урбанізація (%)

70

Міграція (%)

-2,3

52. Визначте, скільки коштів (млрд дол.) витрачає Німеччина на закупівлю нафти за рік (365 діб), якщо в середньому за добу імпортується 1876 тис. барелів (1 барель нафти марки Brent коштує 108 дол.).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

53. Укажіть три основні причини лідерства Японії та Південної Кореї у виробництві морських суден.

1 мають вихід до моря

2 виробляють значні обсяги сталі

3 мають давні традиції суднобудування

4 виробляють значні обсяги кольорових металів

5 мають значні обсяги зовнішньої торгівлі

6 мають висококваліфіковані трудові ресурси

7 спеціалізуються на точному машинобудуванні

54. Укажіть основні причини, які обумовили суттєве збільшення обсягів виробництва мінеральних добрив за останні 50 років.

1 скорочення ресурсу вільних посівних площ

2 зростання кількості населення

3 концентрація виробництв поблизу джерел сировини

4 можливість використання різних видів сировини для виробництва добрив

5 проникнення сільськогосподарської продукції на ринок енергоресурсів

6 зростання урожайності сільськогосподарських культур

7 використання нових видів добрив

55. Однією з тенденцій розвитку чорної металургії останніх десятиріч стали низькі темпи зростання (а в окремі періоди навіть зниження) обсягу виробництва сталі в розвинутих країнах. Укажіть причини цього факту.

1 широке використання брухту для виплавлення сталі

2 зростання залежності від поставок сталі з інших країн

3 використання як конструктивних матеріалів замінників, наприклад пластичних мас

4 екологічні проблеми, пов’язані із розвитком чорної металургії

5 вичерпання власних запасів кам’яного вугілля

6 розширення географії чорної металургії та можливість імпорту сталі

7 будівництво міні-заводів із виробництва сталі

56. Укажіть трьох найбільших виробників сільськогосподарської продукції в світі.

1 Нідерланди

2 США

3 Франція

4 Китай

5 Індонезія

6 Словаччина

7 Індія

57. Укажіть спільні риси господарства трьох країн — України, Молдови і Білорусі.

1 у структурі електроенергетики основну роль відіграють ЛЕС

2 місце у міжнародному поділі праці визначають галузі харчової промисловості

3 не мають виходу до моря

4 машинобудування зорієнтоване на зовнішній ринок

5 найбільший торговельний партнер — Росія

6 більш ніж половину земель займають сільськогосподарські угіддя

7 мають значні запаси нафти

58. Укажіть три можливі шляхи розв’язання екологічних проблем.

1 ширше використання природоохоронних технологій

2 будівництво сучасних підприємств різних галузей промисловості

3 розвиток сільського господарства екстенсивним шляхом

4 комплексне використання корисних копалин, які видобуваються

5 розвиток серед галузей господарства лише сфери послуг 6 ширше використання вторинної сировини

7 підвищення продуктивності сільського господарства


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити