Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть предмет соціально-економічної географи.

А особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі

Б особливості й закономірності атмосфери і гідросфери як частин географічної оболонки Землі

В літосфера

Г біосфера

2. Хто відкинув геоцентричну теорію Птолемея і створив нову, геліоцентричну систему світу?

А М. Коперник

Б І. Кеплер

В Г. Меркатор

Г Платон

3. Укажіть, як давні люди найчастіше уявляли форму Землі.

А у вигляді площини або півсфери

Б у вигляді гори, оточеної океаном

В у вигляді кулі або овалу

Г у вигляді океану, оточеного суходолом

4. Укажіть, хто довів, що Земля має кулясту форму.

А Піфагор

Б Парменід

В Арістотель

Г про це немає точних відомостей

5. Укажіть, хто відобразив у своїх картах уявлення стародавніх греків про Землю.

А Ератосфен

Б Птолемей

В Г. Меркатор

Г Гіппарх

6. Укажіть найважливіші досягнення вікінгів.

А відкрили Гренландію і досягли Північної Америки

Б відкрили Велику Британію і досягли Південної Америки

В відкрили Ірландію і досягли Африки

Г відкрили Сицилію і досягли Індії

7. Укажіть суто географічний метод дослідження.

А історичний

Б картографічний

В статистичний

Г математичний

8. Термін «географія» в перекладі з давньогрецької означає:

А землеустрій

Б землезнавство

В землеопис

Г землевпорядкування

9. Укажіть метод географічних досліджень, який передбачає використання засобу, відомого як «друга мова географії».

А картографічний

Б опис

В аерокосмічний

Г математичний

10. Укажіть ім’я вченого, якого називають батьком географії.

А Ератосфен

Б Арістотель

В Птолемей

Г Платон

11. Укажіть ім’я вченого, який залишив найбільш докладні географічні відомості про українські землі в давні часи.

А Піфагор

Б Арістотель

В Геродот

Г Птолемей

12. Укажіть групу наук, яка не входить до системи географічних.

А фізико-географічні

Б суспільно-географічні

В картографічні

Г економічні

13. Хто створив перший відомий нам глобус?

А Генріх Мореплавець

Б Герхард Меркатор

В Васко да Гама

Г Мартін Бехайм

14. Хто першим запропонував термін «атлас» і використав кілька картографічних проекцій?

А Генріх Мореплавець

Б Герхард Меркатор

В Васко да Гама

Г Мартін Бехайм

15. Хто першим досяг Південного полюса?

А Р. Амундсен

Б Р. Скотт

В Р. Пірі

Г О. Шмідг

16. Який учений у своїх працях прагнув максимально повно описати всі особливості побуту українського народу?

А Г. Капустін

Б П. Чубинський

В Г. Л. де Боплан

Г В. Кубійович

Завдання на встановлення відповідності

17. Установіть відповідність між іменами античних учених та їхніми досягненнями.

1 Страбон

2 Арістотель

3 Ератосфен

4 Птолемей

А довів, що Земля має кулясту форму

Б підготував працю «Географія» в 17 книгах, де наведено детальний опис усіх земель, відомих на той час

В вивчав традиції невідомих народів, побував у Скіфії (південних землях України), вперше описав життя і побут скіфів

Г систематизував усі відомі античним ученим географічні знання, створив знамениту працю «Підручник із географії», склав 26 карт окремих ділянок земної поверхні й одну зведену карту світу

Д увів термін «географія», досить точно обчислив довжину окружності Землі

18. Установіть відповідність між іменами українських учених-географів та їхніми досягненнями.

1 С. Руднидький

2 А. Реман

3 П. Тутковський

4 К. Воблий

А заснував Український науково-дослідний інститут географії та картографії

Б досліджував питання економічного районування, комплексного розвитку економіки України, демографії

В проводив дослідження на території Полісся, склав першу топографічну карту України

Г очолював наукові геоботанічні експедиції у Карпати, Молдавію, на Поділля, Кавказ, у Південну Америку

Д розробив проект постачання Києва артезіанською водою з під’юрського водоносного горизонту

19. Установіть відповідність між іменами мореплавців епохи Великих географічних відкриттів та їхніми досягненнями.

1 Абель Тасман

2 Христофор Колумб

3 Фернан Магеллан

4 Френсіс Дрейк

А здійснив першу навколосвітню подорож, яка підтвердила кулястість Землі та довела існування єдиного Світового океану

Б здійснив другу навколосвітню подорож

В установив, що Австралія — самостійний материк

Г висадився на берегах Антарктиди

Д здійснив чотири подорожі до Америки

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження.

1 І. Крузенштерн здійснив першу російську арктичну експедицію

2 Ф. Магеллан не завершив навколосвітню подорож

3 Ф. Беллінсгаузен та М. Лазарев уперше побачили береги Антарктиди

4 Дж. Кук під час першого навколосвітнього плавання обстежив два острови Нової Зеландії та східне узбережжя Австралії

5 А. Тасман дослідив північні береги Австралії

6 Ф. Дрейк пройшов північно-західним шляхом з Атлантичного до Тихого океану

7 Р. Пірі першим досяг Південного полюса

21. Укажіть три правильні твердження.

1 берегів Південної Америки першим досяг X. Колумб

2 Генріх Мореплавець здійснив плавання навколо Африки

3 Антарктида була відкрита останньою з материків

4 Південна Африка була добре знайома європейцям у давнину

5 Австралію вдруге відкрив Дж. Кук

6 першим із європейців пройшов через Індійський океан Б. Діаш

7 Васко да Гама відплив до Індії з Апеннінського півострова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити