Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Біосфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Верхньою межею біосфери прийнято вважати:

А тропосферу

Б нижню межу озонового шару

В верхню межу озонового шару

Г іоносферу

2. Термін «біосфера» ввів у науковий обіг:

А Ж. Ламарк

Б Е. Зюсс

В В. Докучаєв

Г В. Вернадський

3. Укажіть правильне твердження.

А щороку вчені відкривають багато нових видів великих тварин

Б більшість живих організмів з’явилися на Землі сотні мільйонів років тому

В видова розмаїтість живих організмів визначається їхнім походженням

Г вирішальне значення в перетворенні біосфери мала поява на Землі рослинних організмів, що містили хлорофіл

4. Укажіть визначення поняття «ґрунт».

А поверхневий шар земної кори

Б поверхневий родючий шар земної кори

В верхня частина літосфери

Г частина біосфери, представлена рослинами

5. Укажіть ґрунти, характерні для лісостепу.

А типові, звичайні та південні чорноземи

Б тундрові глеєві і торф’яні

В підзолисті, болотно-підзолисті та болотні

Г опідзолені та вилугувані чорноземи та сірі лісові

6. Укажіть неправильне твердження.

А завдяки рослинам в атмосфері збільшилася кількість кисню

Б у результаті впливу біосфери на літосферу утворюються магматичні гірські породи

В завдяки рослинам у літосфері утворюються товщі осадових порід

Г у результаті впливу біосфери на гідросферу відбувається перетворення озер на болота

7. Укажіть найбільший природний комплекс Землі.

А Світовий океан

Б географічна оболонка

В фація

Г усі материки та острови

8. Укажіть, у чому проявляється добовий ритм, зумовлений обертанням Землі навколо своєї осі.

А у річному ході температури та режимі випадіння опадів

Б у переважаючих напрямках вітрів та їхній зміні

В у міграціях риб і перельотах птахів

Г у припливах і відпливах, інтенсивності фотосинтезу в рослин

9. Під зональністю розуміють:

А закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за широтою

Б закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за висотою

В закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежно від положення щодо океану

Г закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежно від кількості атмосферних опадів

10. Укажіть природні зони, які виділяють у межах помірного географічного поясу.

А ліс, лісостеп, степ, пустеля

Б ліс, тундра, савана, пустеля

В лісотундра, лісостеп, степ, пустеля

Г тайга, лісотундра, степ, пустеля

11. Укажіть, хто (що) виконує функцію відновлення простих речовин у біологічному кругообігу.

А гумус

Б рослини

В бактерії та гриби

Г тварини

12. Укажіть, що не входить до складу ґрунту.

А ґрунтовий горизонт

Б ґрунтовий розчин

В бактерії

Г ґрунтове повітря

13. Якою цифрою на картосхемі позначені райони поширення азональних природних комплексів, зміна яких відбувається згідно із законом висотної поясності?

А 1

Б 2

В З

Г 4

14. Якою цифрою на картосхемі позначені райони поширення підзолистих ґрунтів?

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між назвами ґрунтів і районами їх поширення.

1 тундрово-глеєві

2 дерново-підзолисті

3 чорнозем

4 сірі лісові

А тайга (хвойні ліси)

Б степ

В широколисті ліси

Г тундра

Д екваторіальні ліси

16. Установіть відповідність між назвами основних царств живих організмів та їхніми особливостями.

1 рослини

2 тварини

3 гриби

4 дроб’янки (бактерії)

А включають у тому числі мохи, папороті, хвощі, плауни

Б точна кількість їхніх різновидів невідома

В поєднують у собі деякі ознаки як рослин, так і тварин

Г можуть існувати у внутрішній мантії

Д група багатоклітинних організмів, які живляться готовими органічними сполуками і здатні активно пересуватися

17. Установіть відповідність між видами тварин і природними зонами, де вони поширені.

1 верблюд

2 лось

3 карликовий бегемот

4 зебра

А екваторіальні ліси

Б степ і лісостеп

В тропічні пустелі

Г савани й рідколісся

Д ліси помірного поясу

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Висота окремих вершин Гімалаїв перевищує 8000 м. Обчисліть, на якій висоті (у метрах) щодо підніжжя буде розташована снігова лінія, вище якої формується пояс вічних снігів, якщо біля підніжжя температура в середньому не перевищує +30 °С.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо зміни природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.

1 основна частина природних комплексів Землі залишається не зміненою людиною

2 одним із глобальних проявів деградації навколишнього середовища є опустелювання

3 на Землі збільшується кількість видів рослин і тварин

4 на сьогодні велика частина природних комплексів Землі тією або іншою мірою змінена людиною

5 одним із глобальних проявів деградації навколишнього середовища є похолодання

6 найбільшою мірою на навколишнє середовище впливає транспортна мережа

7 у результаті господарської діяльності людини зменшується родючість ґрунтів


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити