Deutsch die besten themen – найкращі усні теми з німецької мови

VII. DIE AUSBILDUNG IN UNSEREM LEBEN

(ОСВІТА В НАШОМУ ЖИТТІ)

 

Die Schulfächer

 

Die allgemeinebildende Schule vermit­telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen.

Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань.

 

Man unterrichtet in der Schule traditio­nelle allgemeinbildende Fächer mit einer Pflichtfremdsprache ab der 5. Klasse.

У школі викладаються традиційні загальноосвітні предмети з однією обов'язковою іноземною мовою з 5 класу.

 

Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. sind Ukrainisch, Literatur, Mathematik, Ge­schichte, Sozialkunde, Physik, Chemie, Biologie, Russisch, Informatik, Werken und Sport.

Навчальні предмети в 9 класі — українська мова, література, матема­тика, історія, суспільствознавство, фі­зика, хімія, біологія, російська мова, інформатика, праця й фізкультура.

 

Jedes Fach hat seine Ziele und Aufga­ben.

Кожний предмет має свої цілі та за­вдання.

 

Mathe fällt nicht allen leicht.

Математика дається не всім легко.

 

Aber ohne Mathe kann man nicht auskommen, darum muss man Division, Multiplikation, Addition und Subtraktion beherrschen und dadurch Gleichungen lösen.

Але без математики не можна обі­йтися, тому необхідно володіти мно­женням, діленням, додаванням та відніманням і завдяки цьому розв'язу­вати рівняння.

 

Ohne die physikalischen Gesetze zu kennen, ist es schwer sogar im Haus­halt elektrische Geräte zu benutzen.

Не знаючи фізичних законів, буває важко користуватися електричними приладами навіть у побуті.

 

Die Chemie ist auch sehr wichtig für jeden Menschen, nicht nur für einen Chemiker.

Хімія також є дуже важливою для ко­жної людини, не тільки для хіміка.

 

Man muss alle chemischen Prozesse, die in der Natur Vorkommen, verste­hen.

Треба розуміти усі хімічні процеси, які відбуваються в природі.

 

Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­setzmäßigkeiten der Entwicklung der Gesellschaft.

Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності розвит­ку суспільства.

 

Der Mensch, der seine Geschichte nicht kennt, ist kein Patriot seines Landes.

Людина, яка не знає своєї історії, не патріот своєї Батьківщини.

 

Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren, seinen Stammbaum.

Але кожний знає своїх предків, свій родовід.

 

Der Geschichtsunterricht ist immer le­bendig und attraktiv.

Уроки історії завжди жваві та привер­тають увагу.

 

Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze, Landschaften, Gewässer unserer Erdkugel.

Географія дає нам основи знань про природні багатства, ландшафт, водо­ймища нашої земної кулі.

 

In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ka, in die kalte Antarktis oder ins exoti­sche Indonesien.

На цих уроках ми здійснюємо подо­рожі до далеких країн: до гарячої Африки, холодної Антарктиди або ек­зотичної Індонезії.

 

Ukrainisch, Russisch und Deutsch ma­chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst, desto besser kennst du deine Muttersprache.

Українська, російська та німецька мови дають нам задоволення: чим більшою кількістю мов ти володієш, тим краще знаєш свою рідну мову.

 

Die Biologie hilft uns unseren Organis­mus, Pflanzen- und Tierwelt zu erken­nen, damit wir später die Möglichkeit haben, alles Schlimme, was der Mensch der Natur zufügt, zu bekämp­fen.

Біологія дозволяє нам пізнати свій організм, рослинний і тваринний світ, щоб ми мали можливість бо­ротися проти всього поганого, що завдає людина природі.

 

Werken bereitet uns auf viele Berufe vor, die im Leben sehr wichtig sind, so z. B. auf den Beruf des Schlossers, Tischlers oder der Näherin.

Праця готує нас до багатьох профе­сій, які дуже важливі в житті, напри­клад, до професії слюсаря, тесляра або швачки.

 

Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ser arbeiten wirst, kannst du selbst vie­les im Hause reparieren.

І якщо ти не будеш надалі працюва­ти слюсарем, ти зможеш сам багато чого вдома полагодити.

 

Und nun zum Thema "Sport".

А тепер перейдемо до теми «спорт».

 

Wie die Ergebnisse vieler Umfragen gezeigt haben, träumen viele Schüler davon, dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären.

Як показали результати багатьох опи­тів, багато учнів мріють про те, щоб у школі всі уроки були тільки урока­ми фізкультури.

 

Also alles, was man in der Schule lernt, braucht der gebildete Mensch, um Vertreter einer neuen Generation zu sein.

Отже, все, що вивчають у школі, потрібно кожній освіченій людині, щоб бути представником нового по­коління.

 

Wörter und Wendungen

 

erweitert — широкий, поглиблений

vermitteln (te, t) — давати (знання)

das Grundwissen — основа знань

allgemeinbildend — загально­освітній

die Pflichtfremdsprache, -en — обов’язкова іноземна мова

auskommen (а, о) — обходитися чимось або без чогось

die Division — ділення

die Multiplikation — множення

die Subtraktion — віднімання

die Gleichung, -en — рівняння

lösen (te, t) — розв’язувати (задачі, рівняння)

das Gerät, -e — прилад

Vorkommen (a, o) — відбуватися

die Vorstellung, -en — уявлення

der Stammbaum — родовід

 

Fragen zum Text

 

1. Welche Fächer unterrichtet man in der Schule?

2. Was hat jedes Fach?

3. Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen?

4. Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach?

5. Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити