Deutsch die besten themen – найкращі усні теми з німецької мови

VIII. HERVORRAGENDE MENSCHEN DER UKRAINE

(ВИДАТНІ ЛЮДИ УКРАЇНИ)

 

M. V. Lyssenko

 

Mykola Vitalijowitsch Lyssenko, der her­vorragende ukrainische Komponist, Etnograph, Dirigent und Pianist wurde am 22. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Poltawa) geboren.

Микола Віталійович Лисенко, видат­ний український композитор, етно­граф, диригент і піаніст, народився 22 березня 1842 р. в селі Гриньки (Полтавська область).

 

Sein Vater stammte aus den Kosaken-Starschinen.

Його батько був родом із козацьких старшин.

 

Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters.

Своє дитинство він провів у маєтку батька.

 

Zuerst studierte er an der Charkiwer Universität, später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften.

Спочатку він навчався в Харківсько­му, а пізніше в Київському університе­ті на факультеті природничих наук.

 

Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor geschaffen.

За його ініціативою були створені сту­дентська музична група та хор.

 

Er war Dirigent dieser Musikgruppe, und sie traten oft vor dem Studenten­publikum auf.

Він був диригентом цієї музичної гру­пи, і вони часто виступали перед сту­дентською публікою.

 

Lyssenko fühlte, dass die Musik seine Berufung und sein Element ist.

Лисенко відчував, що музика — його покликання і стихія.

 

Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­arbeitete sie.

Після закінчення університету він за­писав багато народних пісень і опра­цював їх.

 

1867 wurde Lyssenko Student am Kon­servatorium im Leipzig.

У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу.

 

Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie.

Він займався на фортепіано й теорі­єю композиції.

 

Sein erstes Werk heißt "Vermächtnis", "Sammlung der ukraini­schen Lieder".

Його перший твір називається «Запо­віт», «Збірник українських пісень».

 

Einen besonderen Platz nehmen seine Werke auf Grund der Texte von Schewtschenko "Musik an Kobsar", "Hajdamaken" u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на основі текстів Шевченка «Музика Коб­зарю», «Гайдамаки» та ін.

 

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als Musiklehrer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­вав учителем музики.

 

Seit 1874 studierte er am Konservatori­um Sankt-Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії у Санкт-Петербурзі.

 

Sein Lehrer war der berühmte russi­sche Komponist Rymsky-Korsakow.

Його учителем був відомий російсь­кий композитор Римський-Корсаков.

 

1904 wurde von Lyssenko eine Musik­hochschule in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­зичну школу.

 

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

 

Jedes Jahr veranstaltete er Schewtschenko-Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­ченківські концерти.

 

Lyssenko komponierte Opern "Heilige Nacht" ("Risdwjana Nitsch"), "Natalka Poltawka", "Die Ertrunkene" ("Utoplena"), Kinderopern "Die Ziege Deresa", "Herr Kozjkyj", "Winter und Frühling" und eine Operette "Tschornomorzi" und andere.

Лисенко написав опери «Різдвяна ніч», «Наталка Полтавка», «Утоплена», дитячі опери «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна», оперету «Чорноморці» та ін.

 

Seine Werke liegen der nationalen Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі націона­льного оперного мистецтва України.

 

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­хований у Києві.

 

Wörter und Wendungen

 

das Vermächtnis, -se — заповіт

die Ziege (-n) — коза

zugrunde liegen (Dat.) (a, e) — бути в основі

der Dirigent, -en — диригент

stammen (te, t) aus (Dat.) — походити з..., бути родом з...

das Landgut — помістя, маєток

die Berufung — покликання

das Element — стихія

 

Fragen zum Text

 

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?

2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?

3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit Naturwissenschaften?

4. Welche Opern hat er komponiert?

5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити