Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

Другий період (кінець XVIII—XIX ст.)

Російська імперія у другій половині XIX ст.


Криза феодально-кріпосницької системи виявлялася в занепаді поміщицьких господарств, неспроможності поміщиків надалі ефективно вирішувати свої соціально-економічні проблеми за рахунок кріпацтва, значне зростання селянського руху — ось головні причини реформ 60- 70-х років. До них підштовхнула поразка у Кримській війні. Основні засади селянської реформи були викладені в царському маніфесті від 19 лютого 1861 р. та «Загальному положенні про селян, звільнених від кріпосної залежності». Ці документи вирішували основні питання, пов’язані зі скасуванням кріпосного права: ліквідацію особистої залежності селян від поміщиків; наділення селян землею і визначення за неї повинностей; викуп селянських наділів.

Селяни-кріпаки переставали бути власністю поміщика. На них поширювалися економічні права, які визнавалися раніше за вільними особами: купувати і продавати майно, відкривати різні підприємства.

Земельне питання вирішувалось в інтересах поміщиків. Вони залишались власниками землі, яка їм належала. Проте за виконання селянами повинностей (роботою чи грішми) поміщики мусили надати їм садибу і польовий наділ. Селяни мали право викупити садибу, а польовий наділ — тільки зі згоди поміщика.

В інтересах поміщиків проводилась також викупна операція. В основу визначення викупу була покладена не ринкова вартість землі і не прибутки з господарства, а грошовий оброк селян. Його визначали таким чином, щоб поміщик міг отримати капітал, який давав би йому прибуток у процентах, що дорівнював би сумі оброку селянина. Реформа проводилась в інтересах поміщиків, але сприяла розвитку капіталістичних відносин.

Згодом були проведені реформи в політичній сфері. У 1862 р. реалізується поліцейська реформа. Метою цієї реформи було покращання роботи загальної поліції, звуження її компетенції, звільнення від другорядних функцій підвищення професіоналізму. Поліція повинна була наглядати за виконанням законів, охороняти громадський спокій і порядок, поліція залишила за собою контроль за господарською діяльністю не лише громадських органів, а й приватних осіб.

У 1864 р. уряд провів земську реформу. Створювались земські установи (губернські, повітові) — збори та управи. Збори складалися з гласних, які обиралися на три роки від землевласників, міських і сільських громад. Земства опікували школи, лікарні, в’язниці, шляхи.

У 1870 р. почалося проведення міської реформи. У містах терміном на чотири роки обирали міські думи. Виборча система забезпечувала переваги багатій верхівці міст. До компетенції міських дум входили ті ж питання, що й до компетенції земств.

1864 р. була проведена судова реформа — найбільш прогресивна з усіх реформ 60-70-х років. Замість станового вводили безстановий суд, замість закритого — «гласний», зі змаганням сторін — захисника і прокурора. Суд був відокремлений від адміністрації і проголошувався незалежним.

У 1862-1874 рр. була проведена військова реформа. Країна була поділена на 15 військових округів, здійснено переозброєння армії, реформувалась система військових навчальних закладів. Започатковувались військові гімназії, юнкерські училища, збільшувалась кількість місць у військових академіях. Замість рекрутських наборів з 1874 р. вводилася загальна військова повинність для всіх чоловіків, які досягли 21 року (від неї звільнялися особи з вищою освітою, духовенство, деякі неросійські народи).

З 1862 р. почалася фінансова реформа. Усе управління грошовим господарством зосереджувалося в міністерстві фінансів, великі повноваження надавались заснованому Держбанку.

Потреби економіки спричинили необхідність реформи освіти. Збільшувалась кількість шкіл різного рівня, дозволялось відкривати приватні. Навчання поділялося на класичне (гімназії, які готували до вступу в університети) і реальне (училища, які готували в технічні інститути). Надавалась автономія університетам, які могли самостійно вирішувати свої адміністративні (вибори ректорів, деканів), наукові, фінансові, навчальні питання.

У 1865 р. була проведена реформа в галузі цензури, яка теж була націлена на підтримання існуючого державного ладу. Щоб перешкодити проникненню передових, у тому числі й революційних ідей у народні маси через друковане слово, царський уряд установив особливо суворий нагляд за органами друку і з цією метою реорганізував цензурні установи.

В цілому реформи мали велике значення, відбулася певна лібералізація суспільства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити