Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011

Клітина як цілісна система
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про клітинний рівень організації живої матерії.

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова клітини», «Клітини рослин», «Клітини тварин», підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: клітина, прокаріоти, еукаріоти, органели, ядро, мітохондрія, пластиди, лізосоми, комплекс Гольджи, ендоплазматична сітка, цитоскелет, вакуоль, клітинна мембрана, рибосома.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Як вивчають будову клітин?

2. Чим відрізняються клітини прокаріотичних і еукаріотичних організмів?

3. Як пов’язана будова біологічних мембран з функціями, які вони виконують?

4. Яке значення для клітини мають одномембранні органели?

5. Яке значення для клітини мають двомембранні органели?

6. Яке значення для клітини мають немембранні органели?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Клітинний сік заповнює:

а) вакуоль;

б) цитоскелет;

в) лейкопласт;

г) ядро.


2. Органелою руху є:

а) джгутик;

б) мітохондрія;

в) хлоропласт;

г) лізосома.


3. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється:

а) у тилакоїдах;

б) у стромі;

в) у цитоплазмі;

г) у лізосомі.


4. Хемосинтез здійснюють:

а) зелені водорості;

б) залізобактерії;

в) тварини;

г) гриби.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1 Цитоскелет

2 Органели

3 Вібріони

4 Компартменти

А Прокаріотичні організми з клітинами у формі коми

Б Тимчасові вирости цитоплазми, які забезпечують пересування клітини

В Система мікротрубочок і мікрониток, яка є опорою клітини й бере участь у її русі

Г Окремі функціональні ділянки клітини, на які вона поділена плазматичними мембранами

Д Постійні клітинні структури, що виконують певні функції


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого:

а) реакції світлової фази;

б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання;

в) реакції темнової фази;

г) уловлення світла фотосистемами.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь

1. Синтез ДНК здійснює:

а) ДНК-полімераза;

б) РНК-полімераза;

в) т-РНК;

г) глікоген.


2. Перший етап біосинтезу білка:

а) реплікація;

б)трансляція;

в) транскрипція;

г) зворотна транскрипція.


3. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною:

а) дифузія;

б) фагоцитоз;

в) піноцитоз;

г) трансляція.


4. Органела, в якій розташовані хромосоми:

а) лізосома;

б) хлоропласт;

в) ядро;

г) мітохондрія.


5. Установіть відповідність між термінами і процесами

1 Захист клітин

2 Мейоз

3 Клітинний транспорт

4 Фотосинтез

А Поділ мітохондрій

Б Синтез целюлози

В Піноцитоз

Г Утворення веретена поділу

Д Утворення тилакоїдів


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від останнього до першого:

а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК;

б) розплітання подвійного ланцюга ДНК;

в) добудова комплементарного ланцюга ДНК;

г) від’єднання ДНК-полімерази.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. З мікротрубочок і мікрофіламентів складається:

а) вакуоль;

б) цитоскелет;

в) лейкопласт;

г) хромосома.


2. Органелою з подвійною мембраною є:

а) клітинний центр;

б) хромопласт;

в) лізосома;

г) рибосома.


3. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється:

а) у тилакоїдах;

б) у стромі;

в) у рибосомах;

г) у цитоплазмі.


4. До автотрофного живлення не здатні:

а) зелені водорості;

б) залізобактерії;

в) тварини;

г) червоні водорості.


5. Установіть відповідність між термінами і процесами.

1 Трансляція

2 Транскрипція

3 Дихання

4 Синтез ДНК

А Синтез ДНК-полімерази

Б Фотоліз води

В Синтез РНК-полімерази

Г Взаємодія т-РНК та і-РНК в рибосомі

Д Синтез АТФ


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи поділу клітини в послідовності від останнього до першого:

а) анафаза;

б) телофаза;

в) профаза;

г) метафаза.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Синтез РНК здійснює:

а) ДНК-полімераза;

в) т-РНК;

б) РНК-полімераза;

г) інсулін.


2. Другий етап біосинтезу білка:

а) реплікація;

б) трансляція;

в) транскрипція;

г) транспірація.


3. Комплекс, у складі якого багато целюлози:

а) глікокалікс;

б) клітинна стінка;

в) цитоскелет;

г) ядерна оболонка.


4. Проникнення речовин через мембрану внаслідок теплового руху:

а) дифузія;

б) фагоцитоз;

в) піноцитоз;

г) транскрипція.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

А Частина цитоплазми, прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді

Б Органела, що складається зі стопок сплощених цистерн, розташованих навколо ядра

В Безбарвні пластиди різноманітної форми

Г Внутрішній уміст клітини за винятком ядра

Д Органели, оточені подвійною мембраною, основною функцією яких є синтез АТФ

1 Гіалоплазма

2 Лейкопласти

3 Мітохондрії

4 Комплекс Гольджи


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи синтезу білків у послідовності від останнього до першого:

а) транскрипція;

б) трансляція;

в) дозрівання і-РНК;

г) утворення просторової структури білка.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Органела, в якій накопичуються продукти синтезу:

а) ядро;

б) апарат Гольджи;

в) рибосома;

г) центріоль.


2. Безбарвною пластидою є:

а) вакуоль;

б) цитоскелет;

в) лейкопласт;

г) мітохондрія.


3. Фотосинтез здійснюють;

а) водорості;

б) залізобактерії;

в) тварини;

г) гриби.


4. Кількість ланцюгів у спіралі ДНК:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.


5. Установіть відповідність між термінами і процесами.

1 Захист клітин

2 Мейоз

3 Клітинний транспорт

4 Фотосинтез

А Синтез хлорофілу

Б Спіралізація хромосом

В Утворення хітину грибами

Г Синтез цитохромів

Д Фагоцитоз


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від першого до останнього:

а) реакції світлової фази;

б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання;

в) реакції темнової фази;

г) уловлення світла фотосистемами.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Процес, який лежить в основі синтезу ДНК:

а) реплікація;

б) трансляція;

в) транскрипція;

г) транспірація.


2. Циліндр із мікротрубочок, частина клітинного центру:

а) хромосома;

б) центріоль;

в) криста;

г) тилакоїд.


3. Речовина, що є основою внутрішнього вмісту ядра:

а) клітинний сік;

б) матрикс;

в) цитозоль;

г) каріоплазма.


4. Комплекс, у складі якого багато глікопротеїдів:

а) хромосома;

б) глікокалікс;

в) клітинна стінка;

г) цитоскелет.


5. Установіть відповідність між термінами і процесами.

А Поділ мітохондрій

Б Синтез целюлози

В Піноцитоз

Г Утворення веретена поділу

Д Утворення тилакоїдів

1 Мейоз

2 Клітинний транспорт

3 Фотосинтез

4 Захист клітин


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від першого до останнього:

а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК;

б) розплітання подвійного ланцюга ДНК;

в) добудова комплементарного ланцюга ДНК;

г) від’єднання ДНК-полімерази.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити