Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011

Багатоклітинні організми
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО, КЛІТИННОГО І ТКАНИННОГО РІВНІВ ЖИТТЯ

Цілі уроку: узагальнити уявлення учнів про особливості організації молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя; обговорити особливості функціонування живих систем на цих рівнях.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Хімічний склад живих організмів», «Органічні речовини живих організмів», «Будова прокаріотичної клітини», «Будова клітини тварин», «Будова клітини рослин», «Особливості будови й різноманіття вірусів», «Тканини тварин», «Тканини рослин».

Базові поняття й терміни: молекулярний рівень життя, клітинний рівень життя, тканинний рівень життя, біохімія, цитологія, гістологія.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які хімічні елементи входять до складу живих організмів?

2. Які органічні речовини є в живих організмах?

3. Які особливості будови має прокаріотична клітина?

4. Які особливості будови має клітина тварин?

5. Які особливості будови має клітина рослин?

6. Які особливості будови мають тканини тварин?

7. Які особливості будови мають тканини рослин?

8. На які органи поділяється тіло рослин?

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Учитель проводить бесіду з учнями, нагадуючи їм основні властивості живих систем і рівні організації живого.


Основні властивості живого


Властивість живого

Характеристика властивості

Певний хімічний склад

Для всіх живих систем є характерним певне співвідношення за вмістом різних хімічних елементів, яке відрізняється від співвідношення за вмістом хімічних елементів у неживих системах, і наявність певних груп речовин, що називають органічними речовинами

Багаторівневість організації

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні риси й особливості

Наявність обміну речовин

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну призводить до припинення життєдіяльності живої системи

Здатність до саморегуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів і процесів взаємодії з навколишнім середовищем. Відсутність або порушення саморегуляції призводить до припинення процесів обміну

Подразливість

Це здатність адекватно реагувати на зовнішні або внутрішні впливи. Подразливість живої системи є основою її ефективної саморегуляції, бо без одержання адекватної інформації щодо впливів будь-яка регуляція неможлива

Здатність до розмноження

Будь-яка жива система здатна до самовідтворення. Неможливість розмноження призводить до вимирання живої системи

Здатність до розвитку

Усі живі системи протягом індивідуального існування поступово видозмінюються (процес онтогенезу). Крім того, вони змінюються і в процесі еволюції


Головні рівні організації живих систем:

• молекулярний;

• клітинний;

• органо-тканинний;

• організмений;

• екосистемний;

• біосферний.

Робота в групах

Клас об’єднується в групи по три-п’ять учнів, кожна з яких обговорює проблемне питання. Потім групи повідомляють свої варіанти розв’язання поставлених питань і ставлять питання до доповідачів з інших груп.

Можливі проблемні, питання для обговорення

1. Чому співвідношення атомів хімічних елементів у неживій природі й живих організмах відрізняються?

2. Які особливості будови великих органічних молекул дають їм можливість ефективно виконувати свої функції?

3. Чому для зберігання спадкової інформації живі організми використовують ДНК, а не білки чи ліпіди?

4. Яким чином у клітині еукаріотів могло з’явитися ядро?

5. Яким чином у клітині еукаріотів міг з’явитися цитоскелет?

6. Яким чином у клітині еукаріотів могли з’явитися двомембранні органели?

7. У яких випадках організмам потрібен апоптоз?

8. Які фактори впливають на гістогенез і органогенез?

IV. Завдання на літо

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити