Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про різноманіття організмів різних систематичних груп на планеті Земля;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття організмів у живій природі.

Обладнання і матеріали: зображення організмів різних систематичних груп.

Базові поняття і терміни: віруси, бактерії, рослини, гриби, тварини.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ОБГОВОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТЕМИ

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою віруси, прокаріотичні та еукаріотичні організми?

2. Які систематичні групи рослин вам відомі? За якими ознаками відносять рослини до кожної з них?

3. Які систематичні групи грибів ви знаєте? За якими особливостями будови можна визначити належність організму до певної групи?

4. На конкретних прикладах доведіть різноманітність безхребетних тварин.

5. Назвіть основні класи хребетних тварин. За якими ознаками визначається належність живого організму до кожного з них?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь .

1. До якого критерію належить подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників зовнішнього середовища?

А фізіологічний

Б географічний

В морфологічний

Г екологічний

2. Віруси складаються з:

А білків та нуклеїнової кислоти

Б целюлози та білків

В ДНК та РНК

Г ядра та цитоплазми

3. Для хвойних рослин характерною є ознака:

А члениста будова стебел

Б вічнозелене листя у формі голок, насіння розвивається у шишках

В генеративний орган — квітка

Г у життєвому циклі переважає гаметофіт

4. Для кишковопорожнинних характерною є ознака:

А ротовий отвір оточений щупальцями, мають жалкі клітини

Б сегментоване тіло

В мають черепашку та мантію

Г членисті кінцівки, тіло поділене на голову, груди та черевце

5. Встановіть відповідність між організмами та систематичними групами, до яких вони належать

1 Зозулин льон


А Хвойні

2 Щитник чоловічий


Б Справжні папороті

3 Секвоя вічнозелена


В Квіткові

4 Проліска дволиста


Г Справжні мохи

Д Хвощі

6. Складіть коротку характеристику організму (мал. 1) за критеріями виду.

Мал. 1. Болотяна черепаха

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь .

1. До якого критерію належить подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плодючих нащадків?

А екологічний

Б фізіологічний

В морфологічний

Г біохімічний

2. Структури, що притаманні клітинам прокаріотів:

А хлоропласти

Б ядро

В апарат Гольджі

Г нуклеоїд

3. Для покритонасінних рослин характерною є ознака:

А члениста будова стебел

Б вічнозелене листя у формі голок, насіння розвивається у шишках

В генеративний орган — квітка

Г у життєвому циклі переважає гаметофіт

4. Для земноводних характерною є ознака:

А хрящовий скелет, кістки відсутні

Б передні кінцівки видозмінені у крила, тіло вкрито пір’ям

В молочні залози, тіло вкрито волосяним покривом

Г шкіра волога, має залози, що виділяють слиз

5. Встановіть відповідність між організмами та систематичними групами, до яких вони належать

1 Планарія біла


А Молюски

2 Ставковик озерний


Б Кишковопорожнинні

3 Річковий рак


В Плоскі черви

4 Гідра прісноводна


Г Губки

Д Членистоногі

6. Складіть коротку характеристику організму (мал. 2) за критеріями виду.

Мал. 2. Махаон


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити