Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Вступ
РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХНІЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА

Цілі уроку:

освітня: проаналізувати процеси та явища в живій природі на різних ієрархічних рівнях; визначити вплив досягнень науки та технологій на довкілля та збереження здоров'я людини;

розвивальна: розвивати вміння аналізувати факти на прикладі процесів та явищ у живій природі; виявляти причинно-наслідкові зв'язки;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища та здоров'я власного організму.

Обладнання і матеріали: таблиці або слайди презентації з прикладами різноманітних екосистем.

Базові поняття і терміни: система, біосистема, навколишнє середовище, гомеостаз, сталий розвиток природи і суспільства.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що можна назвати системою? біологічною системою?

2. Чи є системами акваріум, смартфон, організм людини, автомобіль, біосфера?

3. За яких умов можливе стале співіснування природи та суспільства?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі

Головними рівнями організації життя є (в ієрархічному порядку — від малих до великих): молекула → клітина → тканина → орган → популяція → біоценоз → екосистема → біосфера.

Розглянемо ці рівні більш докладно:

1) Молекулярний рівень: основними структурними елементами є молекули неорганічних і макромолекули біологічно важливих органічних сполук, а також їхні комплекси. Основні процеси — перетворення молекул, обмін речовин, кодування та передача спадкової інформації . Найнижчий рівень організації живого.

2) Клітинний рівень: основні структурні елементи — клітини (найпростіші біологічні системи) основні процеси — обмін речовин та енергії, самовідтворення, саморегуляція, самооновлення

3) Тканинний рівень: основні компоненти — тканини, які об’єднують клітини певної будови, розмірів, розташування та функцій основні процеси: спеціалізація клітин, обмін речовин.

4) Органний рівень: основні компоненти — органи та системи органів організмів основні процеси: формування органів та систем органів, фізіологічні процеси (дихання, живлення, травлення тощо).

5) Організмовий рівень: основні компоненти — одноклітинні та багатоклітинні організми рослин, тварин, грибів та бактерій. Основні процеси: обмін речовин, подразливість, розмноження, онтогенез, регуляція процесів життєдіяльності, гомеостаз.

6) Популяційно-видовий рівень: основні компоненти — популяції (сукупність особин одного виду, що живуть на спільні території) та вид (сукупність особин, які вільно схрещуються і дають плодюче потомство). Основні процеси: взаємодія між особинами і популяціями, розмноження, первинні еволюційні перетворення і збільшення біорізноманіття.

7) Біогеоценотичний рівень: основні компоненти — популяції різних видів, фактори середовища, харчові ланцюги, потоки речовини та енергії, біогеоценози (сталі угруповання популяцій бактерій, рослин, грибів, тварин, які пов’язані між собою ланцюгами живлення, а також середовищем існування). Основні процеси: біохімічний кругообіг речовин і потік енергії, які підтримують життя, рухлива рівновага між живими організмами та абіотичним середовищем (гомеостаз), забезпечення живих організмів умовами існування та ресурсами (їжею та захищеним місцем).

8) Біосферний рівень: основні компоненти — біосфера в цілому. Основні процеси: активна взаємодія біотичного та абіотичного компонента планети, кругообіг речовин і енергії в біосфері, який забезпечує цілісність життя на Землі. Найвищий рівень біологічної організації.

2. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Сталий розвиток — це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина — господарство — природа.

Ключові принципи сталого розвитку:

принцип обережності: збереження сучасного стану навколишнього середовища як перешкоди безповоротним чи небезпечним змінам;

принцип «передбачати і запобігати»: більш дешевий, менш ризикований підхід, ніж ліквідація збитків навколишньому середовищу;

принцип балансу між ресурсами і забрудненням: використання ресурсів у рамках масштабів регенеративної здатності екосистем; контроль над обсягом надходжень забруднень і відходів у рамках асиміляційного потенціалу екосистем;

принцип збереження природного багатства на нинішньому рівні: недопущення чи зменшення втрат природно-ресурсного потенціалу;

принцип «забруднювач платить»: повна вартість екологічного збитку повинна бути компенсована користувачем (споживачем).

Стимулом її розробки стало усвідомлення катастрофічності сформованого типу економічного розвитку, вичерпність природних ресурсів і взаємозалежність усіх еколого-економічних процесів на нашій планеті.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Порівняйте поняття «біологічна система» та «екосистема».

2. Складіть порівняльну таблицю «Рівні організації життя».

3. У чому полягає стратегія сталого розвитку природи і суспільства? За яких умов він можливий?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити