Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ВИДУ

Цілі уроку:

освітня: розглянути поняття біологічного виду; навчити розрізняти представників різних видів за морфологічним критерієм; навчити встановлювати належність чи неналежність того чи іншого організму до певного виду чи таксону;

розвивальна: проаналізувати критерії виду (морфологічний, фізіологічний, біохімічний, географічний, екологічний); розвивати навички класифікації для встановлення систематичного положення організму; навчити аналізувати ступінь подібності та відмінності між представниками різних таксонів;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до біорізноманіття в живій природі.

Обладнання і матеріали: гербарні зразки або зображення конюшини повзучої та конюшини лучної, зображення білої акули та косатки (або інших організмів за вибором учителя).

Базові поняття і терміни: популяція, критерії виду (морфологічний, фізіологічний, біохімічний, географічний, екологічний).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань, уміння проводити прості дослідження.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Як ви розумієте біологічне поняття «вид»?

2. Ба якими ознаками ви можете відрізнити організми, що належать до різних видів (споріднених або неспоріднених)? Наведіть приклади.

3. Чи існує, на вашу думку, єдиний критерій, за яким можна це зробити?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Вид як базовий таксон

До XVIII ст. дослідники спиралися на уявлення про вид, що було створено ще Аристотелем, який вважав види сукупністю схожих зовні особин. Подальший розвиток біології призвів до формування біологічної концепції виду. Ця концепція припускає, що вид — не умовна категорія, яку вигадали люди для зручності, а спільність організмів, що характеризуються генетичною єдністю і спільним походженням це спільне походження і є причиною зовнішньої схожості організмів одного виду.

Для організмів зі статевим розмноженням межу між видами утворює репродуктивна ізоляція — нездатність двох різних видів за схрещування давати плодюче потомство нащадки можуть бути, але стерильні.

У нестатевих організмів вид — це сукупність клонів, поєднаних спільною екологічною нішею, і тому вони еволюціонують разом, схожим чином.

Відповідно до сучасного визначення, вид — основна одиниця біологічної систематики живих організмів, група особин зі спільними морфофізіологічними, біохімічними та поведінковими ознаками, здатна до вільного схрещування, яке дає плодючих нащадків у ряду поколінь, поширена в межах певного ареалу і схожим чином змінюється під впливом факторів навколишнього середовища.

2. Критерії виду

Сучасна біологія визначає такі критерії виду:

Морфологічний критерій — подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів. Винятки: види-двійники, статевий диморфізм, мімікрія, альбінізм.

Фізіологічний критерій — подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плодючих нащадків. Винятки: подібність процесів життєдіяльності у різних видів, міжвидові гібриди.

Біохімічний критерій — подібність за хімічним складом живих організмів. Винятки: близькі за біохімічним складом види.

Цитогенетичний критерій — характерний для кожного виду набір хромосом, їх число, розміри та форма. Винятки: подібність будови та кількості хромосом різних видів.

Молекулярно-біологічний критерій — схожість або відмінності у структурі ДНК різних організмів.

Географічний критерій — організми, що мешкають у межах певного ареалу. Винятки: космополіти, збіг ареалів різних видів.

Екологічний критерій — подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників зовнішнього середовища, які є необхідними для існування. Винятки: екологічні ніші різних видів перекриваються.

Критерії тісно пов’язані між собою і визначають якісну характеристику виду.

IV. ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторна робота 1

Тема. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид — на вибір учителя).

Мета: вивчити критерії виду, навчитися розрізняти види за морфологічним критерієм.

Обладнання і матеріали: живі рослини або гербарні екземпляри рослин різних видів.

Хід роботи

1. Вивчіть інформацію про критерії виду (за підручником, додатковими джерелами в літературі або всесвітній мережі Інтернет).

2. Наведіть критерії виду . До яких критеріїв належать зовнішні ознаки рослин та тварин? Які критерії можна визначити лише за допомогою спеціальних приладів та методів дослідження?

3. Розгляньте рослини двох видів одного роду — конюшину повзучу та конюшину лучну.

Порівняйте зовнішню будову листків, стебел, суцвіть, плодів та інших органів двох рослин . Виявіть риси подібності та відмінності.

Складіть висновок, відповівши на питання: про що свідчить подібність та відмінність представників різних видів одного роду?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити