Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Репродукція і розвиток
РЕПРОДУКЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ІСНУВАННЯ ВИДІВ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні способи розмноження організмів (нестатеве, статеве); з'ясувати, як репродукція забезпечує безперервність існування видів;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між будовою біологічних структур та особливостями їх функціонування; проаналізувати переваги та недоліки нестатевого істатевого розмноження;

виховна: на прикладі процесів збереження і реалізації спадковості спадкової інформації виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів.

Обладнання і матеріали: таблиці, що ілюструють різні способи статевого та нестатевого розмноження.

Базові поняття і терміни: нестатеве розмноження, поділ клітин навпіл, множинний поділ, розмноження спорами, брунькування, вегетативне розмноження, фрагментація тіла, статеве розмноження, двостатеві організми, різностатеві організми, поліембріонія, партеногенез.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. У чому біологічний сенс процесу розмноження?

2. Які способи розмноження живих організмів вам відомі?

3. Чи завжди для розмноження організму потрібна інша особина?

4. Наведіть приклади розмноження за допомогою спеціалізованих частин тіла, неспеціалізованих частин тіла.

5. Чи може відбуватися розвиток незаплідненої яйцеклітини у тварин, які розмножуються статевим шляхом?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Форми розмноження організмів. Способи нестатевого розмноження

Здатність до розмноження (утворення нового покоління особин того ж виду) — одна з основних особливостей живих організмів. Під час розмноження відбувається передача генетичного матеріалу від батьківського покоління до наступного. Існують дві основні форми розмноження — нестатеве і статеве.

Нестатеве розмноження відбувається без утворення гамет, у ньому бере участь лише один організм. За нестатевого розмноження зазвичай утворюються ідентичні нащадки. Різнитися вони можуть лише внаслідок випадкової мутації.

Існує кілька типів нестатевого розмноження: поділ клітини навпіл, за якого утворюються дві ідентичні материнській клітини (властиве, наприклад, бактеріям та одноклітинним еукаріотам — саркодовим, джгутиковим, інфузоріям); множинний поділ, за якого після низки повторних поділів батьківського ядра та поділу самої клітини утворюються численні дочірні клітини (властиве малярійному плазмодію); розмноження спорами (приклади — мукор та пеніцилін); брунькування (приклади — дріжджі, прісноводна гідра); вегетативне розмноження — цибулинами, бульбоцибулинами, бульбами, кореневищами, пагонами тощо (властиве рослинам); фрагментація тіла (плоскі та кільчасті черви, голкошкірі).

Переваги нестатевого розмноження:

• потрібна лише одна батьківська особина (за статевого — дві);

• утворюються генетично ідентичні нащадки; якщо вид добре пристосований до свого середовища, це є перевагою;

• сприяє розселенню та поширенню виду;

• швидке розмноження.

Недоліки нестатевого розмноження:

• відсутність генетичної мінливості серед нащадків;

• марна втрата енергії та речовин за розмноження спорами, велика частина з яких не потрапляють у сприятливе місце для проростання;

• загроза перенаселення та виснаження поживних речовин в одному місці існування.

2. Статеве розмноження і статевий процес. Способи статевого розмноження

За статевого розмноження нащадки утворюються внаслідок злиття двох гаплоїдних гамет з утворення диплоїдної зиготи, з якої розвивається новий організм. Процес злиття гамет називають заплідненням. Під час запліднення зливаються ядра гамет, і це призводить до об’єднання двох наборів хромосом — батька та матері.

Чоловічі та жіночі особини утворюють різни типи гамет. Існують види, у яких і чоловічі, і жіночі гамети утворюють один і той же організм, який має і жіночі, і чоловічі репродуктивні органи (гермафродитні, або двостатеві, організми), а також види, у яких окремо існують чоловічі та жіночі особини (роздільностатеві).

Поліембріонія — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчасті та кільчасті черви, іноді у членистоногих, риб, птахів і ссавців). Вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям). У людини в разі поліембріонії народжуються однояйцеві близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації.

Партеногенез (дівоче розмноження) — одна з форм статевого розмноження, за якого жіночі статеві клітини розвиваються без запліднення.

Переваги статевого розмноження:

• нащадки отримують комбінацію ознак батьків; за сприятливої комбінації підвищується життєздатність та покращується пристосованість нащадків до умов середовища, що змінюється;

• внаслідок комбінативної мінливості надає більше матеріалу для еволюції.

Недоліки статевого розмноження:

• необхідність пошуку партнера;

• частина видів потребує спеціальних механізмів запліднення (запилення рослин птахами, комахами, вітром);

• частина нащадків за невдалої комбінації ознак виявляються менш життєздатними, ніж батьківські особини;

• менша кількість нащадків, ніж за нестатевого розмноження;

• менша швидкість розмноження, ніж за нестатевого.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Які форми розмноження організмів існують?

2. Назвіть способи нестатевого розмноження. У чому їхні особливості?

3. Назвіть способи статевого розмноження. У чому їхні особливості?

4. Порівняйте статеве та нестатеве розмноження, вказавши переваги та недоліки обох форм розмноження.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготуйте повідомлення за темами «Регенерація у світі тварин», «Трансплантація тканин людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити