Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Біорізноманіття
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби)

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи грибів; навчити класифікувати певні види грибів;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп грибів;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття грибів у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення грибів.

Базові поняття і терміни: гриби, ооміцети, хітридіоміцети, зигоміцети (мукорові гриби), аскоміцети (сумчасті гриби), базидіоміцети.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми належать до грибів? За якими ознаками?

2. Які групи грибів вам відомі? Які риси будови притаманні кожній з них?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика грибів

За результатами генетичних, цитологічних та біохімічних досліджень, організми, що раніше входили до царства Гриби, зараз віднесені до неспоріднених груп і розподілені між різними царствами. Так, ооміцети та лабіринтули переміщені до царства Різноджгутикові.

Переважно ми розглянемо організми, що належать до царства Справжні гриби. їхніми основними рисами є:

• вегетативне тіло — міцелій, або одноклітинний талом, повністю занурений у субстрат (це забезпечує максимально ефективне вилучення поживних речовин усією поверхнею тіла); міцеліальні гриби мають добре розгалужені гіфи;

• спороносні органі винесені над поверхнею субстрату (для кращого розповсюдження спор), часто з утворенням складних структур — плодових тіл;

• здатні виділяти назовні ферменти, що перетравлюють поживні речовини (полісахариди, білки), які не здатні перетнути клітинну оболонку.

Справжні гриби є типовими еукаріотами, але мають значно менший за розміром геном. Вегетативне тіло є нерухомим і закріплене в субстраті, має необмежений ріст (ознаки притаманні також і рослинам). Перетинки між сусідніми клітинами мають порі, через які може перетікати протопласт. Є клітинна стінка (наявна також у рослин і відсутня у тварин), до її складу входить хітин. центральні вакуолі формуються тільки за старіння клітини за рахунок автолізу її вмісту. Кінцевим продуктом метаболізму Нітрогену є сечовина. Запасним вуглеводом є глікоген. За типом живлення є осмотрофними гетеротрофами.

2. Різноманітність грибів

Розглянемо найбільш типові групи.

Відділ Ооміцети — раніше належав до царства Гриби, але зараз віднесено до царства Різноджгутикові супергрупи SAR. Мають добре розвинутий неклітинний міцелій. Оболонка міцелію целюлозна, хітину немає. Нестатеве розмноження здійснюється зооспорами, що мають два джгутики — перистий та гладкий.

Відділ Аскоміцети, або Сумчасті гриби: основною ознакою є утворення під час статевого розмноження спорангіїв-сумок. Вегетативне тіло — розгалужений багатоклітинний гаплоїдний міцелій, що складається з багатоядерних або одноядерних клітин, сполучених парами. Оболонка містить хітин, целюлози немає.

Відділ Базидіоміцети: вищі гриби з багатоклітинним міцелієм. Серед них є паразити рослин, ґрунтові сапрофіти, шапинкові гриби, що утворюють мікоризу, руйнують деревину.

3. Значення грибів у екосистемах та житті людини

Значення грибів у екосистемах:

• присутні в усіх екологічних нішах — у воді й на суходолі, у ґрунті та на різних інших субстратах;

• є редуцентами;

• є учасниками взаємовигідних симбіотичних (муталістичних) угруповань.

Значення в житті людини:

• застосовуються в їжу;

• використовуються у харчовій промисловості у процесах бродіння та ферментації різних харчових продуктів;

• є джерелом лікарських речовин (антибіотиків та інших);

• здатні псувати різні продукти та матеріали (біокорозія);

• частина видів отруйні й становлять загрозу здоров’ю людини;

• деякі можуть спричиняти небезпечні захворювання людини, культурних рослин і тварин.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні грибам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Яким є значення грибів у екосистемах та житті людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду грибів (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити