Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Біорізноманіття
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини)

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи безхребетних тварин; навчити класифікувати певні види тварин;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп безхребетних тварин;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття тварин у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення безхребетних тварин.

Базові поняття і терміни: губки, реброплави, кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви, кільчасті черви, членистоногі, голкошкірі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми відносять до царства Тварини?

2. Які живі організми належать до безхребетних тварин? За якими ознаками?

3. Які групи безхребетних тварин вам відомі? Які риси будови притаманні кожній з них?

4. Наведіть приклади безхребетних тварин, відомі вам з повсякденного життя. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика царства Тварини

На сьогодні відомо близько 2 млн видів тварин, і ця кількість збільшується. Тварини поширені в усіх середовищах: наземному, водному, ґрунті та в живих організмах, Загальними рисами тварин є такі:

• еукаріоти з гетеротрофним типом живлення;

• клітини не мають жорсткої клітинної стінки;

• поверх плазматичної мембрани є глікокалікс;

• вакуолі невеликі, існують нетривалий час (травні, фагоцитарні);

• клітини не мають пластид;

• наявні клітинні центри з двох центріолей;

• запасний вуглевод — глікоген;

• здатні до активного руху, який забезпечує добування їжі та захист від ворогів;

• розмноження статеве та нестатеве;

• є два шляхи розвитку: прямий та непрямий;

• подразливість регулюється гормонами та нервовою системою;

• багатоклітинні мають чотири типи основні тканин: епітеліальні, сполучні, м’язові, нервові;

• мають велику різноманітність органів;

• тіло компактне (полегшує рух, дає переваги під час теплорегуляції).

Одноклітинні організми, що раніше відносили до царства Тварини зараз, за результатами новітніх генетичних, біохімічних та цитологічних досліджень перенесені до інших Царств. Тому ми передусім будемо розглядати організми, що за сучасною систематикою утворюють царство Справжні тварини і належать до під- царства Багатоклітинні тварини.

2. Різноманітність безхребетних тварин

Загальними рисами безхребетних тварин є відсутність хребта. ця група є збірною, складається з численних типів, що мають рівноправний статус. Розглянемо основні типи.

1) Тип Губки: найбільш низькоорганізовані асиметричні чи радіально-симетричні багатоклітинні тварини, які в дорослому стані ведуть прикріплений спосіб життя. Клітини тіла диференційовані та мають тенденцію до утворення тканин. Тіло складається з двох шарів клітин — ектодерми та мезодерми, між якими міститься драглиста речовина — мезоглея. Є внутрішній скелет (вапняковий або кремнієвий) з численних голок-спікул, що виконує опорну функцію. Тіло має вигляд келиха або мішечка, прикріпленого до субстрату (дна, каменів, черепашок та ін.). Представник: прісноводна губка бодяга,

2) Тип Реброплави: винятково морські, переважно вільноплаваючі тварини. Відмінна ознака — «гребені» з війок, які допомагають плавати. Більшість мають по два щупальці, що в кілька разів більші за довжину тіла тварини. Хижаки, не мають жалких

клітин. Вся поверхня щупалець вкрита клейкими клітинами, за допомогою яких вони ловлять здобич — дрібні морські організми.

3) Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі: багатоклітинні двошарові тварини. Зовнішній шар — ектодерма, має епітеліально-м’язові клітини, жалкі, нервові, проміжні, статеві. Внутрішній шар — ентодерма, має травні та залозисті клітини. Є кишкова порожнина. Симетрія тіла — радіальна (променева). Ротовий отвір оточений щупальцями. Для багатьох у життєвому циклі характерна наявність двох стадій — поліпа та медузи. Переважно морські організми, деякі живуть у прісних водоймах.

4) Тип Плоскі Черви: тришарові двобічносиметричні тварини; тіло несегментоване, пласке. Мають тканини: покривну, сполучну, м’язову і нервову. Мають шкірно-м’язовий мішок. Порожнини тіла немає. Шкірно-м’язовий мішок заповнений сполучною тканиною — паренхімою. Травна система не має анального отвору. Наявна нервова система з двох нервових вузлів та нервових стовбурів.

5) Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні: тіло веретеноподібне або ниткоподібне, округле на поперечному розрізі, складається з трьох шарів клітин. Двобічна симетрія тіла. Тіло несегментоване, вкрите щільною кутикулою, не має війок. Мають шкірно- м’язовий мішок, первинну порожнину тіла. Травна система наскрізна (є ротовий та анальний отвори). Кровоносна та дихальна системи відсутні. Живуть у воді, ґрунті, інших організмах. Представники: аскарида людська — живе у тонкій кишці людини; волосоголовець — паразит товстої кишки; гострик людський — один з найпоширеніших кишкових паразитів у дітей; трихінела — живе у скелетній мускулатурі; стеблова нематода Ditylenchus destructor — паразит стебла рослин.

6) Тип Кільчасті черви, або Анеліди: тіло складається з великої кількості кілець — сегментів (звідси назва), що мають подібну будову. Мають добре розвинутий шкірно-м’язовий мішок, покривну, сполучну, м’язову, нервову тканини. Добре розвинена замкнена кровоносна система із «серцем» — 5-7 кільцевими судинами, які скорочуються. Є вторинна порожнина тіла (целом). Деякі форми мають зябра. Рухаються за допомогою добре розвинутої мускулатури, а в багатьох форм — і спеціальних виростів тіла. Переважно вільноживучі тварини, що населяють моря, прісні води, вологі ґрунти.

7) Тип Молюски, або М'якуни: найхарактерніша ознака — наявність черепашки, що має захисне значення. Тіло м’яке, не сегментоване, вкрите властивим лише цим організмам утвором — шкірястою мантією, яка міститься під черепашкою. Ще одна характерна особливість — мускуляста нога, спеціальний орган руху на черевному боці. Більшість — мешканці солоних і прісних водойм, деякі пристосувалися до життя на суходолі.

8) Тип Членистоногі: характерна ознака — гетерономна сегментація тіла. Сегменти утворюють два відділи тіла: головогруди й черевце (у ракоподібних та павукоподібних). Або три: голову, груди і черевце (у комах). членисті кінцівки. Мають зовнішній скелет (кутикулу), основу якого становить хітин (захист від висихання і ворогів). Ріст тварин супроводжується линянням. Найчисленніший тип тварин за кількістю видів. Живуть у воді, на суші та в повітрі. Є паразитичні форми.

9) Тип Голкошкірі: мають радіальну, здебільшого п’ятипроменеву симетрію. У підшкірному шарі сполучної тканини розвивається скелет з вапняних пластинок з виступаючими на поверхні тіла шипами, голками тощо. Амбулакральна система органів руху. Вільноживучі морські придонні тварини.

Представники: морські зірки, морські їжаки, офіури, або змієхвістки, голотурії, або морські огірки, морські лілії.

3. Значення безхребетних тварин в екосистемах та житті людини

Значення в екосистемах:

• їжа для інших організмів;

• сприяють утворенню вапнякових гірських порід (губки, корали, молюски);

• беруть участь у ґрунтоутворенні (черви);

• є природними біофільтрами води (губки, кишковопорожнинні, черви);

• беруть участь у біологічному колообігу речовин;

• деякі є проміжними хазяїнами для паразитів хребетних тварин;

• запилювачі рослин (комахи).

Значення в житті людини:

• вживають у їжу (молюски, комахи);

• матеріал для виготовлення прикрас (корали, перлини);

• застосовують у лікуванні (бодяга, медична п’явка, медоносна бджола);

• джерело сировини для виробництва (віск, шовк, барвники та ін.); певні види небезпечні для життя і здоров’я людини (паразити, отруйні, хижі, переносники захворювань);

• певні види є шкідниками культурних рослин (нематоди, комахи);

• певні види спричиняють захворювання свійських тварин (кліщі, гельмінти, блохи);

• можуть утворювати обростання підводних споруд і суден;

• пошкоджують тканини, деревину, книжки, механізми.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні безхребетним тваринам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Яким є значення безхребетних тварин в екосистемах та житті людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду безхребетних тварин (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити