Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про компоненти клітини, що забезпечують процеси метаболізму;

розвивальна: вміння логічно мислити, знаходити зв'язки між функціями окремих частин клітини та їхнім зв'язком між собою;

виховна: виховувати розуміння процесів у клітині для збереження здоров'я людини та інших живих організмів.

Обладнання і матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини».

Базові поняття і терміни: ядро, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, мітохондрії, хлоропласти, рибосоми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які основні процеси складають метаболізм у живому організмі?

2. Які особливості будови та функціонування тваринної клітини?

3. Чим будова та процеси життєдіяльності рослинної клітини відрізняються від таких у тваринній клітині?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Всі частини клітини пов’язані між собою структурно й функціонально і спільно здійснюють різні етапи процесів метаболізму.

Плазматична мембрана:

• забезпечує розподіл речовин між внутрішньоклітинним та позаклітинним середовищем;

• здійснює вибіркове надходження молекул до клітини та з клітини (глюкози, амінокислот, жирних кислот йонів та ін.) за допомогою дифузії, активного транспорту, екзо- та ендоцитозу йосмосу;

• реалізує контакт сусідніх клітин між собою та з позаклітинною речовиною.

Клітинна стінка:

• через неї відбувається рух води та мінеральних солей;

• поєднує вміст сусідніх клітин в єдину неперервну систему — симпласт, за яким відбувається транспорт речовин між клітинами.

Цитоплазма:

• забезпечує взаємодію ядра й органел;

• є середовищем для хімічних реакцій;

• регулює швидкість біохімічних процесів;

• виконує транспортну функцію.

Ендоплазматична сітка:

• здійснює реакції, які пов’язані із синтезом білків, вуглеводів, жирів;

• сприяє переносу та циркуляції поживних речовин у клітині;

• транспортує макромолекули у різні ділянки клітини (лізосоми, апарат Гольджі);

• зерниста ЕПС синтезує білки;

• гладенька ЕПС — ліпіди, стероїди й деякі внутрішньоклітинні полісахариди.

Ядро:

• керує процесами у клітині;

• зберігає спадкову інформацію і передає її під час поділу клітини;

• в ядерці утворюються рибосоми.

Рибосоми:

• здійснюють синтез білкових молекул (збирання з амінокислот).

Мітохондрії:

• окиснюють органічні речовини (у матриксі працюють ферменти, що беруть участь у циклі Кребса й окисненні жирних кислот);

• забезпечують клітину енергією (в кристах відбувається окисне фосфорилювання та перенос електронів; енергія вивільняється під час розщеплення АТФ, синтез АТФ здійснюється ферментамина мембранах мітохондрій);

• синтезують білки мітохондрій.

Хлоропласти:

• здійснюють фотосинтез — синтезують органічні речовини з неорганічних, використовуючи світлову енергію Сонця;

• синтезують білки хлоропластів.

Хромопласти:

• накопичують пігменти.

Лейкопласти:

• запасають поживні речовини — крохмаль, білки, жири.

Комплекс Гольджі

• здійснює транспорт і хімічне перетворення клітинних полімерів;

• з ЕПС до комплексу Гольджі транспортуються речовини, призначені для секреції (виводяться з пухирцями шляхом екзоцитозу);

• бере участь у транспорті ліпідів;

• синтезує глікопротеїни;

• депонує речовини і перерозподіляє між різними ділянками клітини;

• формує лізосоми, в яких неактивні ферменти перетворюються на активні.

Лізосоми:

• здійснюють розщеплення білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ліпідів на амінокислоти, моносахариди, нуклеотиди, гліцерин і жирні кислоти;

• перетравлюють уміст вакуолі, а неперетравлені залишки виводять шляхом екзоцитозу;

• видаляють відмерлі органели;

• знищують антигени.

Мікротільця:

• містять фермент каталазу, який каталізує розщеплення гідроген пероксиду;

• здійснюють окисні реакції.

Вакуолі:

• накопичують і зберігають продукти життєдіяльності клітини.

Запасні поживні речовини, що використовуються в процесі життєдіяльності клітини, утворюють включення.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Як частини клітини пов’язані між собою за структурою та функціями? Наведіть конкретні приклади на підтвердження своєї відповіді.

2. Які процеси метаболізму забезпечують одномембранні органели клітини?

3. Які процеси метаболізму забезпечують ядро та двомембранні органели?

4. Яка участь у процесах метаболізму немебранних органел та цитоплазматичної мембрани?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параф у підручнику, повторити тему «Ферменти».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити