Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Закономірності спадкової мінливості людини

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про закономірності спадкової мінливості людини; з'ясувати значення спадкової мінливості для людського організму;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадкової мінливості людини;

виховна: на прикладі процесів забезпечення спадкової мінливості людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: зображення, що ілюструють особливості та приклади спадкової мінливості у людини.

Базові поняття і терміни: мінливість, комбінативна мінливість, кросинговер, мутаційна мінливість, гени, мутації.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке спадкова мінливість і в чому полягає її відмінність від неспадкової?

2. Ви схожі на батька і на матір і водночас виявляєте нові комбінації їхніх ознак. Що це за тип мінливості?

3. Що вам відомо про мутації?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальне уявлення про спадкову мінливість

Спадкова мінливість полягає у зміні генотипу особини, тому передається за статевого розмноження нащадкам.

Спадкова мінливість зумовлена появою різних типів мутацій та їх комбінацій у наступних схрещуваннях. У кожній сукупності особин, що існує тривалий час, спонтанно і не спрямовано виникають різні мутації, які в подальшому комбінуються з варіантами генів, що вже існують.

Види спадкової мінливості:

• комбінативна;

• мутаційна.

2. Комбінативна мінливість

Комбінативна мінливість — мінливість, в основі якої лежить утворення рекомбінацій (таких комбінацій генів, яких не було у батьків). Вона є результатом комбінацій генів та хромосом, що несуть різні алелі (тобто перерозподілу генетичного матеріалу батьків серед їхніх нащадків). Рекомбінація зазвичай відбувається в мейозі під час розвитку статевих клітин та під час запліднення у зиготі.

Джерелами спадкової мінливості є:

• незалежне розходження гомологічних хромосом у анафазі І мейозу;

• взаємний обмін ділянками гомологічних хромосом (кросинговер) у профазі І мейозу;

• випадкове поєднання гамет під час запліднення.

Всі ці джерела спадкової мінливості діють одночасно і незалежно, забезпечуючи при цьому постійне «перетасування» генів. це призводить до виникнення організмів з іншими генотипом та фенотипом. Самі гени при цьому не змінюються.

Однак нові комбінації доволі легко розпадаються під час передачі з покоління у покоління. Стабільні зміни в генотипі не утворюються. Такі зміни утворюються внаслідок мутаційної мінливості.

3. Мутаційна мінливість

Мутації — це стійкі й неспрямовані зміни в геномі.

Мутації зберігаються необмежено довго в ряду поколінь. Завдяки мутаціям утворюються нові варіанти генів, що має велике значення для еволюції. Мутації є індивідуальними (кожна мутація в окремій молекулі ДНК виникає випадково). Вони виникають постійно протягом усього онтогенезу людини. чим на більш ранньому етапі розвитку організму виникає мутація, тим більше вона може на нього вплинути.

У людини успадковуються лише ті мутації, які виникають у статевих клітинах. Мутації, що виникають у нестатевих клітинах, успадковуються тільки в організмів, що здатні до нестатевого чи вегетативного розмноження. Мутації в соматичних клітинах можуть спричинити аутоімунні захворювання, пухлини, передчасне старіння.

Більш детально мутації людини ми розглянемо на одному з наступних уроків.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Охарактеризуйте поняття «спадкова мінливість». Які її види існують?

2. Наведіть приклади комбінативної мінливості ознак у людини. За яким механізмом вони з’являються?

3. Що таке мутації? Як виникає і виявляється мутаційна мінливість в організмі людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Повторити поняття «неспадкова мінливість».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити