Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Узагальнення
Можливості й перспективи застосування досягнень біології

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання учнів з біології; з'ясувати можливості й перспективи використання досягнень біології;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати бережливе ставлення до свого і чужого життя й розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці, малюнки, фотографії, що ілюструють досягнення біології.

Базові поняття і терміни: біологія, систематика, біорізноманіття, генетика, медична генетика, репродуктивна медицина, онкологічні захворювання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке біорізноманіття? Назвіть відомі вам види тварин, рослин і грибів вашої місцевості.

2. Як відбуваються у вашому організмі процеси обміну речовин та енергії? Чи є вони спільними з такими в інших представників живої природи?

3. Що таке спадковість і мінливість? Наведіть приклади спадковості й мінливості власних ознак.

4. У чому біологічний сенс репродукції організмів?

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Клас об’єднується в групи по 3-5 учнів, кожна з яких обговорює проблемне питання. Потім групи повідомляють свої варіанти розв’язання поставлених питань і ставлять питання до доповідачів інших груп.

Зразки питань для груп

1) Наслідком чого є біорізноманіття на Землі? Які закономірності можна виявити, досліджуючи певні групи живих організмів?

2) Порівняйте багату на види та бідну екосистему (за вашим вибором). У чому вони відмінні, а у чому — схожі?

3) Яких заходів можна вжити для збереження біорізноманітності вашої місцевості?

4) Чи можливі в наш час докорінні зміни у систематиці живих організмів? За результатами яких досліджень?

5) У чому небезпека пріонових хвороб порівняно з іншими інфекційними агентами — вірусами, бактеріями та внутрішніми багатоклітинними паразитами?

6) Порівняйте, чого більше завдають прокаріоти людині — користі чи шкоди? Як може змінитися ситуація у майбутньому?

7) Яке значення має кругообіг речовин для нормального функціонування організму?

8) Чи може надлишок хімічних речовин та хімічних елементів бути шкідливим для живих організмів так само, як і їх нестача?

9) Доведіть або спростуйте твердження: «Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин». Наведіть аргументи з власного життя.

10) Доведіть або спростуйте твердження: «Сучасне покоління школярів має гірший стан здоров’я, ніж їхні однолітки кілька десятиліть тому».

11) У чому переваги та недоліки того, що людина розмножується не сезонно (як більшість тварин), а протягом року?

12) Експериментально встановлено, що статевий добір у людини сприяє вибору партнера, який несе інший набір алельних варіантів генів. Запропонуйте механізм здійснення такої форми статевого добору.

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити