Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Узагальнення
Можливості й перспективи застосування досягнень біології

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання учнів з біології; з'ясувати можливості й перспективи використання досягнень біології;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати бережливе ставлення до свого і чужого життя й розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці, малюнки, фотографії, що ілюструють досягнення біології.

Базові поняття і терміни: біологія, систематика, біорізноманіття, генетика, медична генетика, репродуктивна медицина, онкологічні захворювання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке біорізноманіття? Назвіть відомі вам види тварин, рослин і грибів вашої місцевості.

2. Як відбуваються у вашому організмі процеси обміну речовин та енергії? Чи є вони спільними з такими в інших представників живої природи?

3. Що таке спадковість і мінливість? Наведіть приклади спадковості й мінливості власних ознак.

4. У чому біологічний сенс репродукції організмів?

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Клас об’єднується в групи по 3-5 учнів, кожна з яких обговорює проблемне питання. Потім групи повідомляють свої варіанти розв’язання поставлених питань і ставлять питання до доповідачів інших груп.

Зразки питань для груп

1) Наслідком чого є біорізноманіття на Землі? Які закономірності можна виявити, досліджуючи певні групи живих організмів?

2) Порівняйте багату на види та бідну екосистему (за вашим вибором). У чому вони відмінні, а у чому — схожі?

3) Яких заходів можна вжити для збереження біорізноманітності вашої місцевості?

4) Чи можливі в наш час докорінні зміни у систематиці живих організмів? За результатами яких досліджень?

5) У чому небезпека пріонових хвороб порівняно з іншими інфекційними агентами — вірусами, бактеріями та внутрішніми багатоклітинними паразитами?

6) Порівняйте, чого більше завдають прокаріоти людині — користі чи шкоди? Як може змінитися ситуація у майбутньому?

7) Яке значення має кругообіг речовин для нормального функціонування організму?

8) Чи може надлишок хімічних речовин та хімічних елементів бути шкідливим для живих організмів так само, як і їх нестача?

9) Доведіть або спростуйте твердження: «Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин». Наведіть аргументи з власного життя.

10) Доведіть або спростуйте твердження: «Сучасне покоління школярів має гірший стан здоров’я, ніж їхні однолітки кілька десятиліть тому».

11) У чому переваги та недоліки того, що людина розмножується не сезонно (як більшість тварин), а протягом року?

12) Експериментально встановлено, що статевий добір у людини сприяє вибору партнера, який несе інший набір алельних варіантів генів. Запропонуйте механізм здійснення такої форми статевого добору.

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити