Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення, основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: еволюція, вид, популяція, природний добір, боротьба за існування, видоутворення, темпи еволюції, мікроеволюція, макроеволюція, дивергенція, історичний розвиток.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Як формувалися сучасні погляди на еволюцію живих організмів?

2. Які основні положення синтетичної теорії еволюції?

3. Як діє природний добір?

4. Які механізми лежать в основі процесу видоутворення?

5. Які особливості притаманні макроеволюційному процесу?

6. Які основні етапи розвитку життя на Землі?

III. Контроль знань з теми


Варіант І


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.


2. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

г) дрейф генів.


3. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору:

а) рушійного;

б) стабілізуючого;

в) штучного;

г) розриваючого.


4. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.


5. Установіть відповідність.

1 Атавізми

2 Рудименти

3 Монофілія

4 Ендемік

А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б Походження кількох систематичних груп від одного предка

В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду:

а) пермський;

б) кембрійський;

в) антропогеновий;

г) крейдяний.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору:

а) рушійного;

б) штучного;

в) стабілізуючого;

г) розриваючого.


2. Поняття «природний добір» уперше запропонував:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.


3. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

а) щелепи риб;

б) крила птахів;

в) шерсть крота;

г) травну систему ехінокока.


4. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів:

а) морфологічний;

б) фізіолого-біохімічний;

в) репродуктивний;

г) географічний.


5. Установіть відповідність.

1 Ізоляція

2 Елімінація

3 Поліморфізм

4 Еволюція

А Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Б Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку

В Один з еволюційних факторів, який унеможливлює схрещування між особинами одного виду

Г Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля

Д Явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

а) Ссавці;

б) Папороті;

в) Квіткові рослини;

г) Голкошкірі.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хімічних реакцій,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.


2. Наявність у популяції несприятливих алелей:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

г) дрейф генів.


3. Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору:

а) рушійного;

б) стабілізуючого;

в) статевого;

г) розриваючого.


4. Першу науково обґрунтовану теорію еволюції сформулював:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.


5. Установіть відповідність.

1 Ароморфоз

2 Ідіоадаптація

3 Мімікрія

4 Дивергенція

А Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується певними змінами в будові організмів, не порушуючи загального рівня їхньої організації

Б Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується значним ускладненням організації організмів

В Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до - умов довкілля

Г Здатність організмів одного виду наслідувати будову, забарвлення чи поведінку організмів іншого виду

Д Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу ери:

а) палеозойська;

б) архейська;

в) мезозойська;

г) протерозойська.


Послідовність

1

2

3

4'УВаріант IV


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка:

а) вправляння органів;

б) боротьба за існування;

в) кошмар Дженкінса;

г) штучний добір.


2. Виникнення нового виду є прикладом:

а) макроеволюції;

б) мікроеволюції;

в) зміни темпів еволюції;

г) кошмару Дженкінса.


3. Учення, згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.


4. Процес, у результаті якого різні особини залишають різну кількість нащадків:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

г) дрейф генів.


5. Установіть відповідність.

1 Аналогія

2 Боротьба за існування

3 Природний добір

4 Гомологія

А Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Б Фактор еволюції, уся сукупність взаємозв’язків між особинами й різними факторами середовища життя

В Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх загальним походженням

Г Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції

Д Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

а) Птахи;

б) Бактерії;

в) Голонасінні;

г) Хрящові риби.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

а) крила комах;

б) копита коней;

в) куприк людини;

г) ядро клітини еукаріотів.


2. Ера, в яку виникли квіткові рослини:

а) архейська;

б) палеозойська;

в) мезозойська;

г) кайнозойська.


3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу:

а) географічний;

б) екологічний;

в) репродуктивний;

г) морфологічний.


4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя:

а) Ч. Дарвін;

б) О. І. Опарін;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.


5. Установіть відповідність.

1 Поява квіткових рослин

2 Поява Homo sapiens

3 Поява хордових

4 Поява земноводних

А Девонський період

Б Крейдяний період

В Палеогеновий період

Г Кембрійський період

Д Антропогеновий період


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду:

а) неогеновий;

б) кам’яновугільний;

в) юрський;

г) вендський.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ароморфозу можна вважати:

а) крила птахів;

б) роги бізонів;

в) шерсть панди;

г) травну систему ехінокока.


2. Критерій виду, що оцінює подібність зовнішньої будови:

а) репродуктивний;

б) фізіолого-біохімічний;

в) морфологічний;

г) географічний.


3. Види дарвінівських в’юрків, що мешкають на різних островах, утворилися:

а) симпатрично;

б) алопатрично;

в) шляхом дегенерації;

г) шляхом гібридизації.


4. Ера, в яку виникли прокаріоти:

а) мезозойська;

б) кайнозойська;

в) архейська;

г) палеозойська.


5. Установіть відповідність.

1 Ендемік

2 Монофілія

3 Рудименти

4 Атавізми

А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б Походження кількох систематичних груп від одного предка

В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти в послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду:

а) пермський;

б) кембрійський;

в) антропогеновий;

г) крейдяний.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити